Община град Добрич обявява за обществено обсъждане Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Паркинги и пазари“ в раздел длъжностно наименование към звено „Контрол синя зона“, Приложение Б „Числен състав“

A A A

Във връзка с  чл. 26 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Паркинги и пазари“ в раздел длъжностно наименование към звено „Контрол синя зона“ ,  Приложение Б   „Числен състав“ от 26.05.2022 г. до 27.06.2022 г. Предложенията се приемат на e-mail: [email protected] 

Публикувано на 26.05.2022 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  ДОБРИЧ

 

     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  от

Йордан Тошков Йорданов,

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Паркинги и пазари“ в раздел длъжностно наименование към звено „Контрол синя зона“ ,  Приложение Б   „Числен състав“  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, организационно-управленската му структура и числеността на персонала – Приложение Б  са   приети с Решение № 42-4 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич и от тогава не са предлагани за актуализация.

Причини и мотиви за приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

Настоящата актуализация на Правилника се налага във връзка с:

1. Приемане на „Наредба за изменение и допълнение на наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич“,  която  предвижда внедряване на система „софтуер“ за централизирано управление на „Синя зона“ град Добрич.

2. Гарантиране изпълнението на утвърдената организация на движение и спазване на реда за паркиране на определените за това места, в условия на постоянното увеличаване на броя на новорегистрираните МПС и интензивност на движението на територията на Община град Добрич.

3. Осигуряване на по-ефективен и качествен контрол за спазване на разпоредбите на наредбата, с въвеждане на новите условия за паркиране чрез самотаксуване в зоните с  режим на платено паркиране.  

 

Цели и очаквани резултати от приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

1. Да се постигне качествен контрол и превенция  на  бъдещи  нарушения  на  правилата за паркиране в зоните и районите за платено паркиране, с ефективно използване на предвидените в наредбата мерки по принудително задържане/ преместване на автомобилите в нарушение.

2. Да се повиши качеството на предоставяните услуги в зоните и районите с въведен режим на платено паркиране.

 3. Да има съответствие между утвърдения от Общински съвет град Добрич числен състав на персонала и одобрените от мен длъжностно и поименно щатни разписания, което пряко рефлектира и в съставянето на годишния бюджет на предприятието.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      Финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата са предвидени в бюджета на Общинско предприятие „Паркинги и пазари “ за 2022 г.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

       Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закон за общинската собственост) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, проектът за изменение и допълнение на  Правилника за дейността на ОП „Паркинги и пазари“ е публикуван на интернет- страницата на Община град Добрич, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и съответно да направят писмени предложения и да изразят становища в 30-дневен срок от публикуване на настоящия документ.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, т. 23, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:

 

§ 1. Чл. 2 от Правилника се изменя както следва:

нов текст: 

Чл.2. (изм. и доп. с реш. № 42-4 от 18.12.2018 г.)  Предметът на дейност на общинското предприятие е: поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на търговски обекти, паркинги, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване, събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения, събиране на такси и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на град Добрич, организиране на дейността по принудително преместване (репатриране) на автомобили, съгласно действащите общински наредби.

стар текст: 

Чл.2. (изм. и доп. с реш. № 42-4 от 18.12.2018 г.)  Предметът на дейност на общинското предприятие е: поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на търговски обекти, паркинги, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване, събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения, събиране на такси и контрол на кратковременното платено паркиране „Синя зона“ на територията на град Добрич, организиране на дейността по принудително преместване (репатриране) на автомобили, съгласно действащите общински наредби.

§ 2.  Чл. 10 от Правилника Приложение Б „Числен състав“ се изменя, по следния начин:

Приложение Б – ново

Длъжностно наименование

 

Численост

 

ДЕЙНОСТ 866 „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА“

1

Директор, предприятие

1

2

Главен счетоводител

 

1

3

Специалист

 

1

4

Касиер

 

1

5

Домакин

1

6

Специалист с контролни функции, търговия

4

7

Работник, поддръжка

2

8

Чистач/Хигиенист

2

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за Дейност 866:

13

ДЕЙНОСТ 898 „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА“

„ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ“

1

Ръководител

1

2

Координатор дейности

1

3

Диспечер

1

4

Инспектор

5

4

Кранист (подвижен)

1

5

Контрольор

7

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за Дейност 898:

16

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ

на ОП „ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“:

 

29

 

Приложение Б – старо

 

Длъжностно наименование

 

Численост

 

ДЕЙНОСТ 866 „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА“

1

Директор, предприятие

1

2

Главен счетоводител

 

1

3

Специалист

 

1

4

Касиер, счетоводство

 

1

5

Домакин

1

6

Специалист с контролни функции, търговия

4

7

Работник, поддръжка

3

8

Чистач/Хигиенист

2

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за Дейност 866:

14

ДЕЙНОСТ 898 „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА“

ЗВЕНО: КОНТРОЛ „СИНЯ ЗОНА“

1

Ръководител звено

1

2

Отчетник

1

3

Шофьор, лек автомобил до 9 места

1

4

Водач, специален автомобил

1

5

Работник, паркинг

21

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за Дейност 898:

25

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ

на ОП „ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“:

 

39

 

§3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 

 

Файлове:

Последна промяна: 09:28:48, 3 Януари 2023
Свали в pdf