Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗPР) и чл. 19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗPР) Община град Добрич е изготвила Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) 2021 – 2027 г. , публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок до 31.05.2021 г.

 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община град Добрич2021 – 2027 г.  е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управление на общината през следващите 7 (седем) години.

Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община град Добрич.

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС - 2021 – 2027 г.

Основната цел на ПИРО на Община град Добрич е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

 

Поради значимостта на настоящия план, който е важен планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани  лица могат да представят писмени, предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 31.05.2021 г.  на електронен адрес: [email protected] с копие до [email protected]

Програма за реализация

 

Публикувано на: 14.05.2021г.

Файлове:

Последна промяна: 09:31:25, 3 Януари 2023
Свали в pdf