Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи общинска собственост

A A A

Документът е публикуван на 25.01.2023 г. 

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗОС, ЧЛ. 41, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ №39 - 13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 15.02.2023 г.  ОТ 09:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБП „ УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ“ ПО УЛ. „ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ №14, ГР. ДОБРИЧ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

І.  ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ:

По ред

Наименование

Количество

 

Начална тръжна цена лева/без ДДС/

Депозитна вноска   /лева/

1.

Дървесен чипс

   60 тона

  4 711 лв.

471 лв.

Забележка: Офертата е валидна за покупка на цялото количество дървесен чипс.

 

 

Стойността на тръжните книжа е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени от Центъра за услуги и информация в Община град Добрич в периода 30.01.2023 г. до 13.02.2023 г.

Оглед на вещите може да бъде извършен на 10.02.2023 г. от 10:00 часа до 16:00 часа и на 13.02.2023г. и 14.02.2023 г. от 10:00 часа до 15:00 часа срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 16:00 часа на 14.02.2023 г.

Участниците в търга ще удостоверяват самоличността си чрез представяне на личните си карти по време на провеждането му.

Допълнителна информация относно търга на тел. 600 245-инж.агр. Христина Симеонова Симанова-Желева.

 

                                                                       

 

 

 

Публикувана на: 25 Януари 2023 09:02:15
Свали в pdf