Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Прилож

A A A

Документът е публикуван на 23.02.2022 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“) от 23.02.2022 г. до 24.03.2022 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected].

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  ДОБРИЧ

 

     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  от

Йордан Тошков Йорданов,

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“). 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            С настоящата докладна записка внасям предложение за изменение и допълнение на Правилника на дейността на ОП „Комуналстрой“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“.

Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Комуналстрой“, организационно-управленската му структура – Приложение А и числеността на персонала – Приложение Б са приети с Решение №16-8 от 31.01.2017 г. и изменени с Решение №19-6 от 25.04.2017 г. на Общински съвет град Добрич и с Решение №32-4 от 27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Причини и мотиви за приемане на настоящите изменения в Правилника за дейността на Общинското предприятие „Комуналстрой“:

Настоящото предложение за актуализация на Правилника се налага във връзка с необходимостта от вътрешна реорганизация на общинското предприятие, с цел осигуряване на изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците, според който общините са длъжни да изградят площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места. При неизпълнение изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО отчисленията по чл. 64 се увеличават с 15 на сто за периода до отстраняване на неизпълнението.

Промените, които ще се извършат в Правилника на ОП „Комуналстрой“, касаят разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“). В разделът „Предмет на дейност“ ще бъде допълнена и експлоатацията на Площадката за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, а в „Структура на предприятието“ ще бъде добавена и структурата на служителите, отговарящи за експлоатацията на площадката. За целта е необходимо създаване на 3 нови щатни бройки в предприятието.

Съгласно Заповед №1568/12.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич на Общинско предприятие „Комуналстрой” е предоставен за безвъзмездно ползване един брой специален автомобил – контейнеровоз Форд Тръкс 1833, закупен със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Считано от 01.03.2020 г. дейността по сметосъбирането на четири кубиковите контейнери, разположени в местността „Гаази баба”, се извършва изцяло от ОП „Комуналстрой” с  горепосоченото МПС.

Предприятието има издаден Регистрационен документ с №03-РД-00000983-00/03.12.2021 г. за транспортиране на отпадъци от РИОСВ – Варна, по реда на ЗУО.

Във връзка с внесено от Общинска администрация заявление за разходване на част от събраните отчисления по чл. 64 от ЗУО, е издадено Решение от Директора на РИОСВ – Варна, с което се разрешава разходването средства за закупуване на нови контейнери за отпадъци, за нуждите на ОП „Комуналстрой”. Към настоящия момент съдовете се изработват и предстои тяхната доставка.

Предвид това, че предприятието разполага с необходимата техника, контейнери, физически ресурс и натрупан във времето опит в сферата на дейностите с отпадъци, е резонно Площадката за разделно събиране на отпадъци от домакинствата също да бъде поверена за управление, именно на „Комуналстрой”.

 

Цели и очаквани резултати от приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

С приемането на изменение в правилника, чрез промяна на структурата на предприятието и увеличението на числения състав, се цели запазване на досегашния персонал на предприятието и възможност за осъществяване на новата дейност по експлоатация на Площадката за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, без затрудняване изпълнението на  основните дейности на предприятието, а именно да извършване текущи ремонти и поддръжка на общинско имущество (имоти и инфраструктура), както и други строително-ремонтни и монтажни дейности (неотложни или планирани) на общински обекти.

            Чрез въвеждането в експлоатация на Площадката за разделно събиране на отпадъци се очаква да се намалят част от рециклируемите отпадъци, които постъпват на депото със смесените битови отпадъци и по този начин да удължи периода на експлоатация на втора и трета клетка на регионалното депо в с. Стожер.

            На територията на площадката ще се приемат безвъзмездно широк диапазон отпадъци: едрогабаритни отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други), строителни отпадъци, образувани от домакинствата в малки количества, батерии, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от домакинствата, като препарати, бои, лекарства, живачни термометри, луминесцентни лампи и др., както и рециклируеми отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метални отпадъци от бита. Отпадъците ще се приемат само от физически лица. Част от тези отпадъците – едрогабаритни отпадъци, строителни отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата, са основни потоци отпадъци, които в най-голяма степен затрудняват организираното събиране на отпадъци, както и разделно събиране на отпадъци от опаковки. От една страна липсата на алтернатива за гражданите води до струпването на големи количества едрогабаритни и строителни отпадъци до съдовете за събиране на смесени битови отпадъци, разположени на територията на община град Добрич. От друга страна за опасните отпадъци трябва да бъде осигурен екологосъобразен начин за управление. Така гражданите ще има къде да предадат стари лекарства, бои, лакове, препарати, електроуреди т.н. и да предотвратят тяхното попадане в системите за разделно събиране, затруднявайки рециклирането и да не бъдат депонирани.

            С въвеждането в експлоатация на Площадката ще бъдат включени и гражданите към процесите за подобряване на чистотата на града и повишаване на процента разделно събрани рециклируеми отпадъци от страна на Общината и спомагане за постигането на целите, заложени в чл. 31 от ЗУО. Също така ще се осигури и по-висок контрол на постъпващите на площадката отпадъци и по-добра комуникацията с гражданите, когато Площадката се експлоатира от Общинско предприятие.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на новите текстове от Правилника за дейността на ОП не са необходими допълнителни финансови средства.

Средства, необходими за поддръжката и експлоатацията на площадката, са предвидени в План-сметката на Община град Добрич за 2022 г., приета с Решение №29-3/21.12.2021 г. от Общински съвет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

            Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закон за общинската собственост) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой”. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: [email protected], в срок до 23.03.2022 година.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във вр. с чл. 52,  ал. 3 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 79 от АПК:

  1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП “Комуналстрой“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“, като:

1.1.  Изменя разпоредбата на чл. 2 от Правилника, както следва:

Чл. 2. Предметът на дейност на Общинското предприятие е:

Изграждане, поддържане и ремонт на общинската инфраструктура. Изграждане възстановяване и аварийно поддържане на улично осветление. Извозване на производствени и битови отпадъци. Почистване на микросметища, канавки, линейни оттоци и шахти. Извършване на услуги със строителна техника и автовишка. Полагане на хоризонтална пътна маркировка и вертикална пътна сигнализация. Монтиране, поддържане и ремонт на рекламни пана и табели.

Строително монтажни работи свързани с изпълнението на строителната програма на Общината за „Ниско строителство”. Изграждане, поддържане и ремонт на светофарни и звукови уредби. Експлоатация и поддръжка на Площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата.

 

1.2.  Изменя визираните в чл. 12 от Правилника Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“.

 

1.3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

Файлове:

Последна промяна: 09:25:08, 3 Януари 2023
Свали в pdf