Община град Добрич обявява за обществено обсъждане Проект на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия град Добрич

A A A

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) представяме на обществено обсъждане Проект на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия град Добрич.

Съгласно решение на Общински съвет № 33-2 от 26.04. 2022 г., протокол № 33 от 26.04.2022 г., считано от 01.01.2022 г., Художествена галерия - Добрич преминава на делегиран бюджет, което налага вписването на решението Правилника за устройството и дейността на галерията.

Срок на общественото обсъждане - 18.05.2022 г. до 18.06.2022 г.

Предложения и препоръки се приемат на: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

СЪГЛАСУВАМ,    

                                                  

                                                                                   МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:

 

АТАНАС АТАНАСОВ

                                                                                  

                                                                    

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА УСТРОЙСТВОТО  И ДЕЙНОСТТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

Глава първа.

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Художествена галерия - град Добрич, община Добрич, област Добрич, наричан за настоящия правилник „галерията”.

 

            Чл. 2. Галерията е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело с познавателна, образователна и естетическа цел на територията на община Добрич.

           

            Чл. 3.  Галерията е юридическо лице на бюджетна издръжка на община Добрич второстепенен разпоредител с бюджет, съгласно Решение № 4-20, протокол № 4/ 30.01.2008 г. от заседанието на Общинския съвет – гр. Добрич.

 

Чл. 4. Галерията e с официално наименование, печат, седалище и адрес - гр. Добрич, ул. „България” № 14, област Добрич, създадена с Решение № 26-23, Протокол № 26/06.03.2001 г. на Общински съвет - гр. Добрич.

 

            Чл. 5.  По тематичен обхват галерията е специализирана, а по териториален – местна.

 

            Чл. 6.  Ръководството на галерията се осъществява:

 1. административно - организационно – от кмета на община Добрич;
 2. методически – от Министерство на културата;
 3. в научноизследователската дейност – от БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.

   

   

  Глава втора.

  УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА ГАЛЕРИЯТА

   

  Раздел І.

   

  ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ НА ГАЛЕРИЯТА

   

  Чл. 7. (1) Основната дейност на галерията е опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности.

  (2) За осъществяване на своята основна дейност галерията осъществява следните функции и задачи:

 1. издирва движими културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
 2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности ;
 3. извършва идентификация при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност, съгласно чл.97, ал. 1 Закона за културното наследство;
 4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната й дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
 5. получава методическа помощ от държавни и регионални музеи;
 6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
 7. извършва правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на общината, а за  възмездени прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство - след писмено уведомяване на министъра на културата;
 8. участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;
 9. организира постоянни и временни експозиции, като  дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
 10. включва временно в свои експозиции културни ценности от други галерии или на физически или юридически лица, както и организира представянето на експозиции на други галерии и лица, или съвместни експозиции с тях;
 11. организира временни експозиции или предоставя временно движими културни ценности от основния си фонд за представяне в чужбина при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;
 12. предоставя движими културни ценности за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министърът на културата;
 13. осъществява дейности във връзка с изработване на копията, реплики и предмети с търговско предназначение  при условията и по реда  на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове;
 14. извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН, само при наличие на необходимите условия за съответната дейност, определени с наредбата по чл. 168 от ЗКН;
 15. подготвя и провежда образователни програми в галерията и други дейности с образователна и възпитателна цел;
 16. предприема действия за законосъобразното съхраняване на движимите културни ценности във фондовете си, както и за опазването им;
 17. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния  фонд на галерията;
 18. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по ЗКН;
 19. взаимодейства с органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация или в други случаи.

(3) Галерията може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната й дейност.

 

Чл. 8 (1) Галерията формира основен, обменен, научно - спомагателен фонд и научен архив, които включват :

1. за основния фонд - придобитите от галерията и предоставените й за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;

 2. за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния й обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния й фонд;

3. за  научно - спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на галерията.

4. за научният архив:

а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;

б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от галерията, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;

в) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в галерията.

 

Чл. 9. (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на галерията, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат, съобразно действащата нормативна уредба.

(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове.

 

Раздел ІІ.

 

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЛЕРИЯТА

 

Чл. 10 (1) Структурата на галерията се определя в зависимост от тематичния й обхват и формираните фондове и включва следните специализирани отдели и администрация:

(2) Специализирани отдели са:

1. „Живопис“

2. „Графика“

3. „Скулптура“

4. „Декоративно-пластични изкуства“

5. „Други форми“

(3) Администрация:

„Финансово -счетоводен“

(4) Към галерията функционира ателие за работа с деца и осъществяване на образователни програми;

 

Чл. 11 (1) Галерията се ръководи от директор.

 (2)  Правоотношенията на директора на галерията възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват трима представители на съответната община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител на Министерството на културата.

 (3) Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.

 

Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност, като:

1. представлява галерията пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2.  управлява средствата на галерията;

3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;

4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на галерията;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;

6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;

7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други  нормативни актове.

(2)  Директорът е разпоредител с бюджета на галерията.

 

Чл. 13. (1) Към галерията функционира фондова комисия, която извършва подбор на музейните ценности и решава въпроси относно отнасянето им към съответните фондове и сбирки.

(2) Съставът и задачите й се определят със заповед на директора.

 

Чл. 14. Към музея функционират следните съвещателни органи:

 1. Галериен съвет/Художествен съвет, който обсъжда проблемите и перспективите за развитието на галерията, дейности и проблеми , свързани с опазването на движимите културни ценности.
 2. Дирекционен съвет.

   

   

  Раздел ІІІ.

   

  ФИНАНСИРАНЕ НА ГАЛЕРИЯТА

   

  Чл. 15  Галерията се финансира със средства от:

 1. бюджета на община Добрич, като държавно делегирана дейност и на делегиран бюджет съгласно решение на Общински съвет № 33-2 от 26.04. 2022 г. протокол № 33 от 26.04.2022 г., считано от 01.01.2022 г.

  2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.

  3. защитени проекти по международни и национални програми.

 

 

Раздел ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ГАЛЕРИЯТА

 

Чл. 16. Галерията осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява  на сайта на галерията, профили в социалните мрежи и на централния вход на галерията, както и в изпълнение на противоепидемични мерки, определени със закон или въведени с акт на държавен орган.

 

Чл. 17. Галерията осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.

 

Чл. 18. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.

(2) Цените на входните билети са определени  със заповед на  директора, издадена на основание Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията  на община Добрич.

(3) Галерията осигурява безплатен вход за посещение на експозиците за следните категории посетители:  

деца под 7 години, пенсионери и хора с увреждания;

в четвъртък;

в дни на отворени врати.

(4) Деца, учащи се, хора с увреждания и техните придружители заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет, съгласно заповедта по ал.2.

 

Чл. 19. Работното време на служителите в галерията се определя със заповед на директора.

 

Чл. 20. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2) Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство от общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата и отменя Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – Добрич от 2010 г.

 

 

 

Приет с Решение №   ………./…………………….на Общински съвет – гр. Добрич

 

 

Публикувано на: 18.05.2022г.

 

 

 

Последна промяна: 09:27:54, 3 Януари 2023
Свали в pdf