Община Добрич очаква Вашите предложения и становища за Правилника за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката

A A A

Община град Добрич предлага на вниманието на своите граждани проекта на Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката, който определя реда, условията и процедурата за присъждане на наградите.

Предложения и становища по проекта можете да подавате в писмен вид в 14-дневен срок от датата на публикуване на проекта на адрес: 9300 Добрич, ул. „Независимост” № 7, Дирекция „Хуманитарни дейности” или на електронната поща: [email protected]

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

Относно:  Приемане Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предлагам на Вашето внимание Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката. Неговото създаване е инициирано от дългогодишния дебат сред творците и културните, научни и образователни институти, звена и организации в град Добрич, както и от проведената през 2014 г. обществена дискусия. Текстът на Правилника е в съответствие с действащата в областта на културата законова база – Закона за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/, чл. 18, ал. 2, т. 7. Той отразява постъпилите в Дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел „Образование и култура”, направление „Култура” предложения, както и проведените обсъждания на звената /секции и Оперативно бюро/ при Обществения съвет по култура към Община град Добрич.

Нов момент в Правилника са: броят и видът на наградите /една колективна награда – диплом и 1500 лв., една индивидуална награда – диплом и 1000 лв., и една награда за млад творец или учен до 35 години – диплом и 1000 лв./, както и разширяване на възможността за изразяване на обществена позиция и активно участие на гражданското общество в процедурата по присъждане на горепосочените награди. По традиция наградите ще се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община град Добрич.

 

1. Причини, които налагат приемането:

Проведеният дългогодишен дебат в сферата на културата и науката, дискусиите в Обществения съвет по култура, както и постъпилите конкретни мнения и предложения.

 

2. Цел:

Правилникът определя реда, условията и процедурата за присъждане на годишните награди „Добрич”, които имат за цел да изразят признанието на гражданите на Община град Добрич към творците и дейците на културата и науката за техните постижения през годината, за заслугите им за развитието на българската култура и наука и за приноса им за издигане авторитета на града и равнището на неговия духовен живот, като по този начин стимулират създаването на висококачествени продукти в условията на открито и честно съревнование и създават допълнителни условия за развитието на науката и културата в Добрич.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника:

За постигане на горепосочената цел не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Отдаване на заслужено признание за приноса на творците, дейците на науката и културата в Община град Добрич, стимулиране личностното творческо развитие и развитието на културните и научни институти, звена и организации, участие на местното общество в културните процеси в града чрез изразяване на гражданска позиция.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗЗРК/ и на Закона за местното самоуправление и местната администрация с тях. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

                                

                            Проект!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 2, т.7 от ЗЗРК приема Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

ПРОЕКТ

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОБРИЧ”

В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И НАУКАТА

Цел

         Годишните награди в областта на културата и науката „Добрич” /наградите/ имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката.

 

II.   Общи положения

         Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и реда за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката в Община град Добрич.

Чл. 2. Наградите се присъждат по реда и съгласно процедурата, предвидена в този правилник и в съответствие със следните принципи:

1.публичност, прозрачност и обективност;

2.честна конкуренция;

3.справедливост и равнопоставеност на всички кандидати.

Чл. 3. Наградите се учредяват и присъждат от Община град Добрич.

Чл. 4. Наградите са една колективна, една индивидуална награда и една награда за млад творец или учен /до 35 години/. Същите нямат конкурсен характер.

Чл. 5. Наградите са неделими и се присъждат приживе.

         Чл. 6. Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община град Добрич. Те  включват:

1.Диплом.
2. Парична сума в размер на: 1500 лв. за колективната награда; 1000 лв.

за индивидуалната награда и 1000 лв. – награда за млад творец или учен.

Чл. 7. Наградите се присъждат за постижения през периода от 1 септември на предходната година до 1 септември на годината на присъждане.

Чл. 8. Средствата за наградите се осигуряват от спомоществователи и бюджета на Община град Добрич.

III. Процедура по присъждане на наградите

Чл. 9. Редът за присъждане на наградите е следният:

          (1) Предложенията за наградите се правят от културни, образователни и научни институти и организации, творчески звена, съюзи и синдикати, неправителствени организации и граждани в писмен вид с мотивировка до кмета на Община град Добрич в срок до 20 септември на всяка календарна година. Заедно с тях в писмен вид се подават и предложения за членове на комисията по оценяване и присъждане на наградите.

(2)  Не се приемат самопредложения за номинации.

(3) Физическите и юридическите лица могат да правят само по едно предложение съответно за колективна, за индивидуална награда и за награда за млад творец или учен.

(4) След изтичане на срока по чл. 9, ал. 1, Кметът на Община град Добрич публикува постъпилите предложения на официалната интернет страница на Общината и в местните средства за масово осведомяване за изразяване на обществена позиция.

(5) В публикацията се посочват също така срокът и начинът за изразяване на обществената позиция.

(6) Предложенията за годишните награди се разглеждат и оценяват от комисия в състав от минимум пет члена, включително председател и секретар. Председател на комисията е заместник-кметът в ресор „Хуманитарни дейности“.

(7) Поименният персонален състав на комисията се определя със Заповед на Кмета на Община град Добрич, въз основа на постъпилите предложения по чл. 9, ал. 1 от Правилника.

(8) Не може да бъде член на комисията лице, което е номинирано или е част от номиниран колектив и по някакъв начин е заинтересовано от избора на комисията.

(9) Комисията оценява и класира направените предложения, като взема под внимание постъпилите мнения и становищата на гражданите и юридическите лица. Същата взема решение след провеждане на тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство /50% плюс 1 от общия брой на членовете си/. Заседанието, на което се гласуват решенията за определяне на наградите, е открито.

(10) Комисията изготвя писмен протокол за решенията си.

(11) По преценка на комисията награди могат и да не се присъждат.

(12) Комисията може да присъжда допълнително грамоти за принос в науката и в духовното развитие на град Добрич по своя преценка.

 

ІV. Заключителни разпоредби

         § 1. Този Правилник е приет с Решение №……………на заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на ……………….. и влиза в сила от датата на обнародването му в печата или разгласяването му по друг начин на територията на общината.

 

Последна промяна: 14:10:09, 30 Януари 2015
Свали в pdf