Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич

A A A

Обществено обсъждане на Правила за прием в първи клас

в общинските училища на територията на Община град Добрич

 

Документът е публикуван на 21.12.2022 г.

 

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК и във връзка с чл. 69 от АПК, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 142, ал. 1 и 2, чл. 143, ал. 1 и чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт – Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич.

Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, за осъществяване на приема в първи клас общината следва да разработи система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и да определи прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

С оглед гореизложеното и във връзка с прието изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 69 от 26.08.2022 г.), в изпълнение на чл. 43 на горецитираната наредба, се налага приемане на актуални правила за прием в първи клас за предстоящата 2023/2024 година.

Приемането на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич има за цел да синхронизира действащата система за прием с извършените промени в нормативната уредба и да постигне оптимална информираност на родителите и обществеността по отношение на правилата, критериите, графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в училищата на Община град Добрич.

Заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и възражения в Община град Добрич с адрес: 9300 Добрич, ул. „България“ № 12 и на електронна поща [email protected] в срок от 21 декември 2022 г. до 23 януари 2023 г. включително. 

 

П Р А В И Л А

за прием в първи клас в общинските училища
на територията на Община град Добрич

Раздел I. Общи положения

 

I.1. Правилата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища в Община Добрич са разработени на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и 2, чл. 143, ал. 1 и чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

I.2. Правилата обхващат дейностите по:

- изготвяне на списъци на деца, с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в първи клас;

- изготвяне на график на дейностите;

- определяне на броя на паралелките и на броя на местата в тях;

- регистриране за участие в класиране за прием в първи клас;

- класиране на кандидатите по определени критерии;

- записване на учениците, класирани за прием, в съответното училище;

I.3. Основните цели на Правилата са:

- да се регламентират реда и условията за прием в първи клас;

- да се въведат единни критерии във всички общински училища, с което да се гарантира равнопоставеност на всички кандидати;

- да се постигне прозрачност и публичност при организиране и провеждане на приема на децата в първи клас;

- да се постигне по-добра информираност на родителите при кандидатстване на децата им съобразно техните желания, възможности и интереси;

- да се създадат по-добри условия за контрол върху процесите на кандидатстване, класиране и записване на първокласниците.

 

I.4. Задължителни условия при подаване на заявление за прием в първи клас са:

- постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7- годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година;

- в първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас, при наличие на готовност за училище, потвърдена чрез издадено на детето удостоверение за задължително предучилищно образование;

- началото на училищното образование може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас, при спазване на изискванията на нормативната уредба.

I.5. Приемът на децата в първи клас се осъществява в рамките на три класирания по утвърден от кмета на общината График на дейностите. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училище, в което има свободни места. Подборът за записване на децата след трето класиране става по правила, утвърдени от директора на всяко от училищата.

I.6. Графикът на дейностите (Приложение 1) се изготвя до края на първото тримесечие на годината, утвърждава се от кмета и се публикува на интернет страницата на Община Добрич.

 

Раздел II. Изготвяне на списъци на деца, подлежащи на задължително обучение в първи клас

II.1. Кметът на Община Добрич определя и утвърждава прилежащ район за обхват на учениците за всяко училище, което осъществява прием в първи клас  (Приложение 3 и Приложение 4).

II.2. В изпълнение на чл. 47, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общинската администрация изготвя списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас, и в срок до 31 януари на съответната година ги предоставя на директорите на училищата.

Списъците съдържат данни за децата, които трябва да постъпят в първи клас през следващата учебна година и са адресно регистрирани по постоянен или настоящ адрес на територията на Община град Добрич към началото на календарната година (1 януари). За всяко училище се изготвят отделни списъци на база определените прилежащи райони на училищата.

II.3. Община Добрич, съвместно с училищата, проследява обхвата на всички деца, фигуриращи в списъците по т. II.2.

Раздел III. Определяне на броя на паралелките и на броя на местата в тях

III.1. Училищният план-прием за първи клас определя броя на паралелките и броя на местата в паралелките за училището за всяка предстояща година.

III.2. Директорът на училището определя училищния план-прием въз основа на анализ на броя на учениците в прилежащия район и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището, заедно с информация за реда, сроковете и критериите за класиране на учениците.

III.3. В срок до 10.04.2023 г. директорите на училища задължително информират началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием.

III.4. В случаите, когато броят на местата за първи клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището, преди утвърждаването на училищния план-прием директорът, след съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника на Регионалното управление на образованието за възможността за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за всички ученици (чл. 44а от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование).

III.5. При утвърждаването на училищния план-прием в случаите по т. III.4., директорът е длъжен да се съобрази със становището на началника на регионалното управление на образованието (чл. 44а, ал.4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование).

III.6. За изпълнение на училищния план-прием директорът определя със заповед училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на учениците, които са ангажимент на училището, в това число и разпределението на учениците по паралелки.

 

Раздел IV. Регистрация за участие в класиране за прием в първи клас

IV.1. Родителите (настойниците) подават Заявление (по образец на училището) за участие в класиране за прием в първи клас съгласно Графика на дейностите (Приложение 1).

IV.2. Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението.

IV.3. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните на място в училището. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

IV.4. Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени в Графика на дейностите. Той се публикува на интернет страницата на училищата и се поставя на информационните табла за родители във всяко училище.

IV.5. Данните на родителите и децата от заявленията са лични и като такива попадат под специален режим на защита.

Раздел V. Класиране

V.1. Всяко от предвидените три класирания се извършва от училищната комисия в срокове, определени в Графика на дейностите.

V.2. Водещ критерий за класиране и прием е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.

V.3. Класирането се извършва последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група (Приложение 2).

V.4. При по-голям брой кандидати в определено училище спрямо наличните свободни места, децата се класират съобразно подадената от родителите (настойниците) информация по посочените в Приложение № 2 критерии за класиране.

V.5. При отказ от записване на класирано дете мястото му не се запазва за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се анулира и родителите трябва да подадат ново заявление за участие в класиране.

V.6. Ако детето не е класирано на първо и второ класиране, заявлението му за участие автоматично се прехвърля към следващото класиране. В тези случаи е важно родителят да се запознае с обявените свободни места и да подаде ново заявление при необходимост (след анулиране на старото), съобразено с наличните свободни места.

V.7. Близнаците се записват заедно в съответното училище, ако поне единият от тях е класиран.

V.8. Резултатите от всяко класиране се публикуват на интернет страницата и на информационните табла във всяко училище, съгласно Графика на дейностите.

Раздел VI. Записване след класиране

VI.1. Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е класирано, в определените в Графика на дейностите срокове.

 VI.2. Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2).

VI.3. Задължителни документи са:

         1. попълнено заявление за записване по образец на приемащото училище;

         2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал (за сверяване);

         3. лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;

         4. удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало група  за предучилищна подготовка (за върналите се от чужбина деца).

VI.4. Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от Графика срокове.

             VI.5. Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери с документи, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде подадено ново заявление за участие.

Раздел VII. График на дейностите

VII.1. Графикът на дейностите съдържа срокове за следните дейности за всяко от предвидените класирания:

- обявяване на свободните места;

- регистриране за участие в класиране за прием;

- подаване на Заявление от родителите в училище;

- обявяване на резултатите;

- подаване от родителите на необходимите документите за записване в училище и записване на децата.

Контрол по спазване на Правилата за прием в първи клас в Община Добрич осъществява Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“.

 

Приложение № 1 - График на дейностите;

Приложение № 2 - Критерии за класиране;

Приложение № 3 - Прилежащи райони на училищата /карта Изток/;

Приложение №4 – Прилежащи райони на училищата /карта Запад/

Файлове:

Последна промяна: 10:28:41, 14 Ноември 2023
Свали в pdf