Община гр. Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

A A A

 

Община гр. Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, общественото обсъждане ще се проведе през периода от 18.03.2022 г. до 21.04.2022 г.. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected]., както и в Деловодството на Община гр. Добрич.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

ОТНОСНО:  Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В Държавен вестник бр. 17 от 01 Март 2022 г. е публикуван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. В § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на цитирания Закон са въведени изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование и в Закона за здравето, касаещи отпадането на таксите за ползване на детски ясли и детски градини.

С предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата се цели да се регламентира цялостното отпадане на месечните такси за детски ясли и детски градини.  

 

 

І. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата:

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, са продиктувани от разпоредбите на § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Според приетите изменения на Закона за местните данъци и такси, съгласно § 5, се отменя заплащането на месечни такси за ползване на детски ясли и детски градини.

Според измененията на Закона за предучилищното и училищно образование, съгласно § 6, издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общински детски градини се осигурява със средства от държавния бюджет.  

В Закона за здравето, съгласно § 7, се регламентира освобождаването на родителите и настойниците от заплащане на такси за отглеждане на децата в общинските детски ясли.

Горецитираните изменения влизат в сила от 01.04.2022 г. на основание § 9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Това налага да бъдат приети предлаганите изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, тъй като тя е подзаконов нормативен акт и следва да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

За 2022 г. държавния бюджет отпуска на Община град Добрич средства в размер на 371 250 лв. за детските ясли и 1 128 562 лв. за детски градини, с цел пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси.    

 

ІІ. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето;
 • Съответствие с държавната политика за цялостно отпадане на таксите за ползване на детски ясли и детски градини и целенасочена подкрепа на децата и семействата.

  ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на  Наредбата:

  Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община град Добрич не изискват допълнителни финансови средства от бюджета на общината, освен при възникване на непредвидени обстоятелства.

  ІV. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Синхронизиране на текстовете от Наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • Подпомагане на родителите и целенасочена подкрепа на децата и семействата.

  V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

  Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за здравето), относимо към уредбата на тези обществени отношения.

  Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, приета от Общински съвет град Добрич, са в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.   

  На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок да направят своите предложения и становища.

             

  Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                             

                                  

                                                                                                                                   ПРОЕКТ!

   

  Р Е Ш Е Н И Е:

   

  Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и § 5, § 6, §7 и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван в ДВ бр. 17 от 01 Март 2022 г./ и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

   

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

   

  § 1. В чл. 28, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 се отменят. 

   

  § 2. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Ал. 8 се изменя така: „Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в общинските детски ясли и за които не се получава норматив за издръжка на дете в детска ясла – 138,78 лева на месец.

 

§ 3. В чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се отменят.

 

§ 4. В чл. 30, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Т. 5 се изменя така: „Такса за ползване на детски градини в периода 01 юни – 15 септември от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и за които не се получава норматив за издръжка на дете в общинска детска градина – 127,47 лева на месец.
 2. Т. 6 се изменя така: „Такса за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и за които не се получава норматив за издръжка на дете в общинска детска градина, в учебно време от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд – 63,74 лева на месец.

   

  § 5. В чл.30, ал. 3, ал. 4, ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 10 и ал. 11 се отменят.

   

  § 6. Чл. 31 се отменя.

   

  § 7. Чл. 32 се отменя.

   

  § 8. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 1 със следния текст:  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение ……….  от ……………… г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила на ………………...

   

  2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

   

   

  ВНАСЯ:

   

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

  Кмет на Община град Добрич

   

  Публикувано на: 18.03.2022г.

 

 

Файлове:

Последна промяна: 09:25:54, 3 Януари 2023
Свали в pdf