Търг №2/24.03.2023г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 73 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 41-10/20.12.2022 г.; 41-11/20.12.2022 г.; 41-12/20.12.2022 г.; 41-13/20.12.2022 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 24.03.2023 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1

Имот, публична общинска собственост – помещение, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич за изработване на художествена керамика.

21,40

58,48

175,44

5

2

Имот, публична общинска собственост „Тоалетна”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич при запазване на предназначението му – „Тоалетна”

36,00

98,37

295,11

5

3

Имот, публична общинска собственост „Ковашка работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич при запазване на предназначението му – „Ковашка работилница”

52,07

142.29

426,87

5

4

Имот, публична общинска собственост „Сладкарница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич при запазване на предназначението му – „Сладкарница”

26.20

71,60

214,80

5

 

Тръжна документация на стойност 48 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 06.03.2023 г. до 17:00 часа на 22.03.2023 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 06.03.2023 г. до 22.03.2023 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 22.03.2023 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул. ”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 232 – Ивелин Петров – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 01.03.2023г.

Файлове:

Публикувана на: 1 Март 2023 15:22:44
Свали в pdf