Търг за продажба на вещи - общинска собственост на 16.05.2023г.

A A A
Вторник, 25 Април 2023

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗОС, ЧЛ. 41, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ №46 – 20 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 16.05.2023 г.  ОТ 09:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБП „УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ“ ПО УЛ. „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ №14, ГР. ДОБРИЧ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

І.  ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ:

 

По ред

Наименование

Количество

 

Начална тръжна цена лева/без ДДС/

Депозитна вноска   /лева/

1.

Дървен материал за огрев

376

пространствени куб. м.

19 552.00

4 888.00

Забележка: Офертата е валидна за покупка на цялото количество дървен материал за огрев.

            Стойността на тръжните книжа е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 25.04.2023 г. до 17.00 часа на 09.05.2023 година.

Оглед на вещите може да бъде извършен на 10.05, 11.05 и 12.05.2023 г. от 10.00 часа до 16.00 часа срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 12.00 часа на 15.05.2023 година.

Участниците в търга ще удостоверяват самоличността си чрез представяне на личните си карти по време на провеждането му.

Допълнителна информация относно търга на тел. 600 245 - инж. агр. Христина Симеонова Симанова-Желева.

                                                                       

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 25.04.2023г.

Публикувана на: 25 Април 2023 08:35:53
Свали в pdf