Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник

A A A

Публичното обсъждане се обявява за срок от 27 ноември до 13 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected]

 

МОТИВИ

Относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община  град Добрич

 

            Правилникът за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич е приет с Решение № 31-21 от 05 юли 2005 г. на Общински съвет град Добрич. С този Правилник са регламентирани основните принципи в дейността на обществения посредник, реда за избор и мандат, правомощия, отчетност и отговорност. Процедурата по избор на местен обществен посредник до момента не е стартирала. По тази причина Правилникът не е прилаган. Поради настъпили промени в законодателството, Правилникът не е актуален и не е съобразен с нормативната уредба. С решение № 25-17, прието на заседание на Общински съвет Добрич от 29 октомври 2013 г., бе възложено на Комисията по законност, обществен ред и контрол към Общински съвет град Добрич да внесе проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич. След проведени заседания на Комисията бяха изготвени съответните предложения и изменения, които се предлагат за обществено обсъждане.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич, е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

ПРОЕКТ!

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ГРАД ДОБРИЧ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.       (1) Този Правилник се приема на основание  чл. 2, ал. 1, чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 21а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

                 (2) Общественият посредник функционира  за територията на Община Добрич.

Чл.2. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

Чл.3.       (1) Дейността на обществения посредник се осъществява чрез подаване на предложения и сигнали до местните органи, автори на оспорваните актове или до горестоящите им органи.

                 (2) Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

Чл.4.       (1) В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява само на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал.

                 (2) Общественият посредник осъществява дейността си въз основа на този правилник.

Чл.5.   Дейността на обществения посредник е публична.

Чл.6.   (1) Органите на местната власт и местното самоуправление оказват съдействие на обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, които са изпратени до него.

                       (2) Общественият посредник може да се подпомага в своята дейност от един заместник.

 ПРИНЦИПИ

Чл.7.       (1)  В дейността си общественият посредник се води от принципите на: законността, независимостта, справедливостта, прозрачността и публичността, хуманността и толерантността.

                 (2) Общественият посредник:

Осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания.
Проявява обективност към случая, като изслушва страните и им предоставя възможност за преразглеждане на позициите им и сключване на споразумение;

ИЗБОР И МАНДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Чл.8.       (1) Общественият посредник на територията на Община град Добрич се избира чрез конкурс, обявен  от Общински съвет град Добрич.

                 (2) Конкурсът се обявява публично чрез електронните и печатни медии.

Чл.9.       (1) За обществен посредник се избира пълнолетен, вменяем, не осъждан български гражданин, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, срещу когото няма наказателни производства за умишлени престъпления, с постоянно местоживеене на територията на Община град Добрич, със завършено висше образование и над 3 години стаж, притежаващ високи морални качества и обществен авторитет.

                 (2) Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:

длъжност в държавната или общинска администрация;
длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел;
членство в политическа партия или синдикална организация.

(3) За участие в конкурса кандидатът представя:

- мотивирана молба

- автобиография;

- свидетелство за съдимост

- копие от диплом за висше образование;

- копие от трудовата (служебната) книжка или документ, удостоверяващ трудов стаж;

- декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимост по чл. 9, ал. 2 от този Правилник;

-  препоръки;

- концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници.

Чл.10.     (1) Кандидатите се явяват на интервю пред комисия, създадена за тази цел, включваща в състава си ПК „Законност, обществен ред и контрол”.

                 (2) Комисията провежда интервю по определени критерии и ги предлага за одобрение от Общински съвет.

                 (3) След проверка на формалните основания за заемане на длъжността и качествата на явилия  се на интервю кандидат, комисията извършва класиране и мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на явилите се на конкурса.

                 (4) В работата си временната комисия може да привлича, с право на съвещателен глас, представители на организации с нестопанска цел, регистрирани и осъществяващи дейност в обществена полза на територията на общината.

Чл.11.     (1) Общински съвет град Добрич избира обществения посредник с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

                 (2) Ако никой от предложените кандидати не бъде избран, в двумесечен срок се провежда избор след нова процедура по подбор на кандидати за обществен посредник.

Чл.12.     (1) Общественият посредник се избира за пробен период от  шест месеца, след което Общински съвет решава необходимостта от продължаване на дейността му.

                 (2) Пълномощията на избрания обществения посредник възникват по силата на решението за избор на общинския съвет. Общественият посредник встъпва в длъжност след подписване на акт по встъпване и полагане на клетва пред Общинския съвет на същото заседание, на което е избран.

                 (3) Клетвата е със следното съдържание: “Заклевам се да спазвам Конституцията и законите на Република България и с всички свои действия да защитавам обективно и безпристрастно правата и свободите на гражданите на община Добрич”.

Чл.13.     (1) Общественият посредник има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

                 (2) Размерът на месечното възнаграждение на обществения посредник се определя с решение на Общинския съвет. Размерът на възнаграждението не може да бъде по-малък от две минимални работни заплати.
                         (3) Общественият посредник ползва годишен отпуск не по-малко от ….работни дни, като за ползването на отпуск уведомява писмено Председателя на Общинския съвет.

Чл.14. Общественият посредник се избира за срок от 4 (четири) години и е с мандата на Общинския съвет. Не се допуска действие повече от два последователни мандата.

Чл. 15.    (1) Общественият посредник се освобождава от длъжност при:

  - подаване на оставка пред Общински съвет град Добрич;

  - изтичане на срока , за който е избран;

  - трайна невъзможност;

  - системно неизпълнение на задълженията си;

  - установяване на несъвместимост по чл. 9, ал. 2 от този Правилник;

  - осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

  - смърт.

                 (2) Общественият посредник се освобождава предсрочно поради несправяне със задълженията си по реда на неговото избиране.

                 (3) При предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник, Общинският съвет в същото заседание взема решение за откриване на процедура за избор на обществен посредник.

Чл.16.     (1) Изборът на нов обществен посредник се провежда не по-късно от два месеца преди изтичането на срока, за който е избран действащият обществен посредник.

                 (2) Общественият посредник продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.

ПРАВОМОЩИЯ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Чл. 17. Общественият посредник:

1. Приема и разглежда жалби и сигнали от граждани и юридически лица за нарушения на правата им от органите на местното самоуправление и местната администрация;
       2. Прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;

        3. Отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права пред съответните органи;

        4. Посредничи между органите на местно самоуправление и местната администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;

        5. Прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;

        6. Уведомява националния омбудсман, ако случаят е от неговата компетентност;
               7. Уведомява органите на МВР или на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер;

        8. Може да търси съдействие от средствата за масово осведомяване и от други държавни и граждански структури.

Чл.18.     (1) Общественият посредник има право:

        1. Да иска и да получава навременна, точна и пълна информация по конкретна жалба или сигнал от органите на местното самоуправление и местната администрация, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения по тези случаи;

       2.  Да изразява публично мнение и становище във връзка с дейността си, включително в средствата за масово осведомяване.

          (2) Общественият посредник е длъжен:

        1. Да проявява обективност към случаите, с които е ангажиран;

       2.  Да предоставя възможност за преразглеждане на позициите на местната администрация;

        3. Да спазва разпоредбите на този правилник.

                 (3) Общественият посредник няма право да се ангажира с политически каузи и да изказва публично мнение по политически въпроси.

                 (4) Органите на местното самоуправление и местната администрация са длъжни да предоставят на обществения посредник поисканите сведения и данни в двуседмичен срок от поискването.

                 (5) Общественият посредник може да действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и законните интереси на гражданите и техните организации.

                 (6) Общественият посредник уведомява писмено общинския съвет и кмета на общината за случаите на отказ за съдействие и предоставяне на информация при извършване на проверка по жалба или сигнал.

Чл.19. Председателят на Общинския съвет оказва съдействие на обществения посредник, като в първото предстоящо заседание на Общински съвет внася за разглеждане повдигнатите от обществения посредник въпроси, доколкото те са от компетентността на съвета.

Чл.20.     (1) Общественият посредник приема граждани във време и място, определени и публично обявени от него.

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

 

Чл.21. Гражданите и техните организации подават жалби до обществения посредник в случаите на:

     - нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на местните органи;

     - неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

     -  предоставяне на невярна и/или непълна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда  и условията за извършване на административни услуги;

     -  нарушаване правото на достъп до информация

     - проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане на достойнството на гражданите.

Чл.22. Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:

     -  вътрешно служебните отношения на органите на местната власт;

     -  приватизацията и дейността на общинските дружества;

     -  въпроси от личния живот на гражданите;

     -  съдебни процедури или случаи, които са били предмет на съдебен процес и по които има влязло в сила съдебно решение.

     -  случаи, възникнали преди повече от една година преди датата, на която е бил сезиран;

     -  случаи, чието решаване не е в правомощията на органите на местната власт.

Чл.23. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.

Чл.24.     (1) Общественият посредник е длъжен да уведоми писмено гражданите и представителите на техните организации в двуседмичен срок от получаването на жалбата какви мерки ще предприеме по случая.

                 (2) В случай на отказ, в срока от предходната алинея, общественият посредник е длъжен да изложи основанията за отказа и да препоръча други средства за постигане на желания резултат.

                 (3) За изясняване на фактическата обстановка общественият посредник събира допълнителни данни от гражданите или засегнатите органи.

                 (4) Постъпилите жалби се завеждат в регистър.

Чл. 25.    (1) Производството пред обществения посредник е безплатно.

                 (2)Общественият посредник осъществява контактите си с гражданите във време и място, определени и публично обявени от него.

Чл. 26. За изпълнение на правомощията се общественият посредник:

  -  извършва проверки по постъпилите жалби, които се отнасят до отношенията граждани / организации на граждани – общинска администрация;

  - посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснати нарушения;

  -  подава сигнали до органите на местната власт, когато констатира, че не се създават условия за реализиране на законните права и интереси на гражданите;

  - отправя предложения до местните органи за спазване на законността и целесъобразността в административната практика и за отстраняване на последиците от нарушаването й, както и за отстраняване на причините за подобна практика;

  -  изразява публично становище по повод изводите от дейността си

Чл.26. Общественият посредник е длъжен да не разгласява обстоятелства, които представляват държавна, служебна, търговска тайна, както и лични данни за гражданите и техните организации, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.

Чл.27.     (1)При осъществяване на дейността си общественият посредник си сътрудничи с ПК “Законност, обществен ред и контрол”.

                 (2) Общински съвет град Добрич и общинската администрация изпращат на обществения посредник приетите от него нормативни актове.

Чл.28.     (1) Органите на местното самоуправление са длъжни да оказват съдействие на обществения посредник при установяване на нарушения на законосъобразността и целесъобразността по жалбите на граждани и техните организации.

                 (2) Органите на местното самоуправление предоставят на обществения посредник необходимите сведения и данни в съответствие със законовите изисквания за достъп до информация.

 
ЖАЛБИ

 

Чл. 29. Български и чужди граждани и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Община град Добрич, могат да се обръщат към обществения посредник с жалби.

Чл. 30. Жалбата и сигналът могат да бъдат писмени или устни, подадени лично или чрез надлежно упълномощено лице

Чл. 31.    (1) В жалбата се посочват – органът, до който се подава, името и адреса на жалбоподателя, актът, решението или процедурата, които се обжалват, органът, който ги е издал, оплакванията и искането на жалбоподателя. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.

                 (2) Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

Чл.32.     (1) За жалби, подадени устно, общественият посредник съставя протокол, съдържащ данните по чл. 31.

                 (2)  Протоколът се подписва от лицето, подало жалбата или сигнала, и обществения посредник.

                 (3) При липса на компетентност, общественият посредник в едноседмичен  срок уведомява жалбоподателя и препоръчва други средства за защита на неговите права и интереси.

                 (4) Общественият посредник е длъжен да предостави писмено становище по случая на жалбоподателя в едномесечен срок от подаване на жалбата.

Чл. 33.    (1) Органите на местното самоуправление и местната администрация, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на обществения посредник, са длъжни да ги разгледат в двуседмичен срок и да го уведомят за предприетите мерки в едномесечен срок от датата на постъпването на становищата, предложенията и препоръките.

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 34.    (1) Финансовото осигуряване при експерименталното действие на обществения посредник се поема чрез финансиране от бюджета на Община град Добрич и/или от други източници- дарения от други местни и чуждестранни източници без условия, които поставят в зависимост обществения посредник или общината.

                 (2) Кметът на общината осигурява помещения и необходимото оборудване за дейността на обществения посредник

                 (3) По предложение на обществения посредник кметът на общината назначава и освобождава сътрудници на обществения посредник съгласно предвидените средства за дейността на обществения посредник в одобрения годишен бюджет на общината и структурата на общинската администрация.

                 (4) В едномесечен срок от постъпване на средствата от дарения в общинския бюджет кметът внася доклад в Общинския съвет за:

 1.името на дарителя;

 2.произхода на средствата;

 3.начин на изразходване на средствата за дейността на обществения посредник.

                 (5) Не се допуска финансиране от анонимни източници.

 

ОТЧЕТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

 

Чл.35.     (1) За постъпилите жалби и становището си по тях, общественият посредник представя тримесечно анализ на кмета на Община град Добрич и Общински съвет град Добрич.

                 (2) Анализът се разпространява при спазване на законовите ограничения за конфиденциалност.

Чл.36. Общественият посредник представя годишен отчет за дейността си през предходната година до 31 януари. Същият се публикува на електронната страница на Община град Добрич.

Чл.37. Отчетът съдържа:

 - данни за разрешени случаи;

 - данни за случаите, при които намесата на обществения посредник е останала без резултат и причините за това;

 - обща информация за подадените жалби, по които проверките не са приключели;

 - данни за отправените предложения и сигнали и мерките, предприети във връзка с тях;

 - становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите и подобряване на обществените услуги, предоставяни от общината;

Чл.38.     (1) Кметът на Община град Добрич и всеки общински съветник могат да представят становище по отчета

                 (2) Отчетът се внася на сесия на Общински съвет град Добрич до 31 март от календарната година.

                 (3) Общински съвет град Добрич приема годишния отчет на обществения посредник с обикновено мнозинство.

                 (4) При несъгласие с изводите на отчета Общински съвет град Добрич приема решение по смисъла на чл. 15, ал.2.

 Чл. 39.   (1) Отчетът, докладите и анализите на обществения посредник и решението на Общински съвет град Добрич се публикуват на официалната интернет страница на общината

                 (2) Копия на доклада се предоставят в приемната на обществения посредник и в Община град Добрич, на разположение на гражданите и техните организации.

Чл.40. Общественият посредник носи отговорност пред Общински съвет Добрич:

 - за неспазване на този Правилник;

 - за нарушаване на правата и интересите на гражданите;

 - за нарушаване на изискванията за конфиденциалност;

 - за прояви на заинтересованост и необективност.

Чл.41. Общественият посредник има право да участва в заседанията на постоянните комисии при Общински съвет, както и да участва в заседанията на Общински съвет.

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. За всички неуредени въпроси по дейността на обществения посредник се прилагат разпоредбите на Закона за административното производство.

§ 2. Правилникът e приет с решение № ……………….на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

Последна промяна: 14:13:54, 30 Януари 2015
Свали в pdf