Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти собственост на Община град Добрич, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

A A A

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал.4. от Закона за нормативните актове, Община град Добрич обявява обществено обсъждане на предложение за приемане на НАРЕДБА за реда и условията за използването на спортни обекти – собственост на община град Добрич, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“. Обсъждането ще се проведе през периода от 28.04.2023г. до 28.05.2023г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected]., както и в Деловодството на Община град Добрич.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

Относно: Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – собственост на Община град Добрич, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на работа на общинската администрация периодично се прави анализ на действащата подзаконова нормативна уредба, чието приемане и изменение е в компетентността на органа на местното самоуправление и при необходимост се правят предложения за актуализация и изменението ѝ. В резултат на горното предлагам на Вашето внимание предложение на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – собственост на Община град Добрич, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“

Със Заповед  №576/12.04. 2023г. на Кмета на Община град Добрич е сформирана работна група, която да изготви Проект за изменение на Наредбата, във връзка с възникналата необходимост от  разписани ясни и точни правила, спазвайки разпоредбите на чл.103, ал.2, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/.

          

I.ПРИЧИНИ, които налагат приемането на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – собственост на Община град Добрич, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“

В процеса на работа с досега действащата нормативна уредба са констатирани непълноти и несъответствия със разпоредби на ЗФВС. Налице е и изискване на чл.103, ал.2,т.2 от ЗФВС.

             

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ С ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

Целта на предлагания проект на Наредба е да се регламентират обществени отношения, свързани с условията и реда за използването на спортните обекти, чийто принципал е Община град Добрич и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба.  С така предложената Наредба се създава една по-голяма яснота, точност и прозрачност в тези отношения, запълнени са съществуващи до сега празнини, прецизирани са съществуващи до сега норми.

           

ІII. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

За прилагането на Наредбата не е необходимо разходването на средства.

              

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Резултатите, които се очакват от предлаганата е Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – собственост на община град Добрич, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“ е приемането на актуална нормативна уредба, подобряване на работата по прилагането на ЗФВС и оптимизиране на процеса по администриране.

 

V. АНАЛИЗ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

 

Предлаганият проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – собственост на община град Добрич, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата  е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич за обществено обсъждане.

 

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич е уведомила всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на е Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – собственост на община град Добрич, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет град Добрич да вземе следното:

 

ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта  и чл. 76,ал.3 от Административно-процесуалния кодекс:

 

 

1. Приема Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – собственост на община град Добрич, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“

Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

 

ВНАСЯ:

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

Файлове:

Последна промяна: 16:57:04, 10 Ноември 2023
Свали в pdf