Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружени

A A A

Документът е публикуван на 15.07.2022 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност за срок от 15.07.2022 г. до 15.08.2022 г.

Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected]

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка внасям предложение за изменение и допълнение на  Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Сега действащата наредба е приета с Решение № 15 –2 от 24 ноември 2020 година от Общински съвет град Добрич. С тази наредба се уреждат условията и редът за учредяване на търговски дружества, в които общината е едноличен собственик на капитала и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества по ЗЗД и в сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, както и сключването на договори за съвместна дейност.

1. Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения в Наредбата: Исканата промяна за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, произтича от необходимостта:

1.За прецизиране на реда и условията за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие и уреждане на неуредени обществени отношения (регламентиране на реда и условията за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие – лечебни заведения), които до сега не са били предмет на детайлизирана уредба от Наредбата.

Необходимостта от регламентация произтича от отмяната на Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и преуреждането на материята в чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, според който конкурсите се провеждат по публично оповестени правила, определени от общинския съвет при спазване на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия.

Предлаганата уредба е най - всеобхватна от настоящите изменения и допълнения в наредбата,  намира систематичното си място в нея най – вече в част „Приложения“ поради което с проекта на решение се предлага и отмяната на досегашното Приложение № 1 с Образци № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и Приложение № 1 към раздел V, т.5.1 от Договора, като се създават нови Приложения към Наредбата, отразяващи измененията.

2. Да се постигне синхронизиране и избягване на противоречия на текстове от Наредбата с нормите на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагането му и Закона за лечебните заведения. Текстовете, нуждаещи се от промяна са следните:

 • В чл.11, алинея 3 следва да се отмени поради отмяната на ал.4 на чл.63 от Закона за лечебните заведения;
 • Чл.12, чл.13 ал.4, чл.24 ал.6 следва да се изменят в съответствие с чл.70 ал.2 от  Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. С текстовете се прецизират условията и реда за избиране на едноличен или колективен орган на управление и контрол на общински еднолични търговски дружества без предхождаща избора конкурсна процедура;
 • Чл.24, алинея 8 и 9, както и  Приложение № 1 към раздел V, т.5.1 от Договора за управление, уреждащи получаваното от управителите възнаграждение, следва да се изменят в съответствие с чл.56 от Правилника за прилагане на ЗПП;
 • В чл.25, ал.1, точка 5 следва да се измени в съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във вр. с чл.240, ал.1 от Търговския закон. С текста се определя размерът на паричната гаранция, която членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет дават за своето управление, да е не по-малко от 3-месечното  им брутно възнаграждение;
 • В синхрон с предлаганата промяна в чл.25, ал.1, точка 5 от наредбата, при сключване на договор за възлагане управлението на ЕООД с общинско участие в капитала по Приложение № 7 /ново/  и на договор за възлагане управление на ЕООД- лечебно заведение по Приложение № 8 /ново/ - за управителите на дружествата отпада задължението да внасят гаранция за управление, съответна на гаранцията, която членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет дават за своето управление;

3. Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, да отразява спецификата на обществените отношения, които урежда, а именно:

- Предвид специфичните условия на труд на управителите на общинските лечебни заведения – ЕООД,  предлагаме управителите на тези дружества да имат право на 30 платени неприсъствени дни за една календарна година вместо досега определените им 20 неприсъствени дни, съответно на което се изменя точка 7.2. от раздел VII от Договора за  възлагане управление на ЕООД- лечебно заведение / Приложение № 8 – ново/.   

 

 1. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата.

Основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата са: постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстове от Наредбата с нормите на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагането му и Закона за лечебните заведения, както и да се осигурят оптимални условия за дейността на общинските търговски дружества. Утвърждават се реда и начина за провеждане на конкурси за избор на управителни органи, определят се условията за възлагане на управлението на търговските дружества, реквизитите, които трябва да съдържат договорите за управление, които да отразяват и спецификата на дейността на търговското дружество.

3. Очаквани резултати от приемане на наредбата:  Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на по - благоприятни условия за подобряването дейността на общинските търговски дружества, което ще доведе до законосъобразност, по-добра оперативност и контрол по изпълнението на поставените задачи и постигане на по-високи резултати за цялостното развитие на общината.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:  За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства на Община град Добрич.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗПП, ЗЛЗ и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

             Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                      ПРОЕКТ!

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е:

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, както следва:

  § 1. В чл. 11 се правят следните изменения:

 1. Алинея 1 се изменя така:

„ (1) Управлението и контролът на общинските еднолични търговски дружества се възлагат с договори за управление и контрол след провеждането на конкурс и по решение на Общински съвет. Договорите се сключват  чрез Кмета на общината, упълномощен за това от Общинския съвет, с управителния, съответно контролния орган на дружеството. Договорът се сключва  съгласно одобрен образец - Приложение № 7 от настоящата Наредба, за срок от пет години.”

Стар текст:

„Чл. 11. (1) Управлението и контролът на общинските еднолични търговски дружества се възлагат с договори за управление и контрол след провеждането на конкурс и по решение на Общински съвет. Договорите се сключват  чрез Кмета на общината, упълномощен за това от Общинския съвет, с управителния, съответно контролния орган на дружеството. Договорът се сключва  съгласно одобрен образец № 6, Приложение № 1 от настоящата Наредба, за срок от пет години.”

 

 1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Управлението и контролът на общинските еднолични търговски дружества – лечебни заведения се възлагат с договори за управление и контрол след провеждането на конкурс и по решение на Общински съвет. Договорите се сключват  чрез Кмета на общината, упълномощен за това от Общинския съвет, с управителния, съответно контролния орган на дружеството. Договорът се сключва  съгласно одобрен образец - Приложение № 8 от настоящата Наредба за срок от три години, а считано от 01.01.2024г. за срок от пет години.”

Стар текст:

„(2) Управлението и контролът на общинските еднолични търговски дружества – лечебни заведения се възлагат с договори за управление и контрол след провеждането на конкурс и по решение на Общински съвет. Договорите се сключват  чрез Кмета на общината, упълномощен за това от Общинския съвет, с управителния, съответно контролния орган на дружеството. Договорът се сключва  съгласно одобрен образец № 7, Приложение № 1 от настоящата Наредба за срок от три години.”

 

 1. Алинея 3 се отменя.

Стар текст:

„(3) На основание чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, след изтичане на тригодишния срок, договорът по предходната алинея може да бъде подновен за нов тригодишен срок.”

 

§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения:

„Чл. 12. Договорът за управление и контрол на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност се сключва въз основа на конкурс, проведен по реда и условията на тази Наредба или по решение на Общински съвет за пряк избор, когато се налага назначаването на временен управител при предсрочно прекратяване на сключения договор в случаите по чл.13, ал.4.”

Стар текст:

Чл. 12. Договорът за управление и контрол на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност се сключва въз основа на конкурс, проведен по реда и условията на тази Наредба или по решение на Общински съвет за пряк избор, когато се налага назначаването на временен управител при прекратяване на сключения договор.”

 

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:

 1. В алинея 2:
 2. ) Точка 15  се отменя.

Стар текст:

„т.15 при представяне на Общински съвет и на Кмета на общината на невярна информация за състоянието на дружеството.“

 

 1. В алинея 3:
 2. ) В основния текст след думата „се прекратяват” се добавя „предсрочно”.

Стар текст:

„(3) Договорите за управление и контрол с членовете на управителните и контролни ограни на  общинските лечебни заведения се прекратяват при:“

 

б) В точка 5след думите „несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2” се добавя „от Закона за публичните предприятия”.

Стар текст:

„ т.5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2;”

 1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) В случай на предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление и контрол по ал. 2 и ал.3, Общински съвет може временно, до провеждане на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да избере нов управител, контрольор, директор/член на съвета на директорите  без провеждане на конкурсна процедура.”

Стар текст:

„(4) В случай на предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление и контрол по ал. 2, Общински съвет може временно, до провеждане на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да избере нов управител, контрольор, директор/член на съвета на директорите  без провеждане на конкурсна процедура.”

§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:

 1. Създава се нова алинея 3 със следния текст:

„(3) Извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на стойност по-голяма от 10 000 лв. и учредяването на вещни права върху недвижими имоти, собственост общинско лечебно заведение – еднолично търговско дружество, както и на търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, се извършва след разрешение от Общински съвет, съответно от Съвета на директорите на дружеството.”

 

§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения:

 1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Управлението на еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет /Приложение №1 и Приложение № 2/, неразделна част от настоящата Наредба.”

Стар текст:

„(4) Управлението на еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет /Приложение №1/, неразделна част от настоящата Наредба.”

 1. Алинея 6 се допълва така:

„ (6) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага, когато Общински съвет назначава временен управител, временен директор/съвет на директорите или надзорен съвет до провеждане на конкурс в случаите по чл.13, ал.2 и ал.3 от Наредбата на предсрочно прекратяване на договора за възлагане на управлението и контрола на дружеството с член на негов едноличен или колективен орган на управление.”

Стар текст:

„(6) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага, когато Общински съвет назначава временен управител, временен директор/съвет на директорите или надзорен съвет до провеждане на конкурс.”

 1. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Месечното възнаграждение на управителя на общинско еднолично търговско дружество се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в   Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.

Стар текст:

„(8) Месечното възнаграждение на управителя на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност се определя съгласно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в   Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.”

 1. Алинея 9 се изменя така:

„(9) Месечното възнаграждение на управителя на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност – лечебно заведение се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в   Приложение № 2 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.

Стар текст:

„(9) Възнагражденията на управителите по договорите за управление на Общинските лечебни заведения – търговски дружества са в размер на 280 %, а за “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД – 300 % от средната брутна месечна заплата в дружествата, съгласно Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.”

 1. Създават се нови алинеи 10 и 11:

„(10) Управителите на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 500 лева. Управителите на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 600 лева. При промяна на минималната работна заплата за страната, стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ.”

„(11) След приключване на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите по Приложение № 1 или Приложение № 2 към раздел V, т. 5.1 от Договора, се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя получава авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие. ”

§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения:

 1. В алинея 1:
 2. ) Точка 5  се допълва:

„ т.5. размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, която членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет дават за своето управление;”

Стар текст:

„т.5. размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното  им брутно възнаграждение, която те дават за своето управление;”

 

§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения:

 1. В алинея 3:
 2. ) Основния текст се изменя така:

„(3) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, представят на Общински съвет и на Кмета писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната информация: ”

Стар текст:

„(3)Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, представят на Общински съвет и на заместник-кмета„Икономическо развитие и европейски фондове” писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната информация”

§ 8. Приложение № 1 с Образци № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и Приложение № 1 към раздел V, т.5.1 от Договора към Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност,  се отменят.

§ 9. Създават се нови ПРИЛОЖЕНИЯ  към Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, както следва:

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

към Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост

на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

 

                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

У С Л О В И Я

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

 

            Конкурсът се провежда в съответствие с изискванията на ЗМСМА, Търговския закон, Закона за публичните предприятия и Приложение № 2 към настоящата наредба.

 1. Право на участие има всеки кандидат, който отговаря на условията за провеждане на конкурса, описани в обявата по т. 2.6 от Приложение № 2.
 2. Кандидатите предоставят задължително следните документи в съответствие с изискванията, посочени в обявата:
 • заявление;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено висше образование, заверено за вярност от кандидата,
 • копие от документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);
 • декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
 • декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните предприятия за липсата на обстоятелствата по т.2.2 от Приложение № 2.

2.1.  Установяването на обстоятелствата относно съдимостта на лицата се извършва служебно от служител на общината.

 1. Конкурсът се провежда в три етапа: Допустимост по документи; Изготвяне на бизнес програма и оценка от комисията; Събеседване с кандидатите.
 2. Първия етап е допустимост по документи, което включва: проверка на допустимостта на кандидатите съгласно т. 10 на Приложение № 2.
 3. След проверката на допустимостта на кандидатите съгласно т.10 от Приложение № 2, кандидатите се уведомяват от Комисията за резултата от първия етап и допуснатите кандидати получават:
  • Удостоверение ( Приложение № 3 от Наредбата) за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за конкурса;
  • Копие от Приложение № 2 към Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.
  • Копие на проектодоговора за възлагане на управлението – Приложение № 7 или Приложение № 8.

Горепосочените документи се получават от служител на общината, член на Комисията за избор на управител.

 1. На втори етап всеки от кандидатите изготвя бизнес програма за периода на действие на договора за управление. Бизнес програмата за управление следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на бизнес програмата; ІХ. Заключение.” 

 Кандидатът има права да посещава дружеството, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа на ден. В рамките на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните помещения, организационната структура и финансовите отчети на дружеството. 

 1. Кандидатът, който не е представил бизнес програма се отстранява от конкурса.
 2. Събеседването с кандидатите се провежда в двумесечен срок от датата на уведомлението по т. 13 от Приложение № 2.
 3. Събеседването включва въпроси:
  • за личните планове за професионално развитие;
  • по бизнес плана (програмата за управление) на кандидата;
  • по търговско, гражданско и трудово законодателство, регламентиращи дейностите по управлението на търговското дружество;
  • по спецификата на отрасъла, в който попада търговското дружество;
  • за спецификата на пазара;
  • свързани с мениджърския опит и управленски умения на кандидата.
 4. Класирането на кандидатите се извършва на база обобщените резултати от всички етапи на конкурса. При обобщаване на резултатите се използва карта – Приложение № 6.
 5. Комисията съставя протокол за класирането на кандидатите и го предоставя на Кмета на общината, който с докладна записка го внася в Общински съвет Добрич за вземане на решение.
 6. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да сключи с избрания кандидат Договор за възлагане на управлението на търговско дружество – Приложение № 7 или № 8, в 14 – дневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет.
 7. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда на Търговския закон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

 

1. Конкурсът за избор на управители на търговските дружества се провежда на три етапа:

- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

- Представяне от кандидатите на бизнес програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството.

- Събеседване с кандидатите.

2.1. Процедурата за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие се открива с решение на Общински съвет Добрич, което съдържа:

 - Предмета на конкурса.

 - Минимални и специфични изисквания към кандидатите.

 - Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени.

             - Критериите за оценка на бизнес програмите на кандидатите.

2.2. Минималните изисквания към кандидатите са: да имат завършено висше образование; да имат най – малко 5 години професионален опит, съответстващ на спецификата на осъществяваните от публичното предприятие дейности; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; не са били член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие; да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет, кмет, зам.-кмет или секретар на община; да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие; да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството. Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудов договор или по служебно правоотношение.

2.2.1. Специфични изисквания към кандидатите за управители на общински търговски дружества – лечебни заведения: да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, с придобита специалност, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист.

2.3. Необходимите документи за участие в конкурса са: заявление; мотивационно писмо; автобиография; копие от диплома за завършено висше образование, заверено за вярност от кандидата; документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка  и др.); декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните предприятия за липсата на обстоятелствата по т.2.2; декларация че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.

2.4. Критериите за оценка на бизнес програмите на кандидатите са: степен на реална приложимост на бизнес-програмата; съответствие на бизнес програмата с целите на бизнес задачата на дружеството; съответствие на бизнес програмата с нормативната уредба.

2.5. С решението по т. 2.1., Общинският съвет определя комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния председател. В състава на комисията се включват и изявени специалисти в областта на предмета на дейност на дружеството.

2.6. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет, Кметът на общината публикува обява за конкурса в един местен вестник и на официалната Интернет страница на общината.

3. Въз основа на решението на Общински съвет за откриване на конкурса,  Кметът издава заповед, в която определя поименния състав на комисията, минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, условията на конкурса, необходимите документи, мястото и сроковете за подаването им.

4. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15 дневен срок след публикуване на обявата, в Деловодството на Община град Добрич.

5. Заседанията на комисията по конкурса са редовни, ако присъстват най – малко две трети от нейният състав.

6. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на присъстващите членове.

7. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.

8. Преди започване на работа, председателят и членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.

9. Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя му, датата и часът на приемането му.

10. След изтичането на срока за подаване на заявленията за участие, комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, определени в решението на Общинския съвет. В случай, че комисията констатира, че не са представени всички необходими документи или представените такива са нередовни, уведомява писмено на посочен от тях адрес или по електронна поща лицата и дава възможност в тридневен срок от получаване на уведомлението да отстранят нередовностите.

11. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, включително в допълнително предоставения срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общинския съвет.

12. Комисията съставя протокол относно това, кои кандидати са допуснати до участие в конкурса.

13. В срок от 3 работни дни от датата на изготвяне на протокола по т.12, комисията уведомява писмено допуснатите до участие в конкурса кандидати. В уведомлението се посочват етапите и конкретните срокове за провеждане на конкурса. Кандидатите получават Удостоверение за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за следващите етапи от конкурса – Приложение № 3.

14. Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес програма за срока на управление в 20-дневен срок след уведомлението по т.14 и я представят в три екземпляра, поставени в един запечатан плик в деловодството на общината. Бизнес програмата за управление следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на бизнес програмата; ІХ. Заключение. При оценка на бизнес програмите на кандидатите, членовете на Комисията попълват карта за оценка – Приложение № 6. След провеждане на трети етап – събеседване, членовете на Комисията попълват карта за оценка -Приложение № 5.

15. В срок от 3 работни дни, считано от деня, следващ датата, на която е приключило събеседването, Комисията съставя протокол за класиране на кандидатите съгласно техния общ бал и го представя на Кмета на общината.

16. Кметът на общината внася в Общински съвет мотивирано предложение за избор на управител на търговско дружество.

17. Общинският съвет на първото си заседание след провеждане на конкурса взема решение за избор на управител на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност, съответно членове на съвета на директорите на общинското еднолично акционерно дружество.

18. Общинският съвет има право да отхвърли всички кандидати, класирани от комисията за номиниране, като посочи съответните мотиви за това, и да започне нова процедура за номиниране.

19.  Общинският съвет упълномощава Кмета в двуседмичен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет по т.19 да сключи договор за възлагане на управлението на съответното еднолично търговско дружество с общинско имущество – Приложение № 7 или Приложение № 8  и след представена Декларация за наличие на предпоставките по т.2.2.

20. При отказ избрания кандидат да сключи договор, Общински съвет взима решение  да се сключи договор с класирания на второ място и така до изчерпване на първите трима кандидати.

21. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда, предвиден в Закона за търговския регистър.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение № 3

 

О Б Щ И Н А   Г Р А Д   Д О Б Р И Ч

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

№ ………… / …………… г.

 

            Настоящото удостоверение се издава на …………………………… ………………………………………………….., Л. К. № ………………………….   

В  уверение  на  това,  че  същият  е  подал  документи  за участие в конкурса за възлагане  на управлението  на:............................................................................. …………………………………………………………………………... .гр. Добрич

и има право да посещава дружеството в продължение на 3 / три / работни дни по 8 часа дневно. В рамките на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните помещения, организационната структура и финансовите отчети на дружеството.

 

                                                                       Служител на Общината  

 

Член на Комисията за избор на управител

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 

 

 

К А Р Т А

 

за оценка на бизнес план на кандидат

............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 6 (от много неподходящ до много подходящ) със знак “Х” в съответното поле като имате предвид описанието на показателите представено по-долу.

 

 

Показатели

Оценка

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на търговското дружество и предмета му на дейност;

 

 

 

 

 

 

 

2.

Анализ на демографски и финансово-икономически показатели;

 

 

 

 

 

 

 

3.

Съответствие на разработената бизнес програма с обективното състояние на търговското дружество;

 

 

 

 

 

 

 

4.

Логическа структура на разработката;

 

 

 

 

 

 

 

5.

Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на програмата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна оценка

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 5

 

К А Р Т А

 

за оценка на събеседване с кандидат

............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

 

Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 6 (от много неподходящ до много подходящ) със знак “Х” в съответното поле като имате предвид описанието на показателите представено по-долу.

 

 

 

 

Показатели

Оценка

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското дружество;

 

 

 

 

 

 

 

2.

Степен на познаване на нормативната уредба;

 

 

 

 

 

 

 

3.

Способност да се планират и взимат управленски решения;

 

 

 

 

 

 

 

4.

Административни умения, професионални и делови качества;

 

 

 

 

 

 

 

5.

Комуникативни способности и организационни способности;

 

 

 

 

 

 

 

6.

Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна оценка

 

                                                                                                         

 

 

 

        Приложение № 6

 

 

К А Р Т А

 

За обобщена оценка на резултатите на ............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

 

Етап

Средни оценки на членовете на комисията

1

2

3

4

5

6

7

1. Бизнес програма

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Събеседване

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума (т.1 + т.2)

 

 

 

 

 

 

 

Общ бал на кандидата

 

 

 

Забележка: Общия бал на кандидата се изчислява, като сумата (т.1 + т.2) се раздели на броя на членовете на комисията.

 

 

 

Дата:

 

 

КОМИСИЯ

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Приложение № 7

                                                                                                              

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

Д О Г О В О Р

 

за възлагане на управление на ЕООД с общинско участие в капитала

 

 

Днес, ………………… година в град Добрич между

1. „..........................................” ЕООД, наричано по – долу ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: .............................................., представлявано от ……………………… – Кмет на Община град Добрич, представител на едноличния собственик на капитала на „......................” ЕООД, от една страна и от друга

2.…………………………………………………………………живущ..…………..………………………...……, ЕГН …………………………., л.к. №...................................., наричан по – долу УПРАВИТЕЛ, съгласно Протокол № ……....................…/………………………… от проведен конкурс за възлагане на управление, открит с решение № .............................. на Общински съвет град Добрич, и на основание чл. 141 ал. 7 от Търговския закон и чл. 11, ал. 1  от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност се сключи настоящият договор.

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

            ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а УПРАВИТЕЛЯ приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение, в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и решенията на едноличния собственик на капитала, както и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

 

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

 

1. Този договор се сключва между ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и УПРАВИТЕЛЯ за срок от пет години и влиза в сила от датата на вписването на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписвания и/или от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса.

           

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.1 възлага и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от негово име и за негова сметка всички действия и сделки, свързани с управление на търговското предприятие в съответствие с Търговския закон, учредителния акт и решения на Общинския съвет;

1.2. Определя основните икономически насоки на работа на дружеството за всяка финансова година, в съответствие с бизнес програмата за управление на дружеството и финансовото му състояние;

1.3. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и
определя срокове, в рамките на които сыцият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на
констатирани недостатъци в работата;

1.4. Задължава се да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение;

1.5.Чрез определените от него лица има право на:

-  достъп до всички работни места в дружеството;

- да изисква и получава информация за организационно – структурното и финансово икономическото състояние на дружеството, договори, сключени с трети лица, както и всички първични документи, свързани с дейността на дружеството;

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

 

2. ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ

2.1. организира, ръководи и представлява дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата Наредба, решенията на общински съвет.

2.2. Извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на Дружеството в съответствие с Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

2.3. Извършва маркетингови проучвания и сключва договори с физически и юридически лица.

2.4. Представлява Дружеството пред всички съдебни, държавни, финансови институции и трети лица, както и пред легитимните синдикални организации.

2.5. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет.

2.6. Разходва средства на Дружеството за представителни цели, необходими за дейността на същото, при положителен финансов резултат за последното тримесечие, в размер до 1.5 на сто от приходите, но не повече от 5 (пет) хиляди лева годишно на база отчетените приходи.

2.7. Повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение като разходите са за сметка на дружеството. 

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

3.1. Изготвя ежегодно бизнес задача на дружеството за следващата година и да я представя на Общински съвет до 30 ноември на предходната година. Бизнес задачата следва да е изготвена в съответствие с бизнес програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.

3.2. В срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, да представя на Общински съвет и Кмета писмен отчет за дейността си, а до петнадесето число на месеца, да представя на Кмета на общината писмен отчет за приходите и разходите на дружеството за предходния месец.

3.3. Представя на Кмета и на Общински съвет в срок до 31 март годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.

3.4. Управлява повереното от Доверителя имущество добросъвестно, с грижата на добър  стопанин в интерес и защита на Доверителя, да го застрахова ежегодно и да води редовно дружествените книги.

3.5. Организира и внася необходимите документи за вписване в търговския регистър на обстоятелствата, подлежащи на вписване;

 

3.6. Уведомява своевременно Кмета и Общински съвет за всички обстоятелства от съществено значение за имуществото и управлението на Дружеството, както и за заведените от и срещу Дружеството съдебни производства;

3.7. Определя и утвърждава в съответствие с нормативната уредба организационната структура на  повереното му дружество, както и система за финансово управление и контрол;

3.8. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството, като представлява Дружеството пред синдикалните организации, вкл. с право да подписва КТД, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова служители и работници в страната и чужбина;

3.9. Отговаря за изготвяне и представяне на финансовите отчети на Дружеството в законоустановените срокове пред регулаторните органи и ги представя за заверяване от регистриран одитор в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му;

3.10. Предоставя незабавно на Кмета или на Общински съвет пълен комплект от документи при извършена проверка или ревизия от съответните държавни органи;

3.11. Чрез системата на работа, контрол и отчитане да ограничава възможностите за корупционно   поведение и субективизъм на персонала спрямо клиенти и граждани.

3.12. Постига по-голяма публичност и прозрачност на работа и да предотвратява конфликт на интереси при договаряне на услуги и доставки, и при обслужване на клиентите.

             

4. ЗАБРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ

 

4.1. Да извършва действия в нарушение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, в нарушения на Решенията на Общински съвет и Кмета на Общината. Всички действия извършени от Управителя в нарушение, не пораждат валидни правни действия.

4.2. Да предоставя на физически или юридически лица информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството (без годишния финансов отчет, който е публичен).

4.3. Да огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила настоящия договор.

4.4. Да се разпорежда с правата на интелектуалната собственост на Дружеството.

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

5.1. Месечното възнаграждение на управителя се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.

5.2. Управителя получава възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 500 лева. При промяна на минималната работна заплата за страната, стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ.

5.3. След приключване на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите по Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора, се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя получава авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

5.4. ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ не гарантира размера на месечното възнаграждение на Управителя при липса на средства в Дружеството и не го компенсира занапред.

5.5. Възнаграждения, получени от Управителя в завишен размер, вследствие грешки в отчетността, неспазване на разпоредбите на нормативните документи и др., не се считат за “добросъвестно получени” и завишението се възстановява.

5.6. В случаите на временна неработоспособност поради болест, на Управителя се изплаща парично обезщетение, съгласно Нормативната уредба.

5.7. За времето на ползване на платени неприсъствени дни по т. 7.2 от настоящия договор на управителя се заплаща възнаграждение, съгласно договора.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ.

 

6.1. Настоящият договор се прекратява с изтичане на уговорения в него срок;

6.2 Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните.

2. при смърт или поставяне под запрещение.

3. подаване на молба за освобождаване с предизвестие не по-малко от 3 месеца.

4. при обективна невъзможност управителят да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.

5. по решение на общинския съвет с предизвестие от 1 месец.

6. при осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер.

7. несъвместимост с изискванията по чл.20 и чл.23, ал.2 от Закона за публичните предприятия.

8. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.

9. влизане в сила на акт с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

10. неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

11. при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество.

12. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции.

13. при неизпълнение на решение на Общински съвет.

14. при настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето.

15. при констатирано нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или нарушаване на настоящата наредба.

16.  при системно нарушение на Учредителния акт, Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност;

17. при извършване на действия или бездействия на Управителя, от които са произтекли щети за Дружеството;

18. при предоставяне от Управителя на Общински съвет или Кмета на невярна информация за финансовото и имуществено състояние на дружеството или съставяне и утвърждаване от Управителя на документи с невярно съдържание.

6.3. При прекратяване на договора по чл. 6.2, точки: 16,17,18, УПРАВИТЕЛЯТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната. 

6.4. За всяко едно констатирано неизпълнение на задълженията по настоящия договор, управителят дължи неустойка в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната.

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действуващото гражданско законодателство.

7.2. Управителят има право на 20 платени неприсъствени дни за една календарна година, извън посочените в 154 от КТ. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат отлагани за следващата година, да бъдат финансово компенсирани или изплащани като обезщетение при прекратяване на договора за управление.

7.3 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Общински съвет град Добрич.

7.4. Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

7.5  Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

7.6 Решенията на Общински съвет град Добрич, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на УПРАВИТЕЛЯ от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Община град Добрич.

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписванията и/или от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса, и важи за срока на договора.

 

 

 

ДРУЖЕСТВО-ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………… УПРАВИТЕЛ:………………………     

/……………………/                                /…………………../       

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

към раздел V, т. 5.1

от Договора за управление

на ЕООД

 

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ

за определяне възнаграждението на управителите на ЕООД - нелечебни заведения

 

 

1.

Стойност на активите

1.1.

до 500 хил. лв.

2,0

1.2.

над 500 хил. лв. до 1500 хил. лв.

2,5

1.3.

над 1500 хил. лв. до 5000 хил. лв.

3,0

2.

Средносписъчен брой на персонала

2.1.

до 50 души

2,0

2.2.

от 51 до 100 души

2,5

2.3.

от 101 души до 500 души

3,0

3.

Изменение на рентабилността на приходите от дейността

3.1.

намаляване на рентабилността

0

3.2.

запазване на рентабилността

1,0

3.3.

увеличаване на рентабилността

2,0

4.

Счетоводен финансов резултат

4.1.

при фин. резултат загуба

0

4.2.

при фин. резултат печалбата

1,0

5.

Изменение на отчетната средна брутна работна заплата

5.1.

Намаляване

0

5.2.

запазване или увеличаване

2,0

 

6.

Задължения на предприятието

6.1.

неспазени срокове по текущите задължения и/или необслужвани редовно просрочени задължения по сключени договори за погасяването им

0

6.2.

спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им

2,0

 

 

Забележки:

 1. Показателят "Стойност на активите" се установява по балансова стойност на ДМА и КА в края на отчетното тримесечие от баланса на предприятието.
 2. Показателят "Средносписъчен брой на персонала" включва средносписъчния брой на персонала за отчетното тримесечие без лицата, ползващи отпуск по чл. 163, ал.1 и чл. 164, ал.1 от КТ.
 3. Показателят "Изменение на рентабилността на приходите от дейността" се установява, като се сравнят показателите за рентабилност за отчетното и за предходното тримесечие. Рентабилността на приходите от дейността се определя в процент като съотношение между счетоводната печалба и нетните приходи от дейността по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите на предприятието. Данните за счетоводната печалба и нетните приходи от дейността за отчетното тримесечие се установяват като разлика между стойостите им за периода от началото на годината и периода предхождащ отчетното тримесечие. Когато предприятието е отчело за отчетното тримесечие счетоводна загуба, то е без рентабилност.
 4. Показателят "Счетоводен финансов резултат" се определя тримесечно от отчета за приходи и разходи.
 5. Показателят „Изменение на отчетната средна брутна работна заплата“  се установява, като се сравнят данните за отчетното и за предходното тримесечие.
 6. Спазването или неспазването на сроковете по показателя "Задължения на предприятието" се установява въз основа на задълженията за отчетното тримесечие, в т.ч. задължения по главници и лихви по банкови кредити; по главници и лихви по заеми/кредити между публични предприятия (в т.ч. и между такива, участващи в група по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството); задължения към държавния или общинския бюджет (в т.ч. вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване, данък върху добавената стойност, акциз, корпоративни данъци, местни данъци и такси, данък върху доходите от трудови правоотношения или договори за управление и контрол и др.); задължения към доставчици, задължения към персонала, задължения по сключени по съответния ред други договори и др. Проверява се дали предприятието има просрочени задължения или забава спрямо падежа за плащане. Ако има такива задължения за предишни периоди - редовно ли ги обслужва според сключените договори за тяхното погасяване.

Под "задължения към доставчици" се разбират задължения за доставки (в т.ч. на услуги и на вътрешнообщностни придобивания или внос), свързани с производствено-стопанската дейност на предприятието, които са различни от доставките за административните нужди на предприятието. Когато доставчикът е изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащането, то предприятието не обслужва редовно своите задължения. В случаите, когато задълженията се погасяват съгласно договорените за текущи и предишни периоди срокове, се счита, че не са налице просрочени задължения.

Просрочието дори и само при един от елементите в тази група се класифицира като "неспазени срокове".

 

Запазване на показател е налице при отклонение до 5 на сто в двете посоки от стойността на показателя за предходното тримесечие.

 

Образуване на  възнаграждението на управителите:

Възнаграждение (В) =  ОБЕ   x   СБЕ

 където:

В –  възнаграждение на управителя

ОБЕ   – обща бална еденица

СБЕ – стойност на балната единица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Приложение № 8

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

Д О Г О В О Р

 

за възлагане на управление на ЕООД  - общинско лечебно заведение

 

 

Днес, ………………… година в град Добрич между

1. „..........................................” ЕООД, наричано по – долу ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: .............................................., представлявано от ……………………… – Кмет на Община град Добрич, представител на едноличния собственик на капитала на „......................” ЕООД, от една страна и от друга

2.…………………………………………………………………живущ..…………..………………………...……, ЕГН …………………………., л.к. №...................................., наричан по – долу УПРАВИТЕЛ, съгласно Протокол № ……....................…/………………………… от проведен конкурс за възлагане на управление, открит с решение № .............................. на Общински съвет град Добрич, и на основание чл. 141 ал. 7 от Търговския закон, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност се сключи настоящият договор.

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а УПРАВИТЕЛЯ приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение, в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и решенията на едноличния собственик на капитала, както и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

 

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Този договор се сключва между ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и УПРАВИТЕЛЯ за срок от три години и влиза в сила от датата на вписването на Решението за избор на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписвания и/или от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса.

           

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.1 Възлага и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от негово име и за негова сметка всички действия и сделки, свързани с управление на търговското предприятие в съответствие с Търговския закон, учредителния акт и решения на Общинския съвет;

1.2. Определя основните икономически насоки на работа на дружеството за всяка финансова година, в съответствие с бизнес програмата за управление на дружеството и финансовото му състояние;

1.3. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и
определя срокове, в рамките на които сыцият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата;

1.4. Задължава се да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение;

1.5. Чрез определените от него лица има право на:

-  достъп до всички работни места в дружеството;

- да изисква и получава информация за организационно – структурното и финансово икономическото състояние на дружеството, договори, сключени с трети лица, както и всички първични документи, свързани с дейността на дружеството;

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

2. ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ

2.1. Организира, ръководи и представлява дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата наредба, решенията на общински съвет.

2.2. Извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на Дружеството в съответствие с Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

2.3. Извършва маркетингови проучвания и сключва договори с физически и юридически лица.

2.4. Представлява Дружеството пред всички съдебни, държавни, финансови институции и трети лица, както и пред легитимните синдикални организации.

2.5 Организира управлението на дружеството, като утвърждава вътрешнонормативната уредба;

2.6 Решава всички въпроси, които не са от изключителната компатентност на Общинския съвет;

2.7. Разходва средства на Дружеството за представителни цели, необходими за дейността на същото, при положителен финансов резултат за последното тримесечие, в размер до 1.5 на сто от приходите, но не повече от 5 (пет) хиляди лева годишно на база отчетените приходи.

2.8. Повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение като разходите са за сметка на дружеството. 

2.9. Практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията по утвърден график на лечебното заведение до четири часа дневно, без право на допълнителни часове от РЗОК. Графикът се изготвя съгласно Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

3.1. Изготвя ежегодно бизнес задача на дружеството за следващата година и я представя на Общински съвет до 30 ноември на предходната година. Бизнес задачата следва да е изготвена в съответствие с бизнес програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.

3.2. В срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, представя на Общински съвет и Кмета писмен отчет за дейността си, а до петнадесето число на месеца, да представя на Кмета на общината писмен отчет за приходите и разходите на дружеството за предходния месец.

3.3. Представя на Кмета и на Общински съвет в срок до 31 март годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.

3.4. Управлява повереното от Доверителя имущество добросъвестно, с грижата на добър  стопанин в интерес и защита на Доверителя, да го застрахова ежегодно и да води редовно дружествените книги.

3.5. Организира и внася необходимите документи за вписване в търговския регистър на обстоятелствата, подлежащи на вписване;

3.6. Уведомява своевременно Кмета и Общински съвет за всички обстоятелства от съществено значение за имуществото и управлението на Дружеството, както и за заведените от и срещу Дружеството съдебни производства;

3.7. Определя и утвърждава в съответствие с нормативната уредба организационната структура на  повереното му дружество, както и система за финансово управление и контрол;

3.8. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството, като представлява Дружеството пред синдикалните организации, вкл. с право да подписва КТД, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова служители и работници в страната и чужбина;

3.9. Отговаря за изготвяне и представяне на финансовите отчети на Дружеството в законоустановените срокове пред регулаторните органи и ги представя за заверяване от регистриран одитор в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му;

3.10. Предоставя незабавно на Кмета или на Общински съвет пълен комплект от документи при извършена проверка или ревизия от съответните държавни органи;

3.11. Чрез системата на работа, контрол и отчитане да ограничава възможностите за корупционно   поведение и субективизъм на персонала спрямо клиенти и граждани.

3.12. Постига по-голяма публичност и прозрачност на работа и да предотвратява конфликт на интереси при договаряне на услуги и доставки, и при обслужване на клиентите.

4. ЗАБРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ

4.1. Да извършва действия в нарушение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, в нарушения на Решенията на Общински съвет и Кмета на общината. Всички действия извършени в нарушение от Управителя, не пораждат валидни правни действия.

4.3. Да предоставя на физически или юридически лица информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството (без годишния финансов отчет, който е публичен).

4.4. Да огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила настоящия договор.

4.5. Да се разпорежда с правата на интелектуалната собственост на Дружеството.

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

5.1. Месечното възнаграждение на управителя се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.

5.2. Управителя получава възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 600 лева. При промяна на минималната работна заплата за страната, стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ.

5.3. След приключване на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите по Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора, се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя получава авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

5.4. ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ не гарантира размера на месечното възнаграждение на Управителя при липса на средства в Дружеството и не го компенсира занапред.

5.5. Възнаграждения, получени от Управителя в завишен размер, вследствие грешки в отчетността, неспазване на разпоредбите на нормативните документи и др., не се считат за “добросъвестно получени” и завишението се възстановява.

5.6. В случаите на временна неработоспособност поради болест, на Управителя се изплаща парично обезщетение, съгласно Нормативната уредба.

5.7. За времето на ползване на платени неприсъствени дни по т. 7.2 от настоящия договор на управителя се заплаща възнаграждение, съгласно договора.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ.

 

6.1. Настоящият договор се прекратява с изтичане на уговорения в него срок;

6.2 Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. смърт;

2. подаване на молба за освобождаване;

3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;

5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия;

6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

8. освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

6.3. За всяко едно констатирано неизпълнение на задълженията по настоящия договор,   управителят дължи неустойка в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната.

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

7.1. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действуващото гражданско законодателство.

7.2. Управителят има право на 30 платени неприсъствени дни за една календарна година, извън посочените в 154 от КТ. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат отлагани за следващата година, да бъдат финансово компенсирани или изплащани като обезщетение при прекратяване на договора за управление.

7.3 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Общински съвет град Добрич.

7.4. Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

7.5  Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

7.6 Решенията на Общински съвет град Добрич, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на УПРАВИТЕЛЯ от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Община град Добрич.

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписванията и/или от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса.

 

ДРУЖЕСТВО-ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………        УПРАВИТЕЛ:………………………     

/……………………/                               /…………………../        

 

 

Приложение № 2

към раздел V, т. 5.1

от Договора за управление

на ЕООД – лечебно заведение

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ

за определяне възнаграждението на управителите на ЕООД - лечебни заведения

1.

Стойност на активите

1.1.

до 500 хил. лв.

2,0

1.2.

от 500 хил. лв. до 2000 хил. лв.

2,5

1.3.

над 2000 хил. лв.

3,0

2.

Средносписъчен брой на персонала

2.1.

до 50 души

2,0

2.2.

от 51 до 100 души

2,5

2.3.

от 101 души до 500 души

3,0

3.

Изменение на рентабилността на приходите от дейността

3.1.

намаляване на рентабилността

0

3.2.

запазване на рентабилността

1,0

3.3.

увеличаване на рентабилността

2,0

4.

Приходи от медицинска дейност

4.1.

до 50 хил. лв.

0

4.2.

от 50 хил. лв. до 300 хил. лв.

1

4.3.

от 300 хил. лв. до 500 хил. лв.

1,5

4.4.

над 500 хил. лв.

2,0

5.

Изменение на отчетната средна брутна работна заплата

5.1.

намаляване

0

5.2.

запазване или увеличаване

2,0

6.

Задължения на предприятието

6.1.

неспазени срокове по текущите задължения и/или необслужвани редовно просрочени задължения по сключени договори за погасяването им

0

 

 

6.2.

спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им

2,0

 

 

Забележки:

 1. Показателят "Стойност на активите" се установява по балансова стойност на ДМА и КА в края на отчетното тримесечие от баланса на предприятието.
 2. Показателят "Средносписъчен брой на персонала" включва средносписъчния брой на персонала за отчетното тримесечие без лицата, ползващи отпуск по чл. 163, ал.1 и чл. 164, ал.1 от КТ.
 3. Показателят "Изменение на рентабилността на приходите от дейността" се установява, като се сравнят показателите за рентабилност за отчетното и за предходното тримесечие. Рентабилността на приходите от дейността се определя в процент като съотношение между счетоводната печалба и нетните приходи от дейността по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите на предприятието. Данните за счетоводната печалба и нетните приходи от дейността за отчетното тримесечие се установяват като разлика между стойостите им за периода от началото на годината и периода предхождащ отчетното тримесечие. Когато предприятието е отчело за отчетното тримесечие счетоводна загуба, то е без рентабилност.
 4. Показателят "Приходи от медицинска дейност" се определя тримесечно от отчета за приходи и разходи.
 5. Показателят „Изменение на отчетната средна брутна работна заплата“  се установява, като се сравнят данните за отчетното и за предходното тримесечие.
 6. Спазването или неспазването на сроковете по показателя "Задължения на предприятието" се установява въз основа на задълженията за отчетното тримесечие, в т.ч. задължения по главници и лихви по банкови кредити; по главници и лихви по заеми/кредити между публични предприятия (в т.ч. и между такива, участващи в група по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството); задължения към държавния или общинския бюджет (в т.ч. вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване, данък върху добавената стойност, акциз, корпоративни данъци, местни данъци и такси, данък върху доходите от трудови правоотношения или договори за управление и контрол и др.); задължения към доставчици, задължения към персонала, задължения по сключени по съответния ред други договори и др. Проверява се дали предприятието има просрочени задължения или забава спрямо падежа за плащане. Ако има такива задължения за предишни периоди - редовно ли ги обслужва според сключените договори за тяхното погасяване.

Под "задължения към доставчици" се разбират задължения за доставки (в т.ч. на услуги и на вътрешнообщностни придобивания или внос), свързани с производствено-стопанската дейност на предприятието, които са различни от доставките за административните нужди на предприятието. Когато доставчикът е изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащането, то предприятието не обслужва редовно своите задължения. В случаите, когато задълженията се погасяват съгласно договорените за текущи и предишни периоди срокове, се счита, че не са налице просрочени задължения.

Просрочието дори и само при един от елементите в тази група се класифицира като "неспазени срокове".

Запазване на показател е налице при отклонение до 5 на сто в двете посоки от стойността на показателя за предходното тримесечие.

Образуване на  възнаграждението на управителите:

Възнаграждение (В) =  ОБЕ   x   СБЕ

 където:

В –  възнаграждение на управителя

ОБЕ   – обща бална еденица

СБЕ – стойност на балната единица

 

§10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Наредбата:

      §1. Тази Наредба се приема на основание чл.79 от АПК във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост.

      §2. Към сключените преди влизане в сила на настоящата Наредба договори за възлагане на управление и контрол, се прилага разпоредбата на т.7.5. от раздел VII от договорите:

       „т.7.5. Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.“

 

       §3. Започналите конкурси за управители на общински еднолични търговски дружества се довършват по досегашния ред.

       §4. Настоящата Наредба е приета с Решение № …………  от ……………...2022г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила  от …………………………………………………

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

                                   

ВНОСИТЕЛ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Файлове:

Последна промяна: 09:30:42, 3 Януари 2023
Свали в pdf