Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

A A A

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2. 04. 2014 г. до 28. 04. 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес [email protected]

                                                                                                                                                                                        

 

ДО

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                          ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

от Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич (Наредбата) е приета с Ваше Решение № 10-7 от 31.07.2012 г.. Същата е публикувана в местния печат на 30.08.2012г. и влязла в законна сила от същата дата. Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

 

 1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата са следните:

1.1. По Проект на Община град Добрич:  “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-03/2010/020 бе закупена системата за отдаване на велосипеди под наем. Чрез нея всеки един от гражданите на града или турист  има възможност да направи тур с велосипед и да посети туристическите забележителности в града. Част от тези туристически атракции бяха предмет на реконструкция и реставрация по проекта. Системата за отдаване на велосипеди под наем включва 5 велостоянки, монтирани на пет места и 30 велосипеда. Системата осигурява също бърз, лесен и безопасен достъп от кварталите на града, до централна градска част, до зоните за отдих на територията на града. Общината работи активно за създаване на устойчив градски транспорт, както и по създаване на оптимални условия за придвижване с велосипеди. Велосипедната система и изграждането на велотрасета ще бъдат интегрирани в общата транспортна схема на общината и чрез широката информационна и рекламна кампания ще популяризира възможността за придвижване в град с нисковъглероден, енергоефективен транспорт. Така изградена системата ще даде възможност за осигуряване на лесен, бърз, евтин и екологичен транспорт в рамките на града. Община град Добрич има амбицията да разширява обхвата й чрез различни схеми – грантови или с помощта на бизнес партньори.

      За ползването на велосипедите се заплаща цена на услуга, чийто размер следва да се определи с тази Наредба.

      Наемането на велосипед може да стане по два начина: - чрез закупуване на клиентска карта и чрез еднократно ползване. Поради тази причина следва да се определят цени за услугата „с абонамент” и „без абонамент”. И при двата начина на ползване е необходима първоначалната регистрация, при която се заплаща определена сума. 

     

Предвидените към момента  разходи, свързани с експлоатацията на велосистемата са следните:

 • Лиценз за рекламните площи върху велосипедите -  /56,72 лв. годишно за 30 велосипеда/ – 1701,60 лв. годишно;
 • IT Лиценз - Този лиценз гарантира непрекъснатото актуализиране и поддръжка на софтуера, както и постоянната защита на личните данни на потребителите  – имена, телефонен номер, номер на кредитна/дебитна карта) -  2500,00 евро или 4889,56 лв. годишно;
 • Издаване на клиентски карти по дизайн на общината 2,93 лв. /1,50 евро/ на карта. Годишно се прогнозира нуждата от 2000 карти - 5860 лв.;
 • Такса за плащане с кредитна карта  - 6.9 % от всяко плащане. При наемане на велосипед таксата постъпва директно по банкова сметка на Некстбайк Германия. В края на всеки месец общината издава фактура към Некстбайк Германия за стойността на приходите от наемания, като единственото отчисление, което отива за Некстбайк Германия са тези 6.9 % банкови комисионни. Останалата сума се връща в бюджета на общината. Това е един сравнително нисък разход, който трудно може да се вземе предвид на този етап от функционирането на системата.

Годишният разход  за  обслужването  на  системата  е       приблизително 12 451,16 лв.

В разходите по предоставяне на услугата, не са включени разходи за възнаграждения и осигурителни вноски, разходи за текущ ремонт, за застраховки на велосипедите и др. некласифицирани разходи.

Първата година на експлоатация е тестов период, през който се изглаждат възникнали  евентуални проблеми и, след който ще може да се направи сравнителен анализ и да  се установят годишните приходи и разходи. Към момента, предлаганите цени за услугата „Ползване на велосистема”  са въз основа на проучен опит от въвеждането в действие на подобни велосистеми в други европейски градове.

   В България единствената община, където е въведена тази услуга е община Бургас, където за близо 4 месеца са направени приблизително 12 000 наемания. Съпоставяйки двата града и вземайки предвид усилията, които полага, и средствата, които Община град Добрич  влага в подобряване на имиджа на Добрич като туристическа дестинация, за увеличаване на туристическия поток, и увеличаване на мрежата от велоалеи, би могло да се направи прогноза за приблизително 1500 наемания на месец. Трябва да се има предвид и намерението на общината да отдава под наем за реклама «листовидната» площ на колелетата.

 Съгласно Чл. 8, от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет определя размера на цените на услугите при спазване на  принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

Приоритетите на транспортната политика на общината са насочени към: подобряването на условията за автомобилния трафик; използването на превозни средства, които имат най-малък отпечатък върху околната среда в дългосрочен план и не замърсяват атмосферния въздух; увеличаване използването на велосипеди като здравословен, икономичен и екологичен транспорт. В тази връзка предлагаме цени на услугата «Използване на велосистема», които са ориентирани към насърчаване на ползването на този вид транспорт, като през първата година се очаква приходите да не възстановявят напълно разходите за експлоатация на системата.

 

1.2. Постъпили предложения за промяна в Наредбата от:

 

1.2.1. Общински младежки център „Захари Стоянов”:

- Деца и млади хора от социални заведения за отглеждане и възпитание на деца и юноши и млади хора с противообществени прояви, препоръчани но Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Добрич да участват във формите и клубовете на ОМЦ „З. Стоянов” безплатно;

- При участие в повече от една форма – студия, школа, клуб при ОМЦ „З. Стоянов” да се заплаща 50 % от таксата за участие за втората форма и всяка следваща;

- При участие на две и повече деца от едно семейство в школи, клубове и студия на ОМЦ „З. Стоянов” – второто и всяко следващо дете да заплаща 50 % от съответната такса.

 

1.2.2. Регионален исторически музей:

- В експозиционните зали на Регионален исторически музей – Добрич се провеждат много образователни програми и презентации, чрез които се насочва интереса на потребителите към историята на Добрич и Добруджа. Регионален исторически музей има на склад печатни издания, свързани с тези теми, към които проявяват интерес изследователи, студенти, ученици, туристи и др. Поради изчерпването на изданията в книжарската мрежа в страната, музеят е единственото място, където могат да се намерят тези издания. Предлагаме, наличните издания да се продават по корична цена.

1.2.3. Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”:

- При подаване на заявления за издаване на разрешение за строеж възникват въпроси каква такса трябва да бъде заплащана за определени видове обекти – да се промени наименованието на услугата по чл. 41, т. 14.1 от Наредбата;

- За монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради не се изисква разрешение на строеж – промяна на чл. 151, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията – да отпадне като услуга по от чл. 41, т. 14 от Наредбата;

- В процеса на строителство на сгради със смесено предназначение – жилища, офиси, магазини често възникват идеи за промяна на инвестиционните намерения за част от сградата и инвеститорите изразяват мнение, че е редно таксата за одобряване на проекти по реда на чл. 154 от Закона за устройство на територията да е пропорционална на площта, за която е предвидена промяната, а не за 50 % стойността на разрешението за строеж за цялата сграда – да се промени текста на чл. 41, т. 17 от Наредбата.

 

1.2.4. Дирекция „Икономическо развитие и европейски фондове”

        - Поради промяна в законодателсвото, предлагаме да отпаднат следните такси:

 • Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки – В изцяло новия закон за туризма в сила от 26 март 2013 година липсва задължението на Общините да заверяват регистри на настанените туристи.
 • Подпечатване на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали - Съгласно чл.44 на Закона за управление на отпадъците търговците и брокерите на отпадъци водят отчетни книги, заверени от Директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището им. С това ангажимента на Общините за подпечатване на регистрите

 ( отчетните книги ) отпада.

 

1.2.5. Дирекция „Хуманитарни дейности”.

- С цел прецизиране на обхвата на услугите, предлагани от Отдел „Образование и култура” – Култура да се променят названията на предоставяните услуги;

- При отдаване под наем на Концертна зала „Добрич” и Огледална зала „Нели Божкова” се явява необходимост от допълваща услуга – озвучаване на необщински прояви.

       - В чл.28 ал.3 и чл.30 ал.3 от Наредба,  в които е предвидено 50 % намаление на таксите за ползване на детски ясли и детски градини  да бъдат включени точки, със следния текст „Приемните родители в чийто семейства са настанени дете /деца за временно отглеждане.”

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

- Чрез изградената система за отдаване на велосипеди под наем се цели да се популяризира и насърчи използването на велосипеда като средство за ежедневно придвижване. В резултат ще се намалят вредните емисиите от транспорт, ще се намали автомобилния трафик, ще се облекчи проблема с паркирането в проблемни зони в града, както и  ще се създаде трайна тенденция за преминаване към алтернативни форми на придвижване.

- С предложенията за промяна постъпили от ОМЦ „Захари Стоянов” и Регионален исторически музей се цели стимулиране на участието на децата и младите хора в дейности извън училище, осигуряване на по-широк достъп на различни групи с интереси в областта на историята и музейното дело. Постъпилите предложения от Дирекция „УТИОС” , Дирекция „ИРЕФ” и Дирекция „Хуманитарни дейности”, касаят уточняване на наименованията на предоставяните услуги или отпадане на основания за заплащане на такси. Намаляването на месечната такса в детските ясли и детските градини на деца настанени в приемни семейства цели облекчаване на бюджета на приемните семейства и още по-пълно задоволяване на потребностите на децата;

 

3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

- Все повече граждани на града да предпочетат този лесен, ефективен, здравословен и екологичен транспорт в рамките на града. Очаква се разширение на мрежата от велосипеди под наем. Планира се по проект на общината де се надградят съществуващите велотрасета, както и да се създадат условия за увеличаване на  ежедневното използване на велосипеди под наем. Екологичния транспорт може да стане предпочитан за пътуване до работното място, до търговските и туристически обекти, а така ще намалее използването на автомобилите, както и вредните газове отделяни от тях.

            - Постигане на по – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината.

      - Разширяването на възможностите за развитие на приемната грижа чрез увеличаване на броя на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в нашата Община.

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      За прилагането на предлаганите промени в Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства на общината.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

            Предлаганият проект за изменение и допълнение в Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

Проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

       Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:

1. Приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич:

 

§ 1. Към чл. 28, ал. 3 се добавя т. 9 със следния текст: „Приемните родители, в чиито семейства са настанени дете/деца за временно отглеждане”.

§ 2. Към чл. 30, ал. 3 се добавя т. 9 със следния текст: „Приемните родители, в чиито семейства са настанени дете/деца за временно отглеждане”.

§ 3. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. (1)

Било:

14.1 Базови станции на мобилни оператори

 

- върху терен (ж.р.конструкция)

600,00 лв./ бр.

- върху покрив на сграда или наето помещение

400,00 лв./ бр.

Става:

14.1. Ж.р.конструкция, базова станция, мачтов трафопост, табло за оптична точка, трансформатори и др. съоръжения и инсталации за комуникационни и разпределителни мрежи

- върху терен

600,00 лв./ бр.

- върху покрив на сграда или наето помещение

400,00 лв./ бр.

 

Ал. (2)

Било:

14.14 Монтаж на сградни газови инсталации:

- за жилищни сгради

2 на 1000 от стойността на обекта

лв./ обект

- обществени, промишлени и складови сгради

4 на 1000 от стойността на обекта

 лв./ обект

Става:

14.14 Монтаж на сградни газови инсталации:

- обществени, промишлени и складови сгради

4 на 1000 от стойността на обекта

 лв./ обект

 

Ал. (3)

 

Било:

17. Вписване на изменения в издадено  разрешение за строеж във връзка с нови инвестиционни намерения по чл.154, ал.5 от ЗУТ, в частта на предложените изменения

- § 3 от ЗУТ

50% от стойността на РС в лв./ бр.

 

Става:

17. Вписване на изменения в издадено  разрешение за строеж във връзка с нови инвестиционни намерения по чл.154, ал.5 от ЗУТ, в частта на предложените изменения

- § 3 от ЗУТ

Изчислява се за   съответния вид обект по т.14 в обхвата на  конкретното изменение

 

§ 4. В чл. 43, ал. 1, Дирекция „Икономическо развитие и европейски фондове”, т. 1 ”Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки - чл. 115 от ЗМДТ във връзка с чл.49, ал.2 от Закона за туризма” се заличава.

§ 5. В чл. 53, Дирекция „Икономическо развитие и европейски фондове”, т. 1 „Подпечатване на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали” се заличава.

 

§  6. Чл. 53, в частта за предлаганите от ОМЦ „З.Стоянов” услуги са изменя така:

 

Общински младежки център „Захари Стоянов”

 

 

1. Образователна услуга за школи, клубове, студия, курсове

 

1.1 За деца и млади хора от социални заведения за отглеждане и възпитание на деца и юноши и млади хора с противообществени

прояви, препоръчани от МКБППМН

 

1.2 При участие в повече от една форма /школа, клуб, студия, курс/ - за участие във втората и всяка следваща форма

 

1.3 При участие на две и повече деца от едно семейство - за второто и всяко следващо дете за всяка форма

Старо

Ново

 

15,00 лв./ месец

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

15,00 лв./ месец

 

 

безплатно

 

 

 

 

50 % от цената на

услугата на месец

 

50 % от цената на

услугата на месец

 

§ 7. Чл. 53,  Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване”, т. 11 се изменя и допълва така: „ОМЦ „З. Стоянов”, Концертна зала „Добрич” и Огледална зала „Нели Божкова” – концертно озвучаване”.

 

§ 8.  Чл. 53, в частта за предлаганите от Регионален исторически музей услуги се изменя така:

 

Регионален исторически музей

 

 1. Продажба на стоки
 • картички
 • албум
 • Археология на Добруджа
 • Сборник”Добруджа” кн. 3-8
 • Сборник”Добруджа” кн. 9-10
 • Сборник”Добруджа” кн. 11-12
 • Сборник”Добруджа” кн. 13
 • Сборник”Добруджа” 24-25
 • Дуранкулак т.1
 • Дом-паметник „Й. Йовков”
 • Албум Народно изкуство
 • Накити от Добруджа
 • Каталог Икони
 • Футляр Народно изкуство
 • Калиакра т.1
 • Калиакра - малка
 • Североизточна Б-я древност и съвремие
 • Поглед в Йовковия свят
 • Извори за история на Добруджа т.1
 • Извори за история на Добруджа т.2
 • Известия ИМ – Варна
 • Текето Ак Язълъ Баба
 • Библиографски справки „Й.Йовков
 • Средновековни накити
 • Паметници на културата
 • Дипляна „По-малката сестра” на бълг., англ., френски, руски, немски
 • Дипляна „Албена” на немски, френски, руски
 • Футляр „Й. Йовков”

 

Старо

Ново

 

       0,50 лв./бр.

           2,00 лв./бр.

 

0,50 лв/бр.

2,00 лв/бр.

2,50 лв.

4,00 лв.

5,00 лв.

6,00 лв.

7,00 лв.

10,00 лв

15,00 лв.

1,00 лв.

2,00 лв.

1.00 лв.

2,00 лв.

1,00 лв.

5,00 лв.

1,00 лв.

3.00 лв

5,00 лв.

10.00 лв.

10,00 лв.

7,00 лв.

1,00 лв.

2,00 лв.

2,00 лв.

1,00 лв.

1,00 лв.

 

1,00 лв.

1,00 лв.

 

§ 9. В Чл. 53, в частта за предлаганите от Отдел „Образование и култура” - Култура се изменя така:

 

Било:

Отдел „Образование и култура” - Култура

2. Откупка на концерт в рамките на 60 мин. – ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен оркестър

500,00 лв.

3. Откупка на концерт в рамките на 60 мин. извън територията на Общината  – ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен оркестър

1300,00 лв.

4. Откупка на концерт в рамките на 30 мин. – ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен оркестър

250,00 лв.

 

 

 

 

 

 

Става:

Отдел „Образование и култура” - Култура

2. Откупка на концерт на територията на Община град Добрич и Област Добрич – ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен оркестър

500,00 лв.

3. Откупка на концерт  извън територията на Община град Добрич и Област Добрич  – ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен оркестър

1300,00 лв.

4. Участие в концерт на територията на Община град Добрич и Област Добрич – ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен оркестър

250,00 лв.

 

§ 10. Създава се чл. 57 със следния текст:

„Чл. 57. Общински съвет определя следните цени на услуги за ползване на велосистема:

 

Ал. (1)

 

- за първоначална регистрация

1,00 лв.

- месечен абонамент

7,50 лв.

 

Ал. (2)

 

 

Без абонамент

При абонамент

- за първите 30 минути

1,50 лв.

безплатно

- за всеки следващи 30минути

1,50 лв.

0,75 лв.

- максимум 24 часа

15,00 лв.

7,50 лв.

 

§ 11. Създава се чл. 58  със следния текст:

„Чл. 58. Цените на услугите по чл. 57 са облагаеми сделки в случаите на чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност. Определените за тях цени  в чл. 57  са с данък върху добавената стойност /ДДС/“.

§  12.  В Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава § 8 със следния текст:

„§ 8. Измененията и допълненията в Наредбата влизат в сила от  датата на публикуване в местен ежедневник “.

2.Възлага се на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите съгласно закона действия.

Последна промяна: 14:11:17, 30 Януари 2015
Свали в pdf