Община Добрич обявява публично обсъждане на допълнение в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“

A A A

Публичното обсъждане се обявява за срок от 3 до 16 юни 2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и мнения на адрес: [email protected]

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на допълнение в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“ гр.Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“ гр.Добрич е приет с Ваше решение № 15-2 от 18 декември 2012 година на основание чл.52, ал.3 от ЗОС. С него се урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните”. Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия. Същото осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, решенията на Общински съвет град Добрич и заповедите на Кмета на Общината.

      

Причини и мотиви за приемане на допълнения в настоящия правилник са следните:

 

От началото на 2013г. Зоопарк Добрич е вече Общинско предприятие. Това обстоятелство обаче ограничава възможностите му за заменяне на животни чрез Договор за заем или Договор за размножителен заем, тъй като разпореждането с общински движими вещи се осъществява с решение на Общински съвет. Към момента в Общинското предприятие има излишни над 10 броя цакели, 8 броя камерунски кози, 3 броя коне на Пржевалски и един брой зубър. Бюджетните средства за храна са ограничени, а консумацията е достатъчно висока. В тази връзка е необходимо редуциране на част от излишните животни. От друга страна е необходимо да се попълнят двойките при лама, кошута на благороден елен и някои видове птици. В бюджета няма заложени средства за закупуване на нови животни. В настоящия случай това може да стане само чрез замяна, като в чл.9, т.7 от настоящия правилник е регламентирано, че директорът няма право да подписва договори с трети лица. Всичко това значително възпрепятства работата на общинското предприятие.

В същото време дейността на ОП ЦЗПЖ попада в обхвата на Закона за биологичното разнообразие, където в чл.65 е уредено, че „условията и редът за попълване, поддържане и обслужване на колекции, с изключение на тези, принадлежащи на физически лица, се определят с актове, издадени от ръководителите на организациите и юридическите лица по чл.60, ал.1” от същия, в случая – Кмета на Община град Добрич.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите допълнения в правилника:

     - Постигане на по-голяма ефективност при осъществяване дейността на  Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните” с оглед на запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни и запазване на генетичния фонд.

     - Попълване на колекции от редки и защитени видове животни.

 

3. Очаквани резултати от приемане на допълнения в правилника:

Разнообразяване на животинския фонд;
Редуциране на средствата за изхранване;
Облекчаване на процеса по попълване, обновяване и запазване на генетичния фонд.

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от правилника, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

Предлаганият проект за допълнение в Правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство в областта на биологичното разнообразие, предвид съответствието на основния нормативен акт – Закона за биологичното разнообразие с него. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна, Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, Директива 2006/105/ЕО на Съвета за адаптиране на Директиви 73/239/ЕИО, 74/557/ЕИО и 2002/83/ЕО и Директива 1999/22/ЕО НА СЪВЕТА от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини, в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост приема следните промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“ гр.Добрич.

 

§1. В чл. 9, се създава нова т.8 със следният текст:

 

„представя на Кмета на Община град Добрич мотивирано становище за нуждата от заменяне, заемане, даряване или предоставяне/получаване за безвъзмездно ползване на животни във връзка с изпълнението на дейността на предприятието с оглед на запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни и запазване на генетичния фонд. Разпореждането с животни посредством изброените способи се осъществява с договор, сключен от Кмета на Общината, при спазване на разпоредбите на  глава трета, раздел VIII “Опазване на растителни и животински видове извън естествената им среда” от Закона за биологичното разнообразие.”

 

 

ВНАСЯ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

Последна промяна: 14:09:17, 30 Януари 2015
Свали в pdf