Община град Добрич оповестява Проект на Решение за разширяване на обхвата и определяне на местоположението на местата за платено паркиране /зоните и районите/, в изпълнение разпоредбата на чл. 14 от Наредба за организацията, безопасността на движението и

A A A

Документът е публикуван на 28.10.2022 г.

 

Във връзка с чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, Община град Добрич оповестява Проект на Решение за разширяване на обхвата и определяне на местоположението на местата за платено паркиране /зоните и районите/, в изпълнение разпоредбата на чл. 14 от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

От 28.10.2022 г. до 28.11.2022 г. очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected].

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

ОТНОСНО: Разширяване на обхвата и определяне на местоположението на местата за платено паркиране /зоните и районите/, в изпълнение разпоредбата на чл. 14 от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

               С настоящата докладна записка внасям предложение за разширяване на обхватът  на местата за платено паркиране на територията на Община град Добрич. В приетата с Решение № 18-1 от 28.03.2017 г. на Общински съвет град Добрич Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, в режим на платено паркиране са въведени 579 паркоместа обособени в 18 зони, чийто обхват и местоположениe до момента не са променяни.

С решение № 35-4 от 28.06.2022 г. на Общински съвет град Добрич, са приети 7 района в границите на които са разпределени същия брой паркоместата от 18-те зони за платено паркиране.

           

1. Причини, които налагат приемането:

С постоянното увеличаване на броя на новорегистрираните МПС и интензивността на движението на територията на град Добрич, както и във връзка с многобройните случаи на неправилно паркирани МПС на територията на града, е необходимо да се гарантират изпълнението на утвърдената организация на движение и спазването на реда за паркиране на определените за това места.

             Разширяването на зоните за платено паркиране е стимул за намаляване на количеството автомобили в централна градска част, респективно времето за престой на тези автомобили. По този начин се създават условия за достъп на повече хора до институции и обществени места, облекчава се автомобилния трафик и се повишава дисциплината на водачите на моторни превозни средства. Не на последно място се постига и екологичен ефект.    

Проектът е съобразен с изискванията на конкретни закони и подзаконови нормативни актове.

 

2. Цели, които се поставят с увеличение на местата за платено паркиране:

Подобряване безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, както и осъществяване на по-голям обхват на контрол за спазване на разпоредбите на наредбата, обособявайки нови места за платено паркиране; Намаляване на трафика и количеството паркирани автомобили в централна градска част. Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух.

Приемането на предложение за въвеждане на две зони в режим на платено паркиране ще е в интерес на общината, т.к. адекватно ще може да си възстановява разходите, извършени за обезпечаване на съответните услуги и ще служи като стимул за подобряване качеството на предоставяните услуги от ОП ПП.

 

3. Очаквани резултати от увеличение на местата за платено паркиране:  Повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване  разпоредбите на наредбата; Повишаване на качеството на предлаганите услуги; Повишаване контрола на движение по пътищата на територията на община град Добрич; Намаляване на трафика в централна градска част. Финансовите резултати, които се очаква да бъдат постигнати са от събраните приходи от заплащането на цените при ползването на паркоместата, както и от реализирането на наказателните мерки, свързани с ползването на технически средства за принудително задържане тип “скоба“, които ще компенсират разходите по въведената в действие информационната система и изграждането и поддръжката на инфраструктурата на определените за паркиране места в режим „платено паркиране“ - хоризонтална и вертикална пътна сигнализация.

 

 4. Финансови и други средства, необходими за увеличаване на местата за платено паркиране: Необходимите финансови средства са предвидени в бюджета на Община град Добрич за 2022 г.

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е изготвен на база подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.   

   

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното:  

Проект!

 

 

РЕШЕНИЕ:

        Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и чл. 14, ал. 1 от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич:

 

 1. Приема схеми на зони за платено паркиране, както следва:
 • Зона 19 - 45 паркоместа до „Централен кооперативен пазар“       
 • Зона 20 - 40 паркоместа по ул. „Страцин“                                      

 

 1. Допълва Район 4 /Централен пазар – Автогара/, със следните места/зони за платено паркиране

 

 • Зона 19 – 45 паркоместа  до „Централен кооперативен пазар“

 

 1. Приема район за платено паркиране, представляващ една или няколко зони с въведен режим на платено паркиране, както следва:
 • Район 8  /ул. Страцин/  с  граници:  изток – включва и се ограничава от ул. Страцин от пресечката с ул. Георги Кирков до пресечката с ул. Независимост, бул. 25-ти септември от пресечката с улица Независимост до пресечката с ул. България; запад –  ул. Васил Левски от пресечката с ул. Георги Кирков до пресечката с ул. Христо Смирненски, ул. Христо Смирненски, включва ул. Страцин от пресечката с ул. Независимост до пресечката с ул. България; север – ул. Васил Левски от пресечката с ул. Христо Смирненски до  пресечката с ул. Георги Кирков, ул. Георги Кирков от пресечката с ул. Васил Левски до пресечката с ул. Страцин; юг – ул. Независимост от пресечката с ул. Христо Смирненски до пресечката с ул. Страцин, ул. България от пресечката с ул. Страцин до пресечката с бул. 25-ти септември, който включва места/зони за платено паркиране:

 

 • Зона 20  –  40 паркоместа  по  ул. „Страцин“

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ:    

 1. Схема на зона за платено паркиране № 19;
 2. Схема на зона за платено паркиране № 20;
 3. Схема на райони за платено паркиране.

         

ВНОСИТЕЛ:

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Файлове:

Последна промяна: 09:31:03, 14 Ноември 2023
Свали в pdf