Търг №4/17.05.2023г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 45-14/28.02.2023г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 17.05.2023 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1.

 

 

 

Павилион - част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.618.31 по ул. Христо Ботев, за извършване на търговска дейност

6,00

 

 

 

35,88

 

 

 

107,64

 

 

 

5

 

 

 

2.

 

 

 

 

Павилион - част от спирка на градски транспорт „Тракийски“, по бул. „Добруджа“, за извършване на търговска дейност

6,00

 

 

 

 

84,12

 

 

 

 

252,36

 

 

 

 

5

 

 

 

 

3.

Павилион, в ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4”, за извършване на търговска дейност

2,52

15,07

45,21

5

4.

 

 

 

Павилион, находящ се по ул. „Независимост“, в северната част на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, за извършване на търговска дейност

6,00

 

 

 

44,16

 

 

 

132,48

 

 

 

5

 

 

 

5.

Помещение № 2 в сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по КККР на град Добрич, по ул. „Войнишка“ (до Детска градина № 27), за услуги

56,40

115,06

345,18

5

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 26.04.2023 г. до 17:00 часа на 15.05.2023 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 26.04.2023 г. до 15.05.2023 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 15.05.2023 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 25.04.2023г.

Файлове:

Публикувана на: 25 Април 2023 08:39:21
Свали в pdf