Община Добрич обявява публично обсъждане на организиране на движението в обхвата на кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Батак“ и ул. „Димитър Петков“

A A A

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ - 15. 01. 2014 г. 

 

             В контекста на развитието на европейските политики в областта на безопасността на движението и обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2011-2020 г.“, с Решение № 946/22.12.2011 г. на Министерския съвет на Република България е приета „Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011-2020 г.“

            За изпълнение на целите на Националната стратегия, дейността на Община град Добрич и през 2014 година е насочена към продължаване работата по изграждане на по-безопасна пътна инфраструктура на територията на общината.

            Едно от направленията, по които работи Община град Добрич през последните години, е свързано с  „успокояване на движението посредством монтиране на знаци за ограничаване на скоростта, средства за забавяне на движението в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки, проектиране и изграждане на кръстовища с кръгово движение в най-конфликтните точки от уличната мрежа“.

            Отчитайки непрекъснато нарастващата интензивност на движението в централната част на града, кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Батак“ и ул. „Димитър Петков“ се явява като най-натоварено и невралгично място в града при ежедневно търсения достъп от граждани и гости на града, до позицираните държавни и общински институции в тази централна част на града.

            На база на опита от вече изградени кръгови кръстовища на територията на страната, както и добрите практики в европейските страни, и в изпълнение на проект „Бъдеще за Добрич“, Община град Добрич възложи изработване на технически проекти за рехабилитация, реконструкция на уличната мрежа с обхват близо 50 км от улиците и булевардите, включително и проект за комуникационно решение на кръстовището при ул. „Отец Паисий“ и ул. „Димитър Петков“.

            В съответствие с добрите практики за информираност на гражданите и прозрачност на действията при промяна на организацията на движението, представяме на вниманието на гражданите в град Добрич разработка на „Трансконсулт – 22“ ООД за организиране на движението в обхвата на кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Батак“ и ул. „Димитър Петков“, посредством изграждане на кръгово кръстовище.

            Отзиви и мнения по предложения проект могат да се правят на официалната електронна поща на Община град Добрич [email protected]; електронната поща за сигнали и предложения - [email protected] и в Центъра за услуги и информация, работно място № 4 в срок до 31.01.2014 г.

            Реализацията на проекта след публичното му представяне на електронната страница на Община град Добрич, следва да премине през следните етапи:

Изработване на технически проект.
Изготвяне на „Доклад за оценка на съответствие на проекта с изискванията към строежите“.
Издаване на разрешение за строеж (ІІІ категория).
Осигуряване на средства за реализиране на проекта, включително и чрез привличане на инвестиции под формата на публично-частно партньорство или други източници.
Провеждане на процедури за избор на изпълнители на строително-ремонтните дейности и на строителен надзор по време на строителството.
Изпълнение на строително-ремонтните работи.
Въвеждане на строеж в експлоатация от Държавна приемателна комисия и издаване разрешение за ползване.

Кръстовище - Отец Паисий

Кръгово кръстовище - Отец Паисий

Файлове:

Последна промяна: 14:11:43, 30 Януари 2015
Свали в pdf