Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за гробищни паркове и погребално обредната дейност на територията на Община град Добрич

A A A

Документът е публикуван на 28.10.2022 г.

Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за гробищните паркове и погребално обредната дейност на територията на Община град Добрич за срок от 28.10.2022 г. до 28.11.2022 г. Очакваме Вашите предложение на [email protected].

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов -

Кмет на Община град Добрич

 

 

    Относно: Предложение за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално   

                      – обредната дейност на територията на Община гр. Добрич.

 

 

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

    Предлаганият проект на наредба определя основните изисквания за управлението, реда и дейността на гробищните паркове на територията на Община гр. Добрич, управлението, ползването и поддържането на гробните места, както и свързаните с тези дейности услуги, като тя обединява и конкретизира най – важните норми от законови и подзаконови нормативни актове свързани с обредната дейност.

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата.

    В Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, който е обнародван в Държавен вестник, брой 62 от 14.07. 2020г., в чл. 62 се създаде нова ал. 12, която гласи, че „Общинският съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на общината. С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.“

    По принцип управлението на гробищните паркове е свързано с удовлетворяване на обществените потребности, чрез дейности и услуги, свързани с погребално - обредната дейност в България: - извършване на погребения в нови гробни места; извършване на последващи погребения; кремация, урнополагане в гробни места и урнови стени; извършване на погребения в надземни и подземни гробници; предлагане на траурни аксесоари, транспорт и други услуги, свързани с дейността.

    Гробищата, гробищните паркове, крематориумите, погребалната и траурно-обредната дейност в Република България понастоящем са уредени единствено с подзаконови нормативни актове, като обективното право в областта на тези обществени отношение включва подзаконови нормативни актове на отделните общини. Отделни правни норми се съдържат в Закона за устройство на територията, Закона за здравето, Закона за вероизповеданията, Закона за гражданската регистрация и други.

    Липсата на закон, който да регламентира реда и условията на тези обществени отношения позволява на нелоялни оператори на погребални услуги да извършват дейности не по законоустановения ред, да злоупотребяват със скръбта на гражданите, да създават условия за монополно положение и нелоялна конкуренция.

    Рушенето на паметници, кражбата и оскверняването им от недобросъвестни лица са срещано явление в гробищата на територията на Община гр. Добрич. Тези действия остават ненаказани, тъй като няма приети административно - наказателни разпоредби, които да регламентират санкции, които да се налагат за всяко едно извършено нарушение в гробищните паркове на територията на Община гр. Добрич.

   Именно затова е належаща необходимостта от приемането на нормативен акт на територията на общината, който да уреди тези обществени отношения. С предлаганите нормативни разпоредби, ще се наложат точни и ясни правила за гражданите и юридическите лица, които са пряко свързани с осъществяването на тези дейности. Ще се регламентира и възможността да бъдат предоставени гробове за повторно погребване във вече съществуващи гробни места, които не се поддържат, не са потърсени, запустели и никой не полага грижи за тях. Това е необходимо за да се ограничи в известна степен непрекъснатото отчуждаване на земя за разширяване на гробищата и правените в тази връзка разходи на общината.

    Предлаганият проект на наредба отговаря и на изискванията за свободна стопанска инициатива и на правилата на конкуренция. С нея се внасят точни и ясни правила за всички участници в тази дейност - община, частните юридически лица и гражданите.

    В предложеният проект на наредба, са набелязани основните акценти при организацията, предмета и целта на погребалната дейност на територията на Община гр. Добрич. Считаме, че този проект, като цяло и по отношение на конкретните текстове, е добър и издържан както от юридическа, така и от гледна точка на спецификата на траурната дейност в Община гр. Добрич. Разбира се в една наредба не могат да се изброяват всички детайли и дребни подробности, защото те са задължение и приоритет на конкретните институции, в чиито правомощия е решаването на съответните проблеми. Отделено е внимание на административно - наказателните разпоредби, които ще доведат до реален ефект при нейното спазване. Считаме, че са създадени реални предпоставки за функционирането и реалното прилагане на нормативния акт. Може да се каже, че в тази наредба, са залегнали разпоредби, които са продиктувани от традициите, действащата практика, икономическите интереси на обществото и на фирмите, предоставящи погребални и траурно-обредни услуги, както и са от особена важност за гражданите, явяващи се като потребители на тези услуги. С така предложеният проект на наредба е постигнато и едно конституционно изискване, а именно създаване и гарантиране на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като по този начин се прекратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и се осигурява защита на потребителите.

    Тази наредба преди всичко има за цел да урегулира въпросите с подобряване на качеството на обслужване на гражданите в траурно-обредната дейност, повишаване квалификацията на работещите в погребалната сфера, прекратяване на достъпа на случайни фирми, измамници, крадци и прекупвачи, предлагащи каменоделски услуги на територията на гробищните паркове, преустановяване на кражбите и вандализма, както и осигуряване спокойствието на гражданите, посещаващи гробищните паркове.

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредбата.

 - Разписване и прецизиране на правила и изисквания за дейността на гробищните паркове и обредната дейност на територията на Община гр. Добрич;

- Целесъобразно и законосъобразно управление на гробищните паркове и на гробните места;

- Равнопоставеност на гражданите, ползващи услугите свързани с гробищните паркове;

- Организиране, прозрачност и достъпност на услугите;

- Определяне реда за осъществяване на услугите, контрол за тяхното спазване и опазване на общинския ред в гробищните паркове, установяване на нарушенията от гражданите и юридическите лица и наказване на нарушителите.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба.

    За прилагането на новата Наредба, не са необходими допълнителни финансови и други средства, доколкото с проекта не се предвижда създаването на нови щатни структури в общинска администрация и ОП „Обреден дом“.

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

    Очакваните резултати са постигане на по – добро управление на гробищните паркове, намаляване на броя на жалбите и сигналите на гражданите за нарушения, както и на самите нарушения. Постигане на правна уредба на отношенията между различните субекти. Създаване на ясна и прозрачна среда за работа на каменоделските и погребални агенции на територията на гробищните паркове, което ще гарантира от една страна предоставяне на качествена услуга на потребителя/клиента, от друга гаранция в обществен интерес, че гробищните паркове ще се поддържат в добро състояние, а от трета спокойна, конкурентна и безконфликтна среда за работа на самите каменоделски и погребални агенции.

 

 5. Анализ за съответствие с правото на ЕС.

      Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени в предлагания проект. Съдържанието на Проекта на наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на Община гр. Добрич е изготвен в съответствие и не противоречи на норми от по-висока степен на българското законодателство. В този смисъл предлаганият проект е разработен в съответствие със Закона за нормативните актове, Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници и др. и кореспондира с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

     На основание чл. 26, ал. 5, във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове в рамките на законовия 30-дневен срок за обществени консултации, ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по проекта, като същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община гр. Добрич, в предвидения от закона срок.

    Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в Деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет - сайта на общината на e-mail: [email protected].

   Постъпилите предложения, заедно с обосновка на неприетите такива, ще бъдат отразени в публикувана справка, като предложенията ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта на Общински съвет.

 

                Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

  Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 12 от Закона за устройство на територията и чл.76, ал.3 от АПК, приема Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община гр. Добрич, съгласно Приложение № 1 към настоящата докладна записка.

             Възлага на Кмета на Община гр. Добрич да издаде заповед с която да определи длъжностни лица, които да изпълняват възложените им контролни функции, както и да утвърди образци на документи във връзка с прилагане на наредбата.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

С текста на Наредбата можете да се запознаете тук или в прикачени файлове. 

 

Файлове:

Последна промяна: 09:58:10, 16 Януари 2023
Свали в pdf