Община град Добрич обявява обществено обсъждане на предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищ

A A A

Документът е публикуван на 07.06.2022 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал.4. от Закона за нормативните актове, Община град Добрич обявява обществено обсъждане на предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич. Обсъждането ще се проведе през периода от 07.06.2022г. до 07.07.2022г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected]., както и в Деловодството на Община град Добрич.

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В процеса на работа на общинската администрация периодично се прави анализ на действащата подзаконова нормативна уредба, чието приемане и изменение е в компетентността на органа на местното самоуправление и при необходимост се правят предложения за актуализация и изменението ѝ. В резултат на горното предлагам на Вашето внимание предложение на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

Със Заповед  № 1822/29.11.2021г. на Кмета на Община град Добрич е сформирана работна група, която да изготви Проект за изменение на Наредбата, във връзка с възникналата необходимост от  промяна.

 

            I.ПРИЧИНИ, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища.

 

В процеса на работа с досега действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти са констатирани определени неточности, както в начина на изказ на нормативните текстове, така и неточности, касаещи действащите нормативни актове. Също така беше установено, че в определени моменти, свързани с провежданите процедури са допуснати технически грешки, което затруднява работата на общинска администрация.

             

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ С ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБАТА:

            Целта на предлаганите изменениея и допълнения на  Наредбата е да се регламентират обществени отношения, свързани с условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти на територията на Община град Добрич и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба. Така предложената Наредба създава една по- голяма яснота, точност и прозрачност в отношения, свързани с установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, запълнени са съществуващи до сега празнини, прецизирани са съществуващи до сега норми.

            ІII. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

   За прилагането на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти не е необходимо разходването на средства.

 

  IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

            Резултатите, които се очакват от предлаганите изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти е приемането на актуална нормативна уредба за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти, подобряване на работата по прилагането на наредбата и оптимизиране на процеса по администриране.

 

V. АНАЛИЗ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич за обществено обсъждане.

 

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич е уведомила всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич.

 

VI. ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ:

 

С действащата по настоящем Наредба право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни нужди, съгласно тази наредба.

 

 Кандидатите  трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г., доп. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване, считани преди датата на подаване на заявление по чл. 7 ал. 1.

2. ( изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г)Не притежават жилище, вила, или повече от една втора идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Община град Добрич с изключение на получени в наследство след първоначалното настаняване.

3.( изм. и доп. с решение №22-2 от 25.05.2021г.) Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, или право на строеж върху такива имоти  или повече от една втора идеални части от тях, на територията на Община град Добрич с изключение на получени в наследство след първоначалното настаняване.

4. (изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.)

 Не притежават ателиета, както и  работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, или повече от една втора идеални части от такива имоти в страната.

5. ( изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Не са прехвърляли имоти и вещни права върху тях на други лица през последните десет години, с изключение на продажба на имот по принудителен ред, прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице, дарение в полза на Общината.

6. (изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.)Не притежават части от имоти, моторни превозни средства, както и налични парични средства по влогове на обща стойност, по-голяма от десет хиляди лева, както и повече от тридесет декара земеделска земя.

7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към Общината за предходното наето жилище.

8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г., изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.)  Имат доказан в страната и до шест месеца в чужбина средно месечен доход на лицето, семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, арендно възнаграждение от земеделски земи и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството

9.( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Притежаваните имоти изброени в т. 2 и т. 3 по отношение, на които са учредени вещни права на ползване по отношение на трети лица са изключение от изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3. 

10.(нова – решение №22-1 от 25.05.2021г.) Всички горецитирани изисквания са относими общо за цялото семейство/домакинство.

                        Така заложените критерии са ограничителни по отношение на гражданите, извършили разпоредителни сделки със земеделска земя, което се явява пречка за настаняване в общинско жилище и подновяване на договорите им за наем.

                         

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет град Добрич да вземе следното:

 

ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, както следва: 

 

§1. Допълва разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 4 и т.5

 

Стара редакция:

 Чл. 6. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни нужди, съгласно тази наредба.

/2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г., доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване, считани преди датата на подаване на заявление по чл. 7 ал. 1.

2. ( изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г) Не притежават жилище, вила, или повече от една втора идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Община град Добрич с изключение на получени в наследство след първоначалното настаняване.

3.( изм. и доп. с решение №22-2 от 25.05.2021г.) Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, или право на строеж върху такива имоти  или повече от една втора идеални части от тях, на територията на Община град Добрич с изключение на получени в наследство след първоначалното настаняване.

4. (изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Не притежават ателиета, както и работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, или повече от една втора идеални части от  имоти в страната.

5. ( изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Не са прехвърляли имоти и вещни права върху тях на други лица през последните десет години, с изключение на продажба на имот по принудителен ред, прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице, дарение в полза на Общината.

6. (изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.)Не притежават части от имоти, моторни превозни средства, както и налични парични средства по влогове на обща стойност, по-голяма от десет хиляди лева, както и повече от тридесет декара земеделска земя.

7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към Общината за предходното наето жилище.

8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г., изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Имат доказан в страната и до шест месеца в чужбина средно месечен доход на лицето, семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, арендно възнаграждение от земеделски земи и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството.

9.( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Притежаваните имоти изброени в т. 2 и т. 3 по отношение, на които са учредени вещни права на ползване по отношение на трети лица са изключение от изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3. 

10. (нова –решение №22-1 от 25.05.2021г.) Всички горецитирани изисквания са относими общо за цялото семейство/домакинство.

 

Нова редакция:

Чл. 6. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни нужди, съгласно тази наредба.

/2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г., доп. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване, считани преди датата на подаване на заявление по чл. 7 ал. 1.

2. ( изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г)Не притежават жилище, вила, или повече от една втора идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Община град Добрич с изключение на получени в наследство след първоначалното настаняване.

3.( изм. и доп. с решение №22-2 от 25.05.2021г.) Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, или право на строеж върху такива имоти  или повече от една втора идеални части от тях, на територията на Община град Добрич, с изключение на получени в наследство след първоначалното настаняване.

4. (изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Не притежават ателиета, както и  работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, или повече от една втора идеални части от такива имоти в страната.

5. ( изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Не са прехвърляли имоти и вещни права върху тях, през последните десет години, с изключение на продажба на имот по принудителен ред, продажба на земеделски земи, прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице, дарение в полза на Общината.

6. (изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Не притежават  имоти, моторни превозни средства, както и налични парични средства по влогове на обща стойност, по-голяма от десет хиляди лева, както и повече от тридесет декара земеделска земя.

7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към Общината за предходното наето жилище.

8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г., изм. И доп. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Имат доказан в страната и до шест месеца в чужбина средно месечен доход на лицето, семейството/домакинството, след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, арендно възнаграждение от земеделски земи и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството.

9. (изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.)Притежаваните имоти изброени в т. 2 и т. 3 по отношение, на които са учредени вещни права на ползване по отношение на трети лица са изключение от изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3. 

10.(нова – решение №22-1 от 25.05.2021г.) Всички горецитирани изисквания са относими общо за цялото семейство/домакинство

.

§2. Изменя разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т.5

Стара редакция:

Чл. 7. /1/ (доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Лицата, семействата/домакинствата подават заявление в едно с декларация по образец,  утвърдена със заповед на Кмета на Общината в периода от 01 юли до 30 септември на текущата година.

            /2/ Декларацията по ал. 1 съдържа данни за:

1. Трите имена на заявителя, членовете на семейството/домакинството му, ЕГН и родствена връзка.

2. (доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Данни за имотното и материалното положение на всички членове от семейството/домакинството, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10.

3. Наличие на извършени сделки с недвижими имоти, съгласно  чл. 6, ал. 2, т. 5.

4. Наличие на данни за изпълнена процедура срещу лицето по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище и за задължения от наето предходно общинско жилище.

5. Жилищното състояние на семейството/домакинството, относно вида, размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който имат постоянен/настоящ адрес.

/3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство /домакинство/:

1. Декларация по образец, съгласно ал. 2.

2. Удостоверение от работодателя за размера на годишното трудово възнаграждение (предходните 12 месеца) на заявителя и членовете на неговото семейство/домакинство.

3. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич, Бюро по труда град Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на получените за предходните 12 месеца обезщетения и/или помощи, пенсии и др., в случай че лицата са безработни, с намалена работоспособност и/или пенсионери, копие от последното разпореждане за размера на месечната пенсия.

4. (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Удостоверение за застрахователна стойност за МПС.

   5. Копия от договори за наем, когато лицето и членовете на неговото семейство/домакинство живеят на свободно договаряне.

6. Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако има такова.

7. (изм. и доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Копия на документите за собственост, вещни права когато е декларирано имущество по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5.

8. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Данъчна оценка на имоти и вещни права по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, за имоти които не са на територията на Община град Добрич.

/4/ Декларираните данни по ал. 2 подлежат на служебна проверка за верността им.

            /5/ (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Декларацията по ал. 2 се подписва от всички пълнолетни членове на семейството/домакинството.

Нова редакция:

 Чл. 7. /1/ (доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Лицата, семействата/домакинствата подават заявление в едно с декларация по образец,  утвърдена със заповед на Кмета на Общината в периода от 01 юли до 30 септември на текущата година.

            /2/ Декларацията по ал. 1 съдържа данни за:

1. Трите имена на заявителя, членовете на семейството/домакинството му, ЕГН и родствена връзка.

2. (доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Данни за имотното и материалното положение на всички членове от семейството/домакинството, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10.

3. Наличие на извършени сделки с недвижими имоти, съгласно  чл. 6, ал. 2, т. 5.

4. Наличие на данни за изпълнена процедура срещу лицето по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище и за задължения от наето предходно общинско жилище.

5. Жилищното състояние на семейството/домакинството, относно вида, размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който имат постоянен/настоящ адрес.

/3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство /домакинство/:

1. Декларация по образец, съгласно ал. 2.

2. Удостоверение от работодателя за размера на годишното трудово възнаграждение (предходните 12 месеца) на заявителя и членовете на неговото семейство/домакинство.

3. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич, Бюро по труда град Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на получените за предходните 12 месеца обезщетения и/или помощи, пенсии и др., в случай че лицата са безработни, с намалена работоспособност и/или пенсионери, копие от последното разпореждане за размера на месечната пенсия.

4. (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Удостоверение за застрахователна стойност за МПС.

5. Договор за наем или Декларация от заявителя, че той и членовете на неговото семейство/домакинство живеят на свободен наем, като му е известна наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313 от Наказателния кодекс.

6. Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако има такова.

7. (изм. и доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Копия на документите за собственост, вещни права когато е декларирано имущество по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5.

8. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Данъчна оценка на имоти и вещни права по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, за имоти които не са на територията на Община град Добрич.

/4/ Декларираните данни по ал. 2 подлежат на служебна проверка за верността им.

            /5/ (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Декларацията по ал. 2 се подписва от всички пълнолетни членове на семейството/домакинството.

 

 §3. Изменя разпоредбата на чл.9/1/, т.3 и  т.4.

 

Стара редакция:

Чл.9. /1/( доп. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Лицата, семействата/домакинствата, които отговарят на условията по чл.6, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1.         Първа група-ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други.

2.         Втора група –живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно- хигиенно отношение жилищна площ или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения ред.

3.         Трета група –живеещи въз основа на свободно договаряне най-малко една година.

4.         Четвърта група –живеещи при родители с недостатъчна жилищна площ или при други роднини, съгласно приетите норми по чл.17, ал.1

 

Нова редакция:

 Чл.9. /1/( доп. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Лицата, семействата/домакинствата, които отговарят на условията по чл.6, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1.         Първа група-ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други.

2.         Втора група –живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно- хигиенно отношение жилищна площ или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения ред.

3.         Трета група –живеещи на свободен наем повече от една година

4.         Четвърта група –живеещи при родители или при други роднини, с недостатъчна жилищна площ , съгласно приетите норми по чл.19

 

§4.Допълва  разпоредбата на чл.11/1/

 

Стара редакция:

Чл.11/1/ (изм. И доп. С решение №32-1 от 27.03.2018г.) Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на всяко едно от досиетата, постъпили в периода от 01 юли до 30 септември на текущата година и изготвяне на окончателен списък на лицата, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, със състав от 5 до 9 члена, председател ресорния зам.-кмет и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация.

 

Нова редакция:

Чл.11/1/ (изм. И доп. С решение №32-1 от 27.03.2018г.) Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на всяко едно от досиетата, постъпили в периода от 01 юли до 30 септември на текущата година и изготвяне на окончателен списък на лицата, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, както и подадените заявления по реда на чл.29, ал.2, т.3 от Наредбата,

 

§5. Изменя  и допълва разпоредбата на чл.20, ал.4

 

Стара редакция:чл.20, ал.4

             Чл. 20./1/ (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед от Кмета на Общината за срок от три години.

            /2/ (изм. и доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.)  Преди издаване на настанителната заповед, включените в окончателен списък по чл. 18 лица, семейства/домакинства подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 6 от Наредбата, към която прилагат всички изискуеми документи.

1. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Служителите, отговорни за жилищното настаняване извършват съответните проверки и набавят по служебен ред необходимата информация, с която да удостоверят достоверността на декларираните данни от заявителите.

 2. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) При невъзможност за набавяне на необходимата информация по служебен ред изискват същата от гражданите, като им предоставят 30-дневен срок.

            3. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) При неспазване на посочения срок общинска администрация не издава настанителна заповед.

/3/ (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Въз основа на настанителната заповед се сключва  писмен договор за наем за срок от три години.

/4/ (изм. и доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.)В шестмесечен срок преди изтичане на тригодишния срок на договора за наем, в случай, че наемателят и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на изискванията за настаняване в общинско жилище, може да се сключи нов договор за наем с него.

1. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Въз основа на заповед на Кмета на Общината и при наличие на подадено заявление от лицето и декларация, че заявителя и всички членове на семейството/домакинството отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата.

/5/(нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) При сключване на Договор с едно и също лице, семейство / домакинство, за едно и също жилище е допустимо завишаване на нормите по чл. 19 до една трета над допустимите жилищни норми, основани на промяна броя на членовете на първоначалното семейство/домакинство.

            Нова редакция:

            Чл. 20./1/ (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед от Кмета на Общината за срок от три години.

            /2/ (изм. и доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.)  Преди издаване на настанителната заповед, включените в окончателен списък по чл. 18 лица, семейства/домакинства подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 6 от Наредбата, към която прилагат всички изискуеми документи.

1. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Служителите, отговорни за жилищното настаняване извършват съответните проверки и набавят по служебен ред необходимата информация, с която да удостоверят достоверността на декларираните данни от заявителите.

 2. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) При невъзможност за набавяне на необходимата информация по служебен ред изискват същата от гражданите, като им предоставят 30-дневен срок.

            3. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) При неспазване на посочения срок общинска администрация не издава настанителна заповед.

/3/ (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Въз основа на настанителната заповед се сключва  писмен договор за наем за срок от три години.

/ 4/ (изм. и доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.)В шестмесечен срок преди изтичане на тригодишния срок на договора за наем, в случай, че наемателят и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на изискванията за настаняване в общинско жилище,  договора може да бъде удължен чрез анекси /две за по три години и един за една година/, като се внася разлика в депозитните вноски.

1. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Въз основа на заповед на Кмета на Общината и при наличие на подадено заявление от лицето и декларация, че заявителя и всички членове на семейството/домакинството отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата.

/5/(нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) При сключване на Договор с едно и също лице, семейство / домакинство, за едно и също жилище е допустимо завишаване на нормите по чл. 19 до една трета над допустимите жилищни норми, основани на промяна броя на членовете на първоначалното семейство домакинство със състав от 5 до 9 члена, председател ресорния зам.-кмет и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация .

 

§5. Допълва разпоредбата на чл. 26, ал.1, т.3:

 

Стара редакция: Чл. 26.

 Чл. 26. /1/ ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Запазват се наемните правоотношения с  титулярите които:

1. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на наказанието, но не повече от 6 месеца;

2. учат в друго населено място или извън страната за срока на обучението;

3. пребивават на територията на друга община или извън страната за срок до 6 месеца.

 

Нова редакция:

Чл. 26. /1/ ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Запазват се наемните правоотношения с  титулярите които:

1. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на наказанието, но не повече от 6 месеца;

2. учат в друго населено място или извън страната за срока на обучението;

3. пребивават на територията на друга община или извън страната за срок до 6 месеца, считано за целия срок на наемното правоотношение на наемният договор, с изключение  на доказани здравословни причини.

 

§6. Изменя  разпоредбата на чл.29,ал.2, т.3 и т.4 и ал.4;

 

Стара редакция:

Чл.29/1/ Починалият титуляр на настанителната заповед, може да бъде заменен по право като наемател от преживелия съпруг/съпруга/.

            /2/Децата на титуляра имат право да го заместят в настанителната заповед при наличието на следните условия:

1.         При смърт на титуляра, който не може да бъде заменен от преживелия съпруг;

2.         Да са живели непрекъснато в жилището не по-малко от последните 5 години от датата на настаняване на семейството на титуляра;

3.         Да са подали заявление за настаняване под наем в общинско жилище и за определяне на жилищни нужди в едногодишен срок от събитието по т.1.;

4.         Да са включени в окончателния годишен списък на лицата, семействата/домакинствата с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище.

/3/ Подаденото заявление за настаняване под наем в общинско жилище дава право на лицето по ал.2 да заема жилището да произнасяне на комисията по чл.11.

/4/ При включване в окончателния списък, лицето по ал.2 се настанява със заповед на Кмета на Общината в същото жилище, или друго подходящо, освен ако не е подало заявление за преместване по чл.28 от Наредбата.

 

Нова редакция

Чл.29/1/ Починалият титуляр на настанителната заповед, може да бъде заменен по право като наемател от преживелия съпруг/съпруга/.

            /2/Децата на титуляра имат право да го заместят в настанителната заповед при наличието на следните условия:

1.При смърт на титуляра, който не може да бъде заменен от преживелия съпруг;

2.Да са живели непрекъснато в жилището не по-малко от последните 5 години от датата на настаняване на семейството на титуляра;

3.Да са подали заявление за настаняване под наем в общинско жилище и за определяне на жилищни нужди в шестмесечен срок от събитието по т.1.;

.4 Да отговарят на условията на чл.6 от наредбата

 

/3/ Подаденото заявление за настаняване под наем в общинско жилище дава право на лицето по ал.2 да заема жилището да произнасяне на комисията по чл.11.

ал.4  Лицето по ал.2 се настанява със заповед на Кмета на Общината в същото жилище, или друго подходящо, освен ако не е подало заявление за преместване по чл.28 от Наредбата

 

§7. Допълва разпоредбата на чл. 36. Допълва  чл.36, като се създава се нова ал. 3.:

 

Стара редакция:

Чл. 36. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат работниците и служителите в общинска администрация или структури на общинска бюджетна издръжка, ако те и членовете на семейството им не притежават годно за обитаване жилище или вила на територията на Община град Добрич, за срока им на работа в съответното ведомство.

/2/ (нова – решение №32-1 от 27.03.2018г., доп. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Лекари и специалисти по здравни грижи, сключили трудов договор или граждански договор с лечебно заведение за болнична помощна територията на Община град Добрич, които нямат жилищен имот на територията на Общината, след подаване на писмено искане от лечебното заведение, в което работят, до момента на прекратяване на правоотношението им с лечебното заведение.

 

Нова редакция:

Чл. 36. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат работниците и служителите в общинска администрация или структури на общинска бюджетна издръжка, ако те и членовете на семейството им не притежават годно за обитаване жилище или вила на територията на Община град Добрич, за срока им на работа в съответното ведомство.

/2/ (нова – решение №32-1 от 27.03.2018г., доп. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Лекари и специалисти по здравни грижи, сключили трудов договор или граждански договор с лечебно заведение за болнична помощна територията на Община град Добрич, които нямат жилищен имот на територията на Общината, след подаване на писмено искане от лечебното заведение, в което работят, до момента на прекратяване на правоотношението им с лечебното заведение.

Нова ал.3 Изявени спортисти, упражняващи тренировъчна дейност на територията на Община град Добрич, които нямат жилищен имот в населеното място, след подаване на писмено искане от съответния спортен клуб.

 

§8. Допълва  разпоредбата на чл. 37. Допълва  чл.37, като се създава се нова ал. 3:

 

Стара редакция:

Чл. 37. /1/ С решение на Общински съвет, във ведомствени жилища могат да се настаняват кметове и зам.-кметове които нямат жилище в населеното място – за времето, през което заемат съответната длъжност.

/2/ Във ведомствени жилища могат да се настаняват специалисти и техните семейства, привлечени от други населени места за работа в звена на общинска бюджетна издръжка, докато работят в тях, ако те или членовете на семействата им не притежават годни за постоянно обитаване жилища на територията на Община град Добрич.

 

Нова редакция:

Чл. 37./1/ С решение на Общински съвет, във ведомствени жилища могат да се настаняват кметове и зам.-кметове които нямат жилище в населеното място – за времето, през което заемат съответната длъжност.

 /2/ Във ведомствени жилища могат да се настаняват специалисти и техните семейства, привлечени от други населени места за работа в звена на общинска бюджетна издръжка, докато работят в тях, ако те или членовете на семействата им не притежават годни за постоянно обитаване жилища на територията на Община град Добрич.

Нова ал.3 С решение на Общински Съвет, във ведомствените жилища могат да се  настаняват и лицата по чл.36, ал.3.

 

 

§9. Изменя  разпоредбата на чл. 46, ал.1 ; Допълва  чл.46, като се създават нови ал. 3 и  ал.4.

 

Стара редакция:

 Чл. 46 /1/ Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на Общински съвет на:

1. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на Глава трета от Закона за общинската собственост, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата;

2. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.)   лица, настанени по административен ред в общинското жилище най-малко 5 години;

3. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.)  други физически или юридически лица, в случаите, определени с решение на ОбС по реда на наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС;жилища,

4. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.)   на служители, които са настанени във ведомствени жилища и имат не по – малко 5 години стаж без прекъсване в общинска администрация

/2/ Предложенията за решения по предходния член се внасят в Общински съвет от Кмета на Общината или ресорния зам.-кмет.

 

Нова редакция:

 

Чл. 46. /1/ Общинските жилища, предназначени за продажба , се определят от Общински съвет и включват:

1. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) жилища, които могат да се продават на лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на Глава трета от Закона за общинската собственост, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата;

2. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.)  жилища, които могат да се продават на лица, настанени в тях по административен ред в общинското жилище най-малко от 5 години и отговарящи на условията по чл. 6 от Наредбата;

3. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.)  ведомствени жилища, които могат да се продават на служители, които са настанени в тях  жилища и имащи не по – -малко от 5  години стаж без прекъсване в общинска администрация.

4. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) жилища, свободни от наематели, които могат да се продават на  други физически или юридически лица чрез публичен търг или конкурс.

5. Жилищата по т.4  следва да са негодни за настаняване,

/2/ ( досег. текст)  Предложенията за решения по предходните  членове се внасят в Общински съвет от Кмета на Общината или ресорния зам. – кмет.

 Нова ал./3/ Обстоятелствата по чл.46, ал.1, т.4 5 се удостоверяват от юридическото лице по чл.24 от Наредбата.

Нова /4/ Продажбата по чл46,ал.1, т.4 и т.5 се извършва при условия и ред, определени със ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС след провеждане на търг или конкурс.

 

 

§10.Изменя и  допълва разпоредбата на чл.48, т.2

 

Стара редакция:

Чл. 48( досегашен текст) Продажбата на общински жилища се извършва писмено по искане на лицата по чл.46, ал.1 със заявление до Кмета на Общината. Към заявлението се прилагат:

1.         Декларация по образец за наличието или липсата на притежавани имущества, включително находящи се и извън територията на Община град Добрич;

2.         Копие от документи за платен наем, ел .енергия, В и К, топлоенергия – по отношение на лицата по чл.46 ал.1, т.3

 

Нова редакция:

Чл. 48( досегашен текст) Продажбата на общински жилища  лицата по чл.46, ал.1, т. 2 и т.3 се извършва по искане на лицата, след писмено заявление до кмета на общината. Към заявлението се прилагат:

1.         Декларация по образец за наличието или липсата на притежавани имущества, включително находящи се и извън територията на Община град Добрич;

2.         Служебна бележка за платен наем, ел .енергия, В и К, топлоенергия – по отношение на лицата по чл.46 ал.1, т.2 и 3

 

 

§11. Отменя се чл.51 от Наредбата, съгласно който „Жилища, свободни от наематели, могат да се продават след решение на Общинския съвет при условия и ред, определени със ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС след провеждане на търг или конкурс.“

 

 §12. Допълва разпоредбата на параграф 1, глава единадесета от допълнителните разпоредби, т.1

 

Стара редакция

Глава единадесета

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  По смисъла на тази наредба:

„Семейство” са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак

2.  „Домакинство” са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак.

3. „Самотни родители на непълнолетни деца” са родители, които поради вдовство, развод или не сключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.

4. „Имущество” са налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни или вилни имоти,  фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета, гаражи, произведения на изкуството, нумизматика, филателия и други основни и оборотни средства.

5. „Жилище” по смисъла на тази наредба е група от функционално и пространствено обединени помещения и отворени покрити и открити пространства, за задоволяване на жилищни нужди.

6. „Жилищна площ” е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови /без кухни-столови/, измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.

7.  „Полезна площ на жилището” е сумарната площ на всички помещения в него, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения - мазе, барака или таван.

8. „Консумативни разноски” са разноски за ел. енергия, вода, телефон, топлоенергия, такса за битови отпадъци, такси по реда на закона за управление на етажната собственост  и други такива, свързани с обитаване на жилището.

9. „Нарушение на добрите нрави” е действие или бездействие, което отрицателно въздейства върху установените в обществото морални и/или етични норми, или е в противоречие с тях.

10. „Социално жилище” е жилище, предназначено за лица с установени жилищни нужди, чието изграждане е финансирано или е осъществено с помощта на държавата или Общината.

 

Нова редакция:

Глава единадесета

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  По смисъла на тази наредба:

„Семейство” са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак

2.  „Домакинство” са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак.

3. „Самотни родители на непълнолетни деца” са родители, които поради вдовство, развод или не сключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.

4. „Имущество” са налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни или вилни имоти,  фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета, гаражи, произведения на изкуството, нумизматика, филателия и други основни и оборотни средства.

5. „Жилище” по смисъла на тази наредба е група от функционално и пространствено обединени помещения и отворени покрити и открити пространства, за задоволяване на жилищни нужди.

6. „Жилищна площ” е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови /без кухни-столови/, измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.

7.  „Полезна площ на жилището” е сумарната площ на всички помещения в него, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ  на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения - мазе, барака или таван.

8. „Консумативни разноски” са разноски за ел. енергия, вода, телефон, топлоенергия, такса за битови отпадъци, такси по реда на закона за управление на етажната собственост  и други такива, свързани с обитаване на жилището.

9. „Нарушение на добрите нрави” е действие или бездействие, което отрицателно въздейства върху установените в обществото морални и/или етични норми, или е в противоречие с тях.

10. „Социално жилище” е жилище, предназначено за лица с установени жилищни нужди, чието изграждане е финансирано или е осъществено с помощта на държавата или Общината.

 Нова т.11. „Изявени спортисти“ са спортисти, с призово класиране в олимпиийски игри или световни първенства.

 

 

Тази  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич е приета с решение ……………. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила ………………..

 

 Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

ВНАСЯ

Йордан Йорданов

Кмет на Община град

Файлове:

Последна промяна: 09:30:11, 3 Януари 2023
Свали в pdf