Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

A A A

Документът е публикуван на 27.05.2022 г.  

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ за срок от 27.05.2022 г. до 27.06.2022 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected]

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От д-р Ивайло Петев - Общински съветник и

Председател на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве”

 

    Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално-битови условия на лекари и специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич.

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

С решение № 33-28 от 24 април 2018 г. на Общински съвет град Добрич е приет Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ утвърдени са образци на документи, свързани с прилагането на нормативния акт и е избран състав на Управителния съвет на фонда. С решение № 41-16 от 27 ноември 2018 г. е приет Правилник за изменение и допълнение, с който са отразени няколко промени в Правилника на фонда. Съгласно взетото от Общински съвет решение средствата се осигуряват от бюджета на Община град Добрич.

Към настоящия момент в текущия мандат на Управителния съвет са проведени 16 (шестнадесет) работни заседания, по време на които са одобрени кандидатурите на 23 (двадесет и три) млади специалиста по здравни грижи за подпомагане от Общински фонд „Здраве“, а общият брой на одобрените е 46 (четиридесет и шест). Според заложените в Правилника за работа на фонда разпоредби, всеки заявител може да кандидатства едновременно за няколко от формите на финансово и социално-битово подпомагане. Повечето от кандидатите са се възползвали от тази възможност.

С цел оптимизиране дейността на фонда и във връзка с отпадането на таксите за детските ясли и градини от 1 април 2022 г., Управителният съвет свика заседания на 10 и 26 май 2022 г. По време на заседанията се проведоха конструктивни обсъждания и бяха отправени предложения от членовете на Управителния съвет. Предложенията са свързани и с идентифицираната потребност от разширяване на възможностите и формите за подпомагане.

 С решение № 16-1 от 26 май 2022 г. на Управителния съвет беше приет проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ - Приложение № 1 към докладната записка.

2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника за изменение и допълнение.

   С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ се цели привличането и задържането на максимален брой медицински специалисти, живеещи в и извън град Добрич. Ще се разширят възможностите за обучение на специалистите по здравни грижи, което ще доведе до повишаване на професионалната им квалификация, кариерно и личностно развитие. Добрата мотивация на медицинските специалисти ще подобри качеството и ефикасността на предлаганите медицински услуги на територията на общината.  

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са необходими допълнителни финансови и други средства, извън предвидените в Правилника,  съгласно Раздел ІV. Източници на финансиране на фонда.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

              Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения и др.), свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника за изменение и допълнение.

              На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

              На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведоми всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“.   

            Заинтересованите лица и организации имаха възможността да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации бяха писмени предложения, становища и възражения, като бе предоставена възможността те да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на e-mail: [email protected] в срок до 27.06.2022 година.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното

 

Проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

            1.   Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“, както следва:

 

 •  чл. 1 се изменя и допълва по следния начин:

чл. 1 С този правилник се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално-битови условия на лекари, специалисти по здравни грижи, клинични психолози и здравни асистенти за необходимото кадрово обезпечаване на „МБАЛ – Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич от Общински фонд „Здраве“.

 • чл. 6, ал. 1 се изменя и допълва по следния начин:

чл. 6 (1) Общински фонд „Здраве“ подпомага лекари, специалисти по здравни грижи, клинични психолози и здравни асистенти, които са сключили трудов договор с „МБАЛ – Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич. Средствата се предоставят до изчерпване на наличностите във фонда.

 • В чл. 6, ал. 2 се изменя и допълва по следния начин (изменя се т. 4, т. 5 отпада и се създава нова т. 6)

 Чл. 6 (2) (изм. и доп. с реш. № 41-16 от 27.11.2018 г.) Финансовото и социално-битовото   подпомагане се осъществява под формата на:

            1. възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

и/или

            2. (нова - реш. № 41-16 от 27.11.2018 г.)  възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно)

и/или

            3. възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

            4. (нова - реш. № 41-16 от 27.11.2018 г.)  възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 200 лева        

и/или

            5. възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно.

и/или

            6. възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от работното място до мястото на специализацията, съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно.

 

 • В чл. 6  се допълва по следния начин (създава нова ал. 3, а досегашната ал. 3 става ал. 4):

 Чл. 6 (3) Не се допуска едновременното възстановяване на разходи за наем и пътно-транспортни разходи.

(4) Формата и срокът на подпомагане се определят с решение на Управителния  съвет.

 • Чл. 7 се изменя и допълва по следния начин:

чл. 7 Право да кандидатстват за подкрепа от Общински фонд „Здраве“ имат лицата по чл. 6, ал. 1, които са сключили трудов договор на пълно работно време с „МБАЛ – Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич.

 • Чл. 8, т. 1 се изменя и допълва по следния начин:

Да са сключили трудов договор на пълно работно време с „МБАЛ – Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич.

 • Заявлението за подпомагане (Приложение 1 към Правилника) се изменя и допълва по следния начин (отпада една форма на подпомагане, добавя се нова форма на подпомагане, отпадат т. 5 и т. 6):

       ..........

Моля, след като разгледате настоящото заявление и приложените към него документи, да се произнесете с решение по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ при Община град Добрич, с което да бъде одобрен за финансово и социално-битово подпомагане под формата на:

 • възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

             и/или

 • възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно)

             и/или

 • възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

             и/или

 • възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 200 лева

              и/или

 • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно

       и/или

 • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от работното място до мястото на специализацията, съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно.

 

Прилагам в оригинал и моля, при разглеждане на заявлението ми да вземете предвид следните документи:

 1. Свидетелство за съдимост;
 2. Копие на трудов договор;
 3. Копие на диплома за завършено медицинско образование;
 4. Копие на книжка на специализанта (ако е приложимо);
 5. Копие на договор за наем на ведомствено или друго жилище (ако е приложимо);
 6. Становище на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ;
 7. Копие на карта-направление за обучение (ако е приложимо);
 8. Декларация за промяна в обстоятелствата.
 • В приложение № 2 Договор от т. 8 отпада следния текст:

- да предоставя в Общината отчетни документи за заплатени месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич при условие, че подпомагането се извършва по този начин.

 • В приложение № 2 Договор отпада т. 9, а останалите точки да променят позициите си от 9 до 18.
 • Допълва се §4 от Допълнителни, преходните, заключителни разпоредби и приложения по следния начин:

§4 Правилникът за изменение и допълнение на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ е приет с Решение ............................ на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от 01.08.2022 г.

 

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

 

Вносител:

 

д-р ИВАЙЛО ПЕТЕВ

Общински съветник и

Председател на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве”

Приложение № 1

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „ЗДРАВЕ“

 

 

 •  чл. 1 се изменя и допълва по следния начин:

чл. 1 С този правилник се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално-битови условия на лекари, специалисти по здравни грижи, клинични психолози и здравни асистенти за необходимото кадрово обезпечаване на „МБАЛ – Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич от Общински фонд „Здраве“.

 • чл. 6, ал. 1 се изменя и допълва по следния начин:

чл. 6 (1) Общински фонд „Здраве“ подпомага лекари, специалисти по здравни грижи, клинични психолози и здравни асистенти, които са сключили трудов договор с „МБАЛ – Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич. Средствата се предоставят до изчерпване на наличностите във фонда.

 • В чл. 6, ал. 2 се изменя и допълва по следния начин (изменя се т. 4, т. 5 отпада и се създава нова т. 6)

 Чл. 6 (2) (изм. и доп. с реш. № 41-16 от 27.11.2018 г.) Финансовото и социално-битовото   подпомагане се осъществява под формата на:

            1. възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

и/или

            2. (нова - реш. № 41-16 от 27.11.2018 г.)  възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно)

и/или

            3. възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

            4. (нова - реш. № 41-16 от 27.11.2018 г.)  възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 200 лева

и/или

            5. възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно.

и/или

            6. възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от работното място до мястото на специализацията, съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно.

 • В чл. 6  се допълва по следния начин (създава нова ал. 3, а досегашната ал. 3 става ал. 4):

 Чл. 6 (3) Не се допуска едновременното възстановяване на разходи за наем и пътно-транспортни разходи.

(4) Формата и срокът на подпомагане се определят с решение на Управителния  съвет.

 • Чл. 7 се изменя и допълва по следния начин:

чл. 7 Право да кандидатстват за подкрепа от Общински фонд „Здраве“ имат лицата по чл. 6, ал. 1, които са сключили трудов договор на пълно работно време с „МБАЛ – Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич.

 • Чл. 8, т. 1 се изменя и допълва по следния начин:

Да са сключили трудов договор на пълно работно време с „МБАЛ – Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич.

 • Заявлението за подпомагане (Приложение 1 към Правилника) се изменя и допълва по следния начин (отпада една форма на подпомагане, добавя се нова форма на подпомагане, отпадат т. 5 и т. 6):

            ..........

Моля, след като разгледате настоящото заявление и приложените към него документи, да се произнесете с решение по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ при Община град Добрич, с което да бъде одобрен за финансово и социално-битово подпомагане под формата на:

 • възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

             и/или

 • възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно)

             и/или

 • възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

             и/или

 • възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 200 лева          

              и/или

 • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно

       и/или

 • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от работното място до мястото на специализацията, съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно.

 

 

Прилагам в оригинал и моля, при разглеждане на заявлението ми да вземете предвид следните документи:

 1. Свидетелство за съдимост;
 2. Копие на трудов договор;
 3. Копие на диплома за завършено медицинско образование;
 4. Копие на книжка на специализанта (ако е приложимо);
 5. Копие на договор за наем на ведомствено или друго жилище (ако е приложимо);
 6. Становище на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ;
 7. Копие на карта-направление за обучение (ако е приложимо);
 8. Декларация за промяна в обстоятелствата.

 

 • В приложение № 2 Договор от т. 8 отпада следния текст:

- да предоставя в Общината отчетни документи за заплатени месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич при условие, че подпомагането се извършва по този начин.

 

 • В приложение № 2 Договор отпада т. 9, а останалите точки да променят позициите си от 9 до 18.

 

 • Допълва се §4 от Допълнителни, преходните, заключителни разпоредби и приложения по следния начин:

§4 Правилникът за изменение и допълнение на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ е приет с Решение ............................ на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от 01.08.2022 г.

 

Файлове:

Последна промяна: 09:29:31, 3 Януари 2023
Свали в pdf