Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци

A A A

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2 декември до 16 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected]  

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане на изменение и допълнение в наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

        Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с Ваше решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич. С приемане на наредбата, бяха изпълнени изискванията на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в сила от 01.01.2008г. (обн. в ДВ, бр. 110 от 21 Декември 2007 г.), а именно Общинският съвет да определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.

      

Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

      В държавен вестник бр. 101 от 22.11.2013г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, приет от Народното събрание на 07.11.2013г.. Законът влиза в сила от 01.01.2014г., с изключение на § 6, който влиза в сила от 01.01.2015г..

      Съгласно разпоредбите на чл.1, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

       С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на ЗМДТ.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите изменения и допълнения в наредбата:

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на наредбата:

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;
Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

       Предлаганият проект за изменение и допълнение в Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема следните промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич за 2014 година.

 

§1. В чл. 7 се правят следните изменения:

Алинея 1 се изменя както следва:

„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

Създава се нова ал.4 със следният текст:

„(4)  Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.”

 

§2. В чл. 17 се правят следните изменения:

Алинеи 1 и  2 се изменят както следва:

„(1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.”

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е по-високата между отчетната им стойност по баланса на собственика и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2”.

 

§3. В чл. 19 се създава нова ал. 3 със следният текст:

„(3) Задължените лица предявяват правото си на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават по реда на чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.”

 

§4. Чл. 20 се изменя както следва :

„Чл. 20 За определяне на данъка задължените лица подават данъчна декларация по реда на чл.14 от Закона за местните данъци и такси.”

 

§5. Чл. 21 се изменя както следва :

Чл. 21 „При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината с подаване на данъчна декларация по реда на чл.14 от Закона за местните данъци и такси в 2 – месечен срок от настъпване на съответното обстоятелство.”.

 

§6. Чл. 45 се изменя и допълва както следва:

              „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 41, данък за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто.

                (2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 1 и ал. 3 данък .

                 (3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 от данък.“.

               

 § 7. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

 

            § 8. Създава се нова ал. 5 със следният текст:

                 (5) „Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на свидетелство за регистрация  - част първа или преведен на български документ, издаден от производителя, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“

      

§9. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов параграф 7, който е със следният текст:   

„§ 7 . Настоящите изменения и допълнения в наредбата влизат в сила от 1 януари 2014 г.”.

 

 

 

ВНАСЯ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Последна промяна: 14:14:27, 30 Януари 2015
Свали в pdf