Общински съвет Добрич открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич за мандат 2023 – 2026

A A A

Документът е публикуван на 12.05.2022 г.  

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1, от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 33-46 от 26.04.2022 г. на Общински съвет град Добрич, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич за мандат 2023 – 2026 г., с определен брой от 20 (двадесет) кандидати, съгласно Протокол от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Варна, проведено на 28.03.2022 г.

 

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Възраст от 21 до 68 години;
 • Има настоящ адрес в Община град Добрич, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд - Добрич;
 • Има завършено най-малко средно образование;
 • Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Не страда от психически заболявания;
 • Не е съдебен заседател в друг съд;
 • Не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 • Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

   

   

  Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да се обръща за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Писмено съгласие;
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

   

  Място и срок за подаване на документите

  В срок до 15.06.2022 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич подават необходимите документи в секретариата на Общински съвет град Добрич, стая 302, III етаж, в сградата на Община град Добрич.

  Документите са по утвърден от Общински съвет град Добрич образец, както следва:

 • Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ   (Приложение № 2);
 • Писмено съгласие (Приложение № 3).

   

  Начин и ред за провеждане на процедурата

  С Решение № 33-46 от 26.04.2022 г., Общински съвет град Добрич избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич.

  Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи се публикуват на интернет страницата на Община град Добрич (сектор Общински съвет) най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности

  Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет град Добрич може да задава въпроси.

  Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет град Добрич становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

  След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет град Добрич в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община град Добрич (сектор Общински съвет) заедно с протокола от изслушването.

  Общински съвет град Добрич, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

  инж. НИВЕЛИН РАДИЧКОВ

  Председател на Общински съвет град Добрич

  Приложение 1 - Заявление

  Приложение 2 - Декларация

  Приложение 3 - Писмено съгласие  

Файлове:

Последна промяна: 09:26:50, 3 Януари 2023
Свали в pdf