Община Добрич обявява публично обсъждане на Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух

A A A

Публчиното обсъждане се обявява за срок от 17 до 31 януари 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес  [email protected]

 

М О Т И В И

 

За актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич

 

Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич е разработена на основание чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и е приета от Общинския съвет с Решение 58-14/29.04.2003г. Последната се реализира по отношение на замърсяванията на атмосферния въздух с фини прахови частици с големина до 10 микрона (ФПЧ10). През 2009г. Програмата е преработена и приета от Общински съвет с Решение 24-7/28.07.2009г.

Община град Добрич е една от 42-те общини, на които бяха дадени указания от МОСВ през месец ноември 2010г., за нова актуализация на общинските програми по чл.27 от ЗЧАВ. Конкретния повод за това е официалното уведомително писмо на Европейската комисия за откриване на процедура срещу България по нарушение на общностното право за неспазване на нормите за ФПЧ10. Актуализираните програми ще послужат за представяне пред Европейската комисия на нотификация с искане за удължаване на сроковете за постигане на съответствие с нормите за ФПЧ10. Тази актуализация на програмата е приета с Решение 44-6/29.03.2011г. и е със срок на действие до 31.12.2013г.

Настоящото предложение за актуализация на Програмата е на основание писмо № 08-00-2662/03.07.2013г. на МОСВ, с което са дадени указания за стартиране на процедура за актуализация на онези компоненти, които е необходимо да бъдат променени с оглед отразяване на състоянието на проблема към момента, както и за изготвяне на нов План за действие към програмата, в който да бъдат заложени за изпълнение мерки за период след края на 2013г.

В актуализираната Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич е извършено количествено определяне на приноса на отделните източници на емисии към нивата на замърсяване с ФПЧ10 чрез моделна оценка; изготвен е и анализ на мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух на Европа, Директива 1999/30/ЕО относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух и други директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (Закон за чистотата на атмосферния въздух) с тях.     

Финансовите средства, необходими за прилагането на Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич  ще бъдат осигурени основно от общинския бюджет за финансиране на дейностите, заложени в плана за действие; както и при възможност чрез кандидатстване с проекти по различни финансиращи програми.

Програма част I

Програма част II

Файлове:

Последна промяна: 14:12:32, 30 Януари 2015
Свали в pdf