Община Добрич обявява публично обсъждане на Решение за промени в новата общинска транспортна схема на град Добрич

A A A

Документът е публикуван на 21.02.2023 г.

 Във връзка с чл. 66, ал. 1 и 2 и във връзка с чл.69 ал.1 т.1 от АПК Община град Добрич  уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт – Решение за промени в новата общинска транспортна схема на град Добрич.

Заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и възражения в Община град Добрич с адрес: 9300 Добрич, ул. „България“ № 12 и на електронна поща  [email protected]  в срок от 21 февруари 2023 г. до 22 март 2023 г. включително. 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

РОСИЦА ЙОРДАНОВА

ЗАМ.-КМЕТ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в новата общинска транспортна схема на град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общински съвет град Добрич с Решение №30-4/25.01.2022 г. утвърди нова общинска транспортна схема, която влиза в сила съгласно Решение № 41-23/20.12.2022г. на 01.04.2023 г.

Новата транспортна схема има за цел подобряване на общественият превоз на пътници и да бъде достъпен до повече граждани и уязвими групи. По-доброто и целесъобразно обслужване на гражданите налага да бъдат направени частични промени на маршрутите по отделни линии; увеличаване или намаляване дължината на изпълняваните курсове; промяна в честотата на преминаване на превозните средства - по коя линия, кога и на какъв интервал; преместване на съществуващи спирки на по-подходящи места с оглед по добра свързаност, достъпност и прикачване.

В изпълнение на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Кметът на Община град Добрич издаде Заповед № 219/07.02.2023 г., с която определи Комисия със задача да проведе заседание, на което да разгледа и обсъди предложенията за промени в маршрутните разписания и да ги внесе за утвърждаване в общински съвет.

На 13.02.2023 г. Комисията проведе заседание обективирано с Протокол (Приложение №3), като се запозна с всички направени предложения. Разгледа подробно всяка автобусна линия и прие всички предложения за промени. Общинската транспортна схема включва 13 /тринадесет/ автобусни линии по направления съгласно Приложение №1 и маршрутни разписания съгласно Приложение №2

Във връзка с гореизложеното Комисията предлага:

 1. Промените в новата общинска транспортна схема на град Добрич да бъдат внесени за утвърждаване в Общински съвет град Добрич, като следва:

Приложение № 1 - 13 /тринадесет/ автобусни линии с направления:

 • Линия № 1 Строител – АПК;

 • Линия № 2 Обръщало Балик – Старт АД;

 • Линия № 3 кв. Изгрев – АПК;

 • Линия № 4 Депо – Гробищен парк;

 • Линия № 4А Депо – Гробищен парк;

 • Линия № 5 Обръщало Балик – ж.к. Север;

 • Линия № 6 Обръщало Балик – Окръжна болница;

 • Линия № 7 Промишлена зона Изток – Сердика;

 • Линия № 8 Депо – Практикер;

 • Линия № 9 Гробища – Старт АД;

 • Линия № 10 Рилци – Добротица;

 • Линия № 11 Обръщало Балик – Тедива;

 • Линия № 12 Център – Лозята;

 • Приложение № 2 – маршрутни разписания на Общинската транспортна схема;

Промените в общинската транспортна схема следва да бъдат отразени в Договор за обществена услуга №ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД. Това налага да бъде сключено допълнително споразумение /анекс/ за промяна в „Приложение №10 - Действащи линии и маршрутни разписания“.

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК и във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 от АПК заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и възражения в Община град Добрич с адрес: 9300 Добрич ул. „България“ №12 и на електрона поща [email protected] в срок от 21.02.2023 г. до 22.03.2023 г. включително.

Съгласно Решение № 41-23/20.12.2022 г. на Общински съвет град Добрич новата транспортна схема, следва да влезе в сила на 01.04.2023 г. В тази връзка предлагаме Общински съвет град Добрич на основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал.1 от АПК да допусне предварително изпълнение на решението. Допускането на предварително изпълнение безспорно се налага, за да се защитят особено важни обществени интереси на гражданите ползващи обществен транспорт. Промените в маршрутните разписания, осигуряват обществен транспорт на гражданите до напълно нови маршрути и до по-достъпни спирки за желаната дестинация. Забавяне изпълнението на решението ще засегне техните интереси във връзка с навременното прикачване и точно придвижване. Същевременно ще се обезпечи и осигури опазване на околната среда от вредните емисии от автомобилите, с които гражданите, към настоящият момент са принудени да се придвижват поради липса на обществен транспорт в определени квартали.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните:

 

ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Я :

 

 1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във връзка с чл.43 от Договор за обществена услуга №ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, Общински съвет град Добрич утвърждава промени в нова общинска транспортна приета с Решение № 30-4/25.01.2022 г., съгласно Приложение №1 - 13 /тринадесет/ автобусни линии по направления, Приложение №2 – маршрутни разписания.

 2. Упълномощава Кмета на Община Добрич да сключи допълнително споразумение /анекс/ към Договор за обществена услуга с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, гр. Добрич, ЕИК 202966915 за извършените промени в „Приложение №10 - Действащи линии и маршрутни разписания“.

 3. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД последващите съгласно закона действия.

 4. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на всички решения. Допускането на предварително изпълнение безспорно се налага, за да се защитят особено важни обществени интереси на гражданите ползващи обществен транспорт. Промените в маршрутните разписания, осигуряват обществен транспорт на гражданите до напълно нови маршрути и до по-достъпни спирки за желаната дестинация. Забавяне изпълнението на решението ще засегне техните интереси във връзка с навременното прикачване и точно придвижване. Същевременно ще се обезпечи и осигури опазване на околната среда от вредните емисии от автомобилите, с които гражданите, към настоящият момент са принудени да се придвижват поради липса на обществен транспорт в определени квартали.

 

Вносител,

Росица Йорданова

Зам. - кмет ИРЕФ

Файлове:

Последна промяна: 10:30:18, 14 Ноември 2023
Свали в pdf