Община град ДобричОбщина Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“

A A A

Документът е публикуван на 17.02.2023 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в раздел „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“) от 17.02.2023 г. до 20.03.2023 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected].

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Повторно обсъждане на Решение №43-9 от 31.01.2023 г. на Общински съвет град Добрич за Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в раздел „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със свое Решение №43-9/31.01.2023 г. Общински съвет град Добрич прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП “Комуналстрой“ в раздел „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).

Със Заповед №АдК-04-9 от 08.02.2023 г. на Областния управител на област Добрич решението е върнато за ново обсъждане с мотиви, че срокът за предложения и становища, за който е бил обявен, е по-кратък от минимално изискуемия 30-дневен срок и несъответствие в датите за времевия период за провеждане на общественото обсъждане.

С настоящата докладна записка внасям предложение за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в раздел „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).

Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Комуналстрой“, организационно-управленската му структура – Приложение А и числеността на персонала – Приложение Б са приети с Решение №16-8 от 31.01.2017 г. и изменени с Решение №19-6 от 25.04.2017 г. на Общински съвет град Добрич, с Решение №32-4 от 27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич и с Решение №32-17 от 29.03.2022 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Причини и мотиви за приемане на настоящите изменения в Правилника за дейността на Общинското предприятие „Комуналстрой“:

Промените, които ще се извършат в Правилника на ОП „Комуналстрой“, касаят раздел „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“). Настоящото предложение за актуализация на Правилника се налага във връзка с необходимостта от вътрешна реорганизация на общинското предприятие, с цел подобряване на извършваните дейности. За целта е необходимо създаване на 2 нови щатни бройки в предприятието в отдел „Чистота“ на длъжност „Общ работник“.

На ОП „Комуналстрой“ е възложено да изпълнява дейностите по обслужването на четири-кубиковите контейнери, разположени в местността „Гаази баба”, почистване на замърсяванията около тези контейнери и експлоатация на Площадката за разделно събиране на отпадъците, която работи от 01.08.2022 г. Предприятието разполага с необходимата техника, контейнери, физически ресурс и натрупан във времето опит в сферата на дейностите с отпадъци. За периода 01.08.2022-31.01.2023 г. интересът от страна на гражданите към Площадката е голям, поради което се налага увеличаване на щатните бройки, с цел подпомагане на товаро-разтоварните дейности. Това би допринесло до по-добро подреждане и сортиране на отпадъците, както и стопанисване на Площадката.

 

Цели и очаквани резултати от приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

С приемането на изменение в Правилника, чрез увеличението на числения състав, се цели осъществяване на допълнителните дейности по експлоатация и поддръжка на Площадката за разделно събиране на отпадъци от домакинствата и обслужването на четири-кубиковите контейнери, без това да затруднява изпълнението на останалите дейности на предприятието, а именно извършване текущи ремонти и поддръжка на общинско имущество (имоти и инфраструктура), както и други строително-ремонтни и монтажни дейности (неотложни или планирани) на общински обекти.

На територията на площадката се приемат широк диапазон отпадъци: едрогабаритни отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други), строителни отпадъци, образувани от домакинствата, батерии, електрическо и електронно оборудване, рециклируеми отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метални отпадъци от бита. Разпределението, сортирането и разглобяването на част от тези отпадъци е доста трудоемко и за правилното извършване на тези процеси, е необходимо увеличаването на броя служители, ангажирани с тези дейности. Това ще повиши дела на разделно събраните отпадъци и ще намали отпадъците, които биха постъпили на депото в с. Стожер.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Необходимите средства за прилагането на изменения правилник са в размер на 22 655 лв. за периода 01.04.2023-31.12.2023 г., описани подробно, както следва:

  • Средства за работна заплата – 18 252 лв.;

  • Средства за осигурителни вноски – 3 542 лв.;

  • Средства за работно облекло – 465 лв.;

  • Средства за СБКО – 396 лв.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

       Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закон за общинската собственост) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой”. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: [email protected], в срок до 20.03.2023 г.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 79 от АПК:

  1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП “Комуналстрой“ в раздел „Структура на предприятието“, като:

 

    1. В Приложение А (Организационно-управленска структура) в структурата на отдел „Чистота“ се добавя длъжност „Общ работник“.

 

    1. В Приложение Б (Числен състав) в отдел „Чистота“ се създава нова т. 19 с длъжностно наименование „Общ работник“ – численост 2 души. Думите: „Всичко: 31 щатни бройки“ се заменя с думите: „Всичко: 33 щатни бройки.“

 

1.3 Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 

 

Файлове:

Последна промяна: 10:29:22, 14 Ноември 2023
Свали в pdf