Община Добрич обявява обществено обсъждане на Статут на Общински младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич

A A A

Документът е публикуван на 25.01.2023 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Статут на Общински младежки център „Захари Стоянов”  – град Добрич от 25.01.2023 г. до 24.02.2023 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected].

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

                                                              от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

ОТНОСНО: Преименуване и приемане на статут на Общински младежки център „Захари Стоянов”  – град Добрич

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Общински младежки център „Захари Стоянов” град Добрич е създаден с основни приоритети, свързани с възпитанието и образованието на подрастващите, активизиране на тяхното участие в извънучилищни форми на обучение и реагиране на изискванията на съвремието в посока създаване на модерно гражданско общество.

От създаването си до настоящия момент Общински младежки център „Захари Стоянов” се утвърди като комплексен, образователен, възпитателен, културен и информационен център, работещ за интересите на младите хора от Община град Добрич.

Изпълнява качествено ролята си да стимулира личностната и социалната реализация и интеграция в обществото на децата и младите хора, както и да подпомага развитието на интересите и дарованията им – професионални, творчески, културни, социални, духовни и други в тяхното свободно време.

Предлагам на Вашето внимание докладна записка за преименуване и приемане на статут на Общински младежки център „Захари Стоянов“.

 

  1. Причини и мотиви

В периода 27.01.2014 – 30.04.2017 година Община град Добрич реализира Проект BG06-102 „Младежки център – Добрич – Вашето утре“, Програма „Деца и младежи в риск“, финансиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014 г., Договор №ДОЗ-7/27.01.2014 г.

От м. юли 2020 г. до настоящия момент е в изпълнение и Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, с бенефициент Община град Добрич, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

Целта на проектите е да се подобрят условията и надгради постигнатото в Младежки център – Добрич, да се популяризират дейностите на центъра не само в страната, но и в Европа и света, да се разшири териториалния обхват на дейностите на Центъра. Младежкият център обслужва младежкия сектор; предлага толерантна и сигурна работна среда, която се основава на ценности на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, правата на човека; популяризира ценностите на Съвета на Европа – правата на човека, демокрацията и върховенство на закона; популяризира международното сътрудничество в рамките на младежкия сектор; популяризира програмите на Съвета на Европа и Европейския съюз; предлага подходящи условия за дейности инициирани и реализирани от  младежите и т.н.

Младежкият център е създаден като Младежки дом през периода 1971–1974 г. През годините той няколко пъти променя наименованието си, но запазва основната си целева група – децата и младите хора, разширява и надгражда дейността си.

През 90-те години получава името „Захари Стоянов“. През 2008 г. е преименуван от Общински младежки дом „Захари Стоянов“ на Общински младежки център „Захари Стоянов“. А по време на реализацията на проектите „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО УТРЕ“ и „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС“, естествено се налага името Младежки център – Добрич. С него той е познат не само в Добрич и страната, но и извън нея.

Определението „общински“ в наименованието дава основно административна информация, като указва начина на създаване на Младежкия център – с Решение на Общински съвет град Добрич, финансиращия орган, подчинеността на институцията и т.н. Такъв впрочем е статутът и на други културни институти – например, на Художествената галерия в града ни, която е общински музей, но наименованието й акцентира върху дейността. В този смисъл, отпадането на определението „общински“ от името на Младежкия център ще постави ударението върху целевата група и дейността.

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

2.1. Синхронизиране името на младежкия център със съвременната българска и европейска практика, както и с името с което е познат в град Добрич, страната и извън нея.

  2.2. Разширяване дейността на центъра на територията на областта.

  2.3 Затвърждаване на центъра като добре разпознаваема среда от младите хора.

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на промените.

Не са необходими допълнителни финансови средства.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за промяна в названието и приемане на статут на Младежки център към Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по приемане на ново име и статут на Общински младежки център „Захари Стоянов”  – град Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: [email protected], в срок от 25 януари 2023г. до 24 февруари 2023 година.(вкл.).

 

Във връзка с гореизложеното, предоставям на Вашето внимание следните варианти за наименуване на Общински младежки център:

  1. Младежки център „Захари Стоянов“ –  град Добрич и
  2. Младежки център – Добрич

            На Вашето внимание предлагам и проект на два варианта на Статут на младежкия център, в които той фигурира със съответното име.

Предлагам, Общински съвет град Добрич да приеме следното

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.18 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема:

  1. Преименува Общински младежки център „Захари Стоянов“ град Добрич на Младежки център „Захари Стоянов“ град Добрич.
  2. Приема статут на Младежки център „Захари Стоянов“ – град Добрич

 

или

 

  1. Преименува Общински младежки център „Захари Стоянов“ на Младежки център – Добрич.
  2. Приема статут на Младежки център – Добрич.

 

  1. Възлага на кмета последващи съгласно закона действия.

 

 

 

Вносител:

 

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Файлове:

Последна промяна: 10:29:09, 14 Ноември 2023
Свали в pdf