Община Добрич продължава публичното обсъждане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

A A A

Публичното обсъждане продължава до 19 януари 2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected]

                                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОБРИЧ

 

ПРОГРАМА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

П Р О Г Р А М А

 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община град Добрич

Съдържание

 1.  нормативна уредба
 2. анализ на съществуващата ситуация  

                1. Данни за популацията и резултати от прилагането на програмата

    2. Причини за наличието на безстопанствени кучета

                3. Проблеми и слабости в дейността на ОПБЖ Добрич

    4. Регистрация на домашни любимци

    5. Проблеми, свързани с безстопанствените кучета

 1. цели на програмата

                1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

                2. Придобиване на безстопанствени кучета.

                3.  Евтаназия на неизлечимо болни и агресивни безстопанствени кучета.

                4. Провеждане на информационни и образователни програми за    гражданите  и служителите на община град Добрич.

                5.  Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

                6.  Подобряване на дейността на ОПБЖ.

 1. методи на програмата
 2.  дейности по изпълнение
 3. очаквани резултати и индикатори за отчитане на     напредъка

1. Краткосрочни и дългосрочни резултати.

2. Индикатори за отчитане на напредъка.

 

      7.  план за действие за изпълнение на програмата

 

 

 

                              

1.НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

Приемането на Закона за защита на животните (ЗЗЖ - обн. ДВ бр.13 от 08.02.2008 г.) вмени на общините редица права и задължения относно контрола въху спазване на хуманното отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствени кучета. Съгласно чл.40, ал. 1 от този Закон общинските съвети трябва да приемат Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на своя територия и да предвидят средства за изпълнението й, с оглед трайно решаване на проблема  в перспектива.

Програмата трябва да бъде съобразена със Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД - обн. ДВ бр.87/2005 г.), в който са  определени задълженията на кмета на общината по отношение на безстопанствените кучета и кучета - домашни любимци.

В изпълнение на изискванията, с Решение 14-10 от 28.10.2008 г. Общински съвет град Добрич прие Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община град Добрич, със срок на действие от 01.11.2008 г. до 01.11.2013 г. и с планирани конкретни дейности до 2010 г.

   Основен фактор, налагащ актуализация на програмата, са измененията в ЗЗЖ (ДВ бр.92 от 2011 г.).  Приетите промени налагат промяна на програмата в перспектива 3 години.

§17. В срок до 31 декември 2015 г. общинските съвети и кметове на общини осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл.41, ал.1

При набелязване на конкретните мерки в настоящата програма са взети под внимание препоръките и изискванията на:

 • Закона за защита на животните;
 • Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 • Световната здравна организация;
 • Европейската конвенция за защита на животните;
 • Наредба №41/10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни;
 • Наредба №39/01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особенности;
 • Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни.

 

Настоящата програма е разработена в съответсвие с чл.40 от ЗЗЖ, където се посочва, че:

Чл. 40. (1) Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.

               (2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Кметовете на общини организират изпълнението на програмите по ал. 1 и ежегодно внасят отчет за тяхното изпълнение пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

               (3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните ежегодно внася за приемане от Министерския съвет отчет за изпълнението на програмите по ал. 1.

              (4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините или организациите за защита на животните.

              (5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) За изпълнение на програмите по ал. 1 общинските съвети приемат наредби за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

              (6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват при изпълнението на програмите по ал. 1 и наредбите по ал. 5.

 

2. Анализ на съществуващата ситуация

 

1. Данни за популацията и резултати от прилагането на програмата.

 

            Определянето на точния брой на безстопанствените кучета е задължително условие при планирането и провеждането на всички мерки и програми за намаляване на тяхната популация. Установяването на техния брой по райони и идентицифирането на най-рисковите територии е важно за това, къде трябва да бъдат насочени усилията приоритетно. На територията на Община Добрич не е извършвано официално преброяване на бездомните животни, което е необходимо и предвидено да се направи през 2014 година.

      От месец юни 2010г. на територията на Община град Добрич функционира Общински приют за безстопанствени животни, работещ по изпълнение на програмата за контрол и овладяване на популацията. Освен него има и регистриран приют на СНЦ „Германо – българска помощ за животните”. По-голяма част от популацията на  безстопанствени животни е обхваната, като същите са кастрирани, ваксинирани, обезпаразитени и маркирани. Въпреки дейността на двата приюта в рамките на  тези три години не е констатирано значително намаляване на популацията, а по-скоро задържане на едно ниво с лек спад, като се полагат усилия да не се позволява увеличаването й.

Проблемът с безстопанствените кучета продължава да бъде сериозен и с многостранни измерения – хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични. Към настоящия момент предприетите мерки не могат да доведат до очаквания /бърз/ от обществото резултат. Причините за това са много и разнообразни, като големия брой безстопанствени кучета, които са налични на улицата, непрекъснатия поток от изхвърлени кучета - домашни любимци, нестартирали програми за овладяване на популацията в съседни общини, липсата на санкции от страна на контролните органи, които да гарантират коректно прилагане на законовите мерки.

Съществуващата законова уредба не позволява да се формира национална политика и цел за постигане на стройна система от мерки, която да допринесе за решаване на проблема в цялост.

            Липсва законово уреден механизъм за контрол на национално ниво върху изпълнението на общинските програми за намаляване на популациите на безстопанствени кучета, както и система за отчитане на резултатите от приложените мерки.

            Няма ясни гаранции за добра координация в действията на БАБХ, общините и неправителствените организации за защита на животните и др.

През последната година на територията на Община град Добрич възниква и проблема с бездомните котки. Тяхната популация значително се увеличава и налага адеквати мерки за овладяването и.

Намирането на ефективен модел за решаване на проблема предполага, от една страна задълбочен анализ на резултатите от досега прилаганите методи, и от друга страна, проучването на световния успешен опит и практика. Проблемът с безстопанствените кучета е решен в по-голяма част от страните в ЕС, вероятно причините за тези разлики са комплексни и обхващат въпроси, свързани с образованието, ефективността на предприетите мерки, чистотата и хигиената на селищната среда и не на последно място - традициите, ценностите в обществото и културата на отношение към животните.

 

 1. Причини за наличието на безстопанствени кучета.

 

  Основна причина за увеличаващата се популация на безстопанствени кучета е липсата на контрол над кучетата – домашни любимци, по отношение на тяхното размножаване, както и размножаването на техните потомци, които вече са на улицата. Безотговорното отношение на хората към поколението на своето куче – домашен любимец, допускане на безконтролно размножаване и изоставяне на кучетата – пазачи по строежите е предпоставка за увеличаване популацията на безстопанствени кучета. Имайки предвид, че кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно от 4 до 8 кученца става ясно, че само няколко напъдени кучета – домашни любимци са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки броят им нараства, докато достигне определен максимум в зависимост от капацитета на задържане на средата. Стопаните на кучета – домашни любимци не осъзнават, че ако тяхното женско куче има поколение от определен брой малки, то отговорността по изхранването им, отглеждането и намирането на нов дом и стопанин е тяхна грижа и това не е лека задача. Така на „входа” на популацията от безстопанствени кучета стоят изоставените от собствениците си кучета и тяхното нежелано потомство. Популацията се попълва и от изгубени или избягали кучета – домашни любимци, родените на улицата животни особенно в крайните квартали и кварталите с ромско население

  Все по-често на територията на Община град Добрич се наблюдава миграция и изхвърляне на домашни любимци от съседни общини. Много често се наблюдава изхвърляне на животни от леки автомобили, оставени кашони с кученца по улиците на територията на Общината.

  Изоставените животни са реално голяма част от безстопанствените кучета, които оказвайки се на улицата се превръщат в източник на нови поколения безстопанствени кучета.

 Описаните по-горе причини формират общата картина на популацията от безстопанствени кучета, която при неефективни мерки се поддържа максимална, според естествените природни закони. Установено е, че съществува определен максимален брой животни, живеещи на дадена територия, който се регулира от наличното количество храна, вода и подходящи убежища срещу климатичните условия или от други животни – т. нар. „капацитет на задържане”. Броят на отделните индивиди на тази площ може да варира, но размерът на популацията остава относително постоянен, тъй като на „входа” той се регулира от новородените малки кученца и изоставените животни, а на „изхода” – от напусналите популацията бездомни поради естествена смърт, намиране на втори дом, настаняване в приюти и евтаназия.

  Съществуването на безстопанствени кучета в дадено населено място се благоприятства също от осигуряването на хранителен ресурс, вода и подслон. Установени са редица случаи на хранене на безстопанствени животни по улиците което  води до събиране на животните на глутници, създава хранителни навици, провокира тяхната хиперсоциализация и териториална агресивност.

  Членове на неправителствени организации за защита на животните, отделни граждани и жителите на ромските квартали създават различни пречки при работата на екипа на ОПБЖ, при залавяне на кучета – укриват кучетата и ги пускат отново на улицата след оттегляне на екипа, създават конфликтни ситуации с екипа по време на залавяне на кучетата, не спазват правилата за влизане и присъствие в приюта за кучета  и др.

С цел регламентиране на правилата и на основание чл.44, ал.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.178 и чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на животните, беше подготвена и приета с решение №8-2 от 29.05.2012г. на Общински съвет Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни.

В изпълнение на Наредбата е създадена  група за проверка на регистрацията на домашните кучета, наличие на поставен микрочип и ветеринарномедицински паспорт. Съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните собствениците на кучета, които поставят микрочип на своето куче, са освободени от данък за първата година от неговото поставяне. Ако кучето е кастрирано, собственикът се освобождава от такса по чл. 175 от ЗВД, но е задължен да го регистрира. 

 

 

            3.Проблеми и слабости в дейността на ОПБЖ град Добрич.

 

   Приютът разполага с един екип за залавяне на бездомни животни. Транспортното средство е силно амортизирано и много често подлежи на ремот, като през това време не могат да се обработват подадените сигнали. Недостатъчния капацитет на приюта, ограничава броя на заловените кучета, които могат да бъдат настанени в приют.

 

            4. Регистрация на домашни любимци.

Недостатъчният ресурс от хора, възпрепятсва извършването на достътчен брой проверки за регистрацията на домашните любимци на територията на Общината. По данни на дирекция „Местни данъци и такси” (МДТ) на територията на Общината са регистрирани кучета - домашни любимци, както следва:

 

2009 - 18

2010 - 59

2011 - 36

2012 - 79

2013 – 120 до 01.12.2013 г.

  Резултатите от регистрацията на домашните любимци показват, че ветеринарните клиники и кабинети не изпълняват изискването на чл.174, ал.4 от ЗВД, който ги задължава да регистрират животните в информационната система на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и да предоставят ежемесечно информацията на Общината по местонахождение на клиниката или кабинета. Това възпрепятства проследяването на ситуацията и набавянето на коректна и актуална информация за броя и състоянието на животните. Не е налице възможност да се оцени доколко ефективна е дейността на ОПБЖ град Добрич относно кастрацията и намаляването на популацията от бездомни кучета.

  Наличието на актуална и вярна информация за броя на домашните и безстопанствените кучета на територията на  Общината позволява правилното планиране на ресурсите за преодоляване на проблема. 

            5. Проблеми свързани с безстопанствените кучета.

 

 1. Риск за хората
 • Безстопанствените кучета създават риск от ухапване и застрашават живота и здравето на хората;
 • Безстопанствените кучета са преносители на болести, опасни за човека – бяс, ехинококоза (кучешка тения), бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;
 • Създават дискомфорт на гражданите като шум, замърсяване на градската среда и възможност за възникване на пътно-транспортни произшествия.

 

 1. Риск за безстопанствените кучета
 • Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните;
 • Кучетата страдат от различни болести, глад и студ. Много от безстопанствените кучета са обект на посегателство и тормоз от страна на граждани.

 

3.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 

 1. Контролиране популацията на домашните и уличните кучета и котки.
 2. Редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популацията с 95% до края на 2016г. и поетапното изтегляне на животните в приюти.
 3. Намаляване на рисковете от разпространение на зоонози и гарантиране  на безопасността на градската среда.
 4. Увеличаване на отговорността на хората отглеждащи кучета.
 5. Установяване на устойчиви практики за осиновяване на безстопанствени животни от ОПБЖ град Добрич.        

 

 

4. методи на програмата

            1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

Във връзка с изпълнението на чл.40-56 от Закона за защита на животните се налагат регламентирани методи:

 • Дейността се извършва от служителите на ОПБЖ град Добрич, съгласно правилник за работа на приюта, утвърден от кмета на Община Добрич и Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни;
 • Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар;
 • Транспортирането до приюта на заловените кучета се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства;
 • Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните;
 • Кучетата настанени в приюта се обезпаразитяват вътрешно и външно, кастрират се, ваксинират се против бяс и след маркиране с номерирани ушни марки се  връщат по местата на обитаване;
 • Не се допуска връщането на кучета в дворове на детския ясли, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища;
 • Приюта поддържа регистър на обработените безстопанствени животни и ежемесечно изпраща справки до ресорният заместник кмет за извършената работа;
 • Обработват се сигнали на граждани или организации подали сигнали по телефона, писмено, по и-мейл, като се записват имената на гражданина или организацията и данни за обратна връзка /телефон, адрес/;
 • Извършва се проверка за съответния сигнал, като приоритетно /в рамките на 24 часа/ се обработват сигнали за инциденти с ухапване на човек;
 • При нанесени телесни повреди или признаци на агресия кучетата се настанява и  оставят в ОПБЖ град Добрич за доживотно отглеждане или се вземат мерки съгласно чл.179 ал.3 т.4;
 • Тази дейност продължава до блокиране на раждаемостта на бездомните кучета на територията на Община град Добрич и следва поетапно настаняване на животните в приюти;
 • В изпълнението на програмата могат да се включат неправителствени организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Желаещи да участват в програмата трябва да разполагат с изградени приюти, с регистрирани стационарни или мобилни амбулатории, съгласно ЗЗЖ  в съответствие с глава VІІ, раздел VІІ от ЗВД.

            2. Придобиване на безстопанствени кучета.

 • При желание от страна на гражданите с улеснена законова процедура и безвъзмездно  се извършва осиновяване на кастрираните кучета;
 • Регистрацията, чипирането и  ветеринарномедицинската помощ на бездомните животни се осъществява от ветеринарната амбулаторията към приюта.

            3.  Евтаназия на неизлечимо болни и агресивни безстопанствени кучета.

 • За неизлечимо болните животни, в напреднала фаза на болестта с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание, ветирнарният лекар предприема мерки съгласно чл.45 т.8 от ЗЗЖ  в съответствие с глава VІІ, раздел VІІ от ЗВД.

             4. Провеждане на информационни и образователни програми за гражданите и служителите на община град Добрич.

 • Провеждане на образователни кампании за отглеждане на домашно куче в училища и детски градини;
 • Провеждане на кампании за популяризиране регистрацията на домашни кучета;
 • Създаване на база данни с информация за законодателство, центрове, организации и служби, предлагащи услуги, свързани с безстопанствените кучета и домашни кучета;
 • Обучение на служителите от ОПБЖ град Добрич, обмяна на опит и добри практики.

              5.  Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

 1.  Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни, задължава собствениците да и декларират кучетата в районните данъчни служби по местоживеене в 7-дневен срок от придобиването им или навършване на 4-месечна възраст, което се извършва при следния ред:
 • Гражданите попълват декларация по образец, към която прилагат копие от ветеринарно-медицинския паспорт на животното;
 • Декларацията се подава еднократно в районните отдели по местни данъци и такси по местоживеене;
 • Гражданите заплащат такса куче, ако се дължи такава (от такса са освободени кастрираните кучета и идентифицирани с микрочип кучета за първата година след тяхното чипиране);
 • Служителите в отдела „МДТ“ издават квитанция, че животното е декларирано;
 • Общината поддържа база данни за домашните кучета, декларирани на тяхна територия. Същата се ползва за нуждите на контрола върху собствениците.
 1. Сформиране на мобилни групи за проверка редовността на собствениците на домашни кучета, съгласно Наредбата за притежаване и отглежданeто им и извършване на проверки в:
 • В междублокови пространства;
 • В паркове, градини и детски площадки;
 • Съвместно с домоуправителите на регистрираните по Закона за управление на етажната собственост  етажни собствености.

              6.  Подобряване на дейността на ОПБЖ град Добрич.

 • Ново транспортно средство;
 •   Повишаване на квалификацията на административния и техническия персонал на ОПБЖ град Добрич;
 •   Разработване/актуализиране на вътрешни Правила за работа на приюта;
 •   Ежемесечни публични отчети  за дейността му;
 •   Предприемане на мерки за минимизиране на конфликтите с представители на някои неправителствени организации и граждани при залавянето на кучетата;
 • Повишаване ефективността на работата по подадени от гражданите сигнали.

 

5. дейности по изпълнение НА ЦЕЛИТЕ

 

Дейности по цел №1

 

       1.1.   Преброяване на популацията на безстопанствените животни.

 1.2.  Осъществяване на целенасочени кастрационни кампании в „рискови“ райони- периферията на града и районите с преобладаващо ромско население.

1.3.   Съдействие на органите на реда за осъществяване на дейността.

1.4. Създаване на електронна информационна база данни за обработените безстопанствени кучета.

1.5.   Изработване на съвместни програми със съседни общини за синхронизиране на дейностите и изпълнение на кастрационни програми на територията на цялата област.

1.6.    Разширяване капацитета на съществуващия общински приют с цел изтегляне на животните от улицата и обособяване на подходящи условия за настаняване на котки.

1.7.  Изработване и обявяване на график за безплатна кастрация на домашни любимци в Общинския приют за безстопанствени животни (ОПБЖ).

1.8. Подновяване взаимодействието между СНЦ „ГБПЖ” и други сродни организации.

 

           Дейности по цел №2

 

2.1. Увеличаване интензивността на профилактичните действия (ваксинации, обезпаразитяване).

2.2.  Обособяване на места за разходка на домашни любимци.

2.3.  Създаване на електронна информационна база данни за домашни любимци на територията на Общината и създаване на механизъм за обмен на информация между електронните регистри и дирекция МДТ.

 

Дейности по цел №3

 

3.1. Увеличаване  броя на регистрираните кучета – домашни любимци, чрез участието и помощта  на лицензираните ветеринарни лекари и ОДБХ.

3.2. Повишаване на контрола  върху местата за разходка на домашните любимци чрез инспекторите ООС от Дирекция УТИОС.

     3.3.  Създаване на системен подход за информиране и образоване на гражданите от всички възрастови групи по отношение на отговорното отглеждане на домашни любимци, необходимостта от регистрация и повишаване събираемостта на таксите за кучета домашни любимци и стимулиране на кастрацията им.

 

Дейности по цел №4

 

4.1. Създаване на ефективен механизъм за повишаване броя на осиновените от граждани безстопанствени животни.

 

6. Очаквани резултати и индикатори за отчитане на напредъка

 

 1. Краткосрочни и дългосрочни резултати.

 

 • Повишаване безопасността на селищната среда;
 • Подобряване на регистрацията и повишаване на събираемостта на таксите за кучета-домашни любимци, като стимулирането на кастрацията им ще спомогне за трайно решаване на проблема и овладяването на потока на нежелани животни от дома към улицата;
 • Мониторинг върху популацията на безстопанствени кучета;
 • Намаляване на социалното напрежение.

 

 1. Индикатори за отчитане на напредъка.

 

 • Брой на безстопанствените кучета;
 • Брой  върнати на собственици животни;
 • Брой инциденти с агресивни животни;
 • Брой на регистрираните домашни кучета;
 • Брой на кастрираните кучета – домашни любимци;
 • Брой кастрирани безстопанствени кучета;
 • Брой евтаназирани безстопанствени кучета;
 • Брой на осиновените кучета в края на всяка година;
 • Брой проведени образователни кампании;
 • Брой осъществени проверки за изпълнение на задължения за регистрация на кучета - домашни любимци;
 • Брой наложени глоби и санкции за неизпълнение на задължения за регистрация на кучета - домашни любимци.

 

 

7.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

мерки

Срок на изпълнение

финансиране

Очакван резултат

отговорник

1.1

Залавяне на безстопанствени животни и извършване на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация и идентификация

 1. От жилищните квартали;
 2. От рискови зони (територии с наличие на свръхпопулация от безстопанствени животни)

2013 – 2016 г.

 Община град Добрич

 

Намаляване на популацията на безстопанствени кучета до края на 2014г. с 50%, а до края на 2016 г. – с 95%

Община град Добрич

ОПБЖ

1.2

Транспортно средство

2014 г.-2016

Община град Добрич

Увеличаване броя на заловените животни

Община град Добрич

1.3

Повторни ваксинации и обезпаразитяване на обработените безстопанствените кучета от ОПБЖ

2013 – 2016 г.

 Община град Добрич

Намаляване на риска от заболявания

ОПБЖ

1.4

Разширяване на броя места в ОПБЖ

2013 – 2016 г.

 

Община град Добрич

Намаляване на популацията на безстопанствени кучета и риска от инциденти с кучета

Община град Добрич

1.5

Обособяване на помещение за настаняване на котки

2013 – 2016 г.

 

Община град Добрич

Намаляване на популацията на безстопанствени котки и намаляване риска от заболяване

Община град Добрич

ОПБЖ

2 Придобиване на безстопанствено куче от приют и регистрация

2.1

При постъпване в приют се изготвя паспорт на безстопанствените кучета, който съдържа: адреса на приюта и името на служителя приел животното, снимка на кучето, данни за мястото на залавяне и екипа извършил залавянето, извършени манипулации, лицето извършило манипулациите, данни на поставения идентификационен микрочип, място на което е върнато кучето.

2013 – 2016г.

Община град Добрич

ОДБХ

Контрол върху дейността по обработване на безстопанствените кучета от приютите

Община град Добрич

ОПБЖ , СНЦ ГБПЖ

2.2

Поддържане на общински електронен регистър за административна регистрация на домашни  кучета , съгласно Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни домашни любимци(кучета и котки) на територията на община град Добрич

 

2013г.

без финансиране

Контрол върху регистрацията на домашни кучета

Община град Добрич

2.3

Създаване и поддържане на електронен регистър на придобитите безстопанствени кучета от приюти, общинска собственост или други, съдържащ данните по т.2.1. и други постъпили в последствие.

2013г.

без финансиране

Контрол върху дейността по обработване на безстопанствените кучета от приютите и кастрационните центрове на територията на община град Добрич

Община град Добрич

ОПБЖ , СНЦ ГБПЖ

2.4

Създаване на национална електронната информационна база данни за кучета – домашни любимци, след изготвянето й и въвеждане в действие от БАБХ

 

Постоянно

БАБХ

Контрол върху регистрацията на домашни кучета.

БАБХ

2.5

Проверки на собствениците на кучетата от мобилните екипи  с участието на Областна дирекция за безопасност на храните /ОДБХ/ и местните органи на МВР.

Постоянно

Без финансиране

Контрол върху регистрацията на домашни кучета.

Община град Добрич

ОДБХ

местните органи на МВР

2.6

Кампании по стимулиране кастрацията и обезпаразитяване на дворни и домашни кучета чрез безплатни услуги по кастрация и микрочипиране и освобождаване от такса до края на живота на кучето.

Ежегодно

Община град Добрич

 

Стимулиране регистрацията и кастрацията на домашни кучета.

Община град Добрич

ОПБЖ

СНЦ ГБПЖ

2.7

Ежегодно провеждане на масови кампании по  кастрация, ваксинация, обезпаразитяване и идентификация  на безстопанствени и домашни кучета.

 

Ежегодно

 

Община град Добрич

 

Намаляване на популацията на безстопанствени кучета и намаляване на риска от заболявания

Община град Добрич

ОПБЖ

СНЦ ГБПЖ

2.8

Предприемане на мерки чрез разработване на програми и др. за запознаване на гражданите с ползите от осиновяване на безстопанствени кучета

2013 – 2016 г.

Без финансиране

Увеличаване броя на осиновени кучета

Община град Добрич

ОПБЖ

СНЦ ГБПЖ

 1. Образователно-информационни кампании

3.1

Кампания за разясняване на ползата за хората и животните от манипулации, като кастрация, ваксинация и обезпаразитяване 

 

 

Ежегодно

 Община град Добрич

 

Повишаване информираността на гражданите

Община град Добрич

 

3.2

Създаване на база данни с информацията за аконодателство, центрове, организации и служби, предлагащи услуги свързани с безстопанствени и домашни кучета

2013 г.

Без финансиране

Повишаване информираността на гражданите

Община град Добрич

 

3.3

Обучение на служителите от ОПБЖ и обмяна на опит и добри практики

Периодично

Община град Добрич

 

Повишаване на квалификацията и качеството на работа на служителите

Община град Добрич

ОПБЖ

4.Други

4.1

Преброяване на безстопанствените кучета на територията на община град Добрич

ежегодно

Община град Добрич

 

 

Община град Добрич

 

4.2

Изграждане на мрежа от обособени места за свободно разхождане на домашни кучета

2013 -2016.

Община град Добрич

 

Създаване на ясни правила за движение на домашни кучета в населените места

Община град Добрич

 

 

 

 

Срок за действие на програмата: 2013 г. – 2016 г.

Последна промяна: 14:12:56, 30 Януари 2015
Свали в pdf