Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "ЦЗПЖ"

A A A

Документът е публикуван на 22.02.2023 г.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ”. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: [email protected], в срок от
22 февруари 2023 г. до 24 март 2023 година.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОтносноПриемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общинско предприятие ЦЗПЖ е създадено с предмет на дейност управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия и поддържане и управление на приют за безстопанствени животни.

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

Правилникът за дейността на ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич е приет с Решение №42-5 от 18.12.2018г. на Общински съвет, на основание чл.52 ал.3 от ЗОС.

Настоящото предложение се отнася до промяна в структурата и поименното длъжностно разписание на предприятието, съгласно Приложение А и Приложение Б от Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич, считано от 01.05.2022 г. Към настоящият момент числеността на персонала е 19 служители.

В доклад от г-н Християн Христов, директор на ОП „ЦЗПЖ“, гр. Добрич, се предлага в структурата на предприятието съгласно Приложение А, да се обособят поотделно двете и към момента съществуващи дейности – дейност „Приют за безстопанствени животни“ и дейност „Център за защита на природата и животните“.

На следващо място, директорът на предприятието предлага прекратяване на договора с охранителната фирма, сключен с Община гр. Добрич и увеличаване на щатните бройки на длъжността „гледач“ с 4 нови бройки. Със същите бройки в обекта на ОП „ЦЗПЖ“ ще се осигури постоянно присъствие на служители, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Системите за сигурност от тип СОТ и СОД в предприятието остават.

Обосновката на г-н Христов е, че по този начин той ще има преки правомощия над служителите, които пък от своя страна ще могат да работят с животните и да предотватяват здравословни проблеми, които основно възникват нощно време.

Считаме, че по този начин дейността на предприятието ще бъде по-качествена и ефективна, като ще отпадне и необходимостта от външно възлагане за извършване на необходимите дейности по физическото охраняване на обекта.

Към момента в зооцентъра има назначен зооинженер и ветеринарен лекар, които си разделят една щатна бройка, всеки на 4-часов работен ден. За по-обстойна и адекватна грижа за животните е необходимо да има на разположение целодневно ветеринарен лекар, както и зооинженер. Това предложение за промяна изисква осигуряването на още една щатна бройка.

Както знаете, площта на зоо-центъра е голяма и представлява ценен туристически и рекреационен обект за град Добрич. С цел по-качествена поддръжка и развитие, е необходимо разкриване на работно място за работник за поддръжка на зелените площи, градини, дървета и всичко свързано с тях.

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

    С приемането на изменение в правилника, чрез увеличението на описания числен състав на предприятието, се цели своевременно реагиране на възникнали здравословни проблеми при обитателите на зоо-центъра, по-добро наблюдение и грижа за парка, повишаване на атрактивността и капацитета на Центъра за защита на природата и животните. Очакванията са след въвеждане на промените, значително да се подобри ефикасността и бързината на извършваните дейности, здравето на обитателите и поддръжката на парка.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

      Необходимите средства за прилагането на измененията в правилника са в размер на общо 102 620 лв. за периода от 01.01.2023 г. до края на 2023 г., описани подробно, както следва:

 • Средства за работна заплата – 86 220 лв.;

 • Средства за осигурителни вноски  –16 400 лв. 


 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

      Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ” на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

     На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

     На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ”. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: [email protected], в срок от 22 февруари 2023 г. до 24 март 2023 година.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното 

Проект!

РЕШЕНИЕ:

      Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10 от Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич и на основание чл. 79 от АПК:

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП “ЦЗПЖ“ гр. Добрич, относно организационно – управленската структура на предприятието, като:

  1. В Приложение А (Структура на ОП “ЦЗПЖ“), се обособяват две дейности с наименования: Дейност „Приют за безстопанствени кучета“ и Дейност “Център за защита на природата и животните“.

  2. В Приложение Б (Поименно разписание на длъжностите на ОП “ЦЗПЖ“) двете дейности в предприятието, с обща численост от 25 щатни бройки, се обособяват всяка с длъжностни наименования и численост:

 2. Дейност „Приют за безстопанствени кучета“ със 6 щатни бройки;

 3. Дейност „Център за защита на природата и животните“ с 19 щатни бройки.

 4. Промяната да влезе в сила от 01.05.2022 година.

 5. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи съгласно закона действия.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

ПРИЛОЖЕНИЕ А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № Б


 

ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЦЗПЖ”


 

Длъжностно наименование

Численост

ДЕЙНОСТ „ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ“

1.

Ръководител приют – ветеринарен лекар

1

2.

Екип за залавяне на безстопанствени кучета

2

3.

Гледач

3

 

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за дейността:

6 щатни бройки


 

ДЕЙНОСТ „ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ“

1.

Директор

1

2.

Главен счетоводител

1

3.

Зооинженер

1

4.

Ветеринарен лекар

1

5.

Домакин

1

6.

Гледач

9

7.

Работник - поддръжка

1

8.

Работник - зоопарк

1

9.

Работник - озеленител

1

10.

Касиер

1

11.

ЗАС

1

 

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за дейността:

19 щатни бройки

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ОП“ЦЗПЖ”:

25 щатни бройки


 

Файлове:

Последна промяна: 10:29:36, 14 Ноември 2023
Свали в pdf