Община Добрич обявява конкурс за директор на Центъра за защита на природата и животните

A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 18/09.01.2014 г. на Кмета на Община град Добрич

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ”

Място на работа – Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните” (ЦЗПЖ).

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общинско предприятие (ЦЗПЖ).

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – Биология;

Професионален опит – 5 години по специалността;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие (ЦЗПЖ) за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие;

Документ за самоличност (копие);

Документ за трудов стаж (копие);

Професионална автобиография;

Документ за завършено образование (копие);

Свидетелство за съдимост;

Медицинско  свидетелство;

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

Концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие (ЦЗПЖ) за 5-годишен период, подробно разработена за първата от тях. Обемът на концепцията е до 10 стр. Предава се в 3 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата.

Забележка:

Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават  лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, Център за услуги и информация, тел. 058/600 395, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

V. Други условия

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в стая  № 320 в сградата на Община град Добрич за запознаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна: 14:12:07, 30 Януари 2015
Свали в pdf