НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

Чл. 2. (изм. и доп. с реш. № 4-7 от 28.01.2016 г.) (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общежития и други общински социални услуги;

            4.  за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;

            5. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

6. за технически услуги;

 1. за административни услуги;
 2. за откупуване на гробни места;
 3. за притежаване на куче;
 4. други местни такси, определени със закон.

 (2) На територията на Общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал. 1, по цени, определени с Наредбата.

Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой.

 (2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

            1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

            2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

            3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

            4. (Отменена с решение № 223 от 29.05.2017 г. на Административен съд град Добрич)

 (2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

 (2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

 (2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

 (3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.

Чл. 8. Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от Общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 9 а. (нов - реш. № 4-7 от 28.01.2016 г.) (1) Данъчните декларации по Закона за местните данъци и такси се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

            (2) Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като с тях се представят и документите удостоверяващи придобито право на собственост, концесия или ограничено вещно право, както и скици и схеми на придобитите недвижими имоти.

Чл. 10. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършва по реда на чл.4, ал. 1 – 5 от Закона за местните данъци и такси. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2)  (отм. с реш. № 31-1 от 27.02.2018 г.)

(2) (досег. ал. 3 – реш. № 31-1 от 27.02.2018 г.) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

(3) (изм. с реш. № 4-7 от 28.01.2016 г.; досег. ал. 4 – реш. № 31-1 от 27.02.2018 г.) Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Чл. 10 а. (нов - реш. № 31-1 от 27.02.2018 г.) (1) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината, освен ако с решението по ал.2 е предвидено друго.

     (2) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на ал.1, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.

Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

            Чл. 11 а. (нов - реш. № 4-7 от 28.01.2016 г.) (1) Община град Добрич предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по Закона за местните данъци и такси;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по ЗМДТ;

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по ЗМДТ;

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.

(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

 

Раздел І

Такса за битови отпадъци

 

Чл. 12. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 13. Таксата се заплаща от:

 1. собственика на имота;
 2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване;
 3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия;
 4. собственика на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот – за имота или съответната част от него;
 5. лицето, на което е предоставен за ползване имот, държавна или общинска собственост.

   Чл. 14. (1) Таксата се определя в годишен размер с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

        2. (изм. и доп. с реш. № 4-7 от 28.01.2016 г.) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

         3. (изм. и доп. с реш. № 4-7 от 28.01.2016 г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

Чл.15. (1) Размерът на таксата в частите за „сметосъбиране и сметоизвозване” и за „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” се определят, както следва:

- за жилищни и вилни имоти на граждани както и за жилищните имоти на предприятията – пропорционално върху данъчната оценка съгласно чл.20 и чл.21 от ЗМДТ;

- за нежилищните имоти в левове в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци. Когато не може да се установи за всеки отделен имот вида и броя на използваните съдове размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка съгласно чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.

(2) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове пропорционално върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ;

  (3) Когато таксата (в частта на услугите „сметосъбиране и сметоизвозване” и „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения”) се определя според количеството  на битовите отпадъци лицата по чл.13 подават декларации по местонахождението на имота до 31 декември на предходната година. Ако няма промяна в обстоятелствата, не се налага ежегодно подаване на декларация по образец.

(4) За придобитите през годината имоти декларацията по ал.3 се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.        

(5) В декларацията се посочва вида и броя на съдовете за изхвърлянето на битовите отпадъци, които ще се използват през годината съобразно обявената честота на извозване на битовите отпадъци.

(6) Когато лицето по чл.13 не е подало декларация в срок, декларирало е по малко от необходимия брой от съответния вид  съдове за битови отпадъци  или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ.

(7) При промяна на някое от обстоятелствата, което има значение при определянето размера на таксата за битови отпадъци, задължените лица уведомяват писмено органите по приходите в общината в 7- дневен срок от възникването им.

Чл. 16. (1) Лицата по чл.13, които няма да ползват имотите през цялата година,  подават декларация по образец в срок до 31 декември на предходната година. 

(2) За придобити имоти през годината, които няма да се използват до края на годината се подава декларация по образец в 2-месечен срок от придобиването им.

(3) (Отменена с решение № 223 от 29.05.2017 г. на Административен съд град Добрич)

(4) Декларацията трябва да бъде подписана от всички собственици и ползватели, при учредено вещно право на ползване.

(5) (Отменена с РЕШЕНИЕ № 123 от 30.10.2014 г. на Административен съд град Добрич, потв. с РЕШЕНИЕ № 7802 от 29.06.2015 г. на Върховен административен съд на Република България)

(6) Задължените лица дават изричното си съгласие за извършване на проверки относно декларираните от тях факти и обстоятелства от общинска администрация и декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

(7) (изм. с реш. № 4-7 от 28.01.2016 г.) Декларация, подадена извън срока, определен в чл.16, ал.1 и ал.2, не поражда правни последици.

(8) (изм. с реш. № 16-4 от 18.12.2020 г.) (изм. с реш. № 97 от 01.03.2023 г. на Административен съд – Добрич, влязло в сила от 22.03.2023 г.) За имотите, които няма да се използват през цялата година и има подадени декларации, отговарящи на условията на ал. 1 до ал. 6, се начислява такса за „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” и такса за „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения“.

(9) При промяна на някое от обстоятелствата, което има значение при определянето размера на таксата за битови отпадъци, задължените лица уведомяват писмено органите по приходите в общината в 7- дневен срок от възникването им.

(10) В случаите, когато след проверка на органите на общинска администрация се констатира потребление на електрическа енергия, вода или ползване на недвижимия имот, за който е подадена декларация по ал.1 или ал.2, нарушителят дължи годишната такса и в частите за „сметосъбиране и сметоизвозване” и „обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения” за имота и глоба /имуществена санкция/ по чл.123, ал.3 от ЗМДТ.

 (11) Актовете за установяване на административни нарушения по ал. 10 се издават от общинските служители в Дирекция „Местни данъци и такси”, а глобите или имуществените санкции се налагат от Кмета на общината, по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 17. Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци концесионерите, ползващи обекти в АЕМО „Стария Добрич”.

Чл. 17 а. (нов - реш. № 4-7 от 28.01.2016 г.) (1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

          (2) Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

 

    Чл. 18. Таксата за битови отпадъци се изчислява по следния начин:

(1) За жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия - такса за битови отпадъци е в размер на 3.5 промила върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ, от които:

1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,5 промила;

2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения  – 0,7 промила; -

3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.3 промила.

(2) За нежилищни имоти - такса за битови отпадъци е в размер на 7 промила върху данъчната оценка на имотите, от които:

1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 5,7 промила;

2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – 0,2 промила;

3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,1 промила.

(3) Задължените лица, подали декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството, заплащат:

1. за сметосъбиране и сметоизвозване, за обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения:

а) 317,00 лева годишно за 1 брой пластмасов контейнер с честота на извозване три пъти на една седмица;

б) 2890,00 лева годишно за 1 брой контейнер тип “Бобър” с честота на извозване 7 пъти за една седмица;

2. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,1 промила върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ.

(4) За имоти, намиращи се извън районите, в които Община град Добрич е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл. 19 (1) Таксата се заплаща на вноски заедно с данъка върху недвижимите имоти и в сроковете, определени за данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ.

(2) На предплатилите в определения от ЗМДТ срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Чл. 20. (1) За новопостроените сгради или части от сгради лицата по чл.13 дължат ТБО от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им

(2) При прехвърляне на имота приобретателят дължи ТБО от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако таксата е платена от прехвърлителя до края на годината.

(3) За съборени или унищожени сгради, таксата се дължи включително и за месеца, през който сградата е унищожена или съборена.

 

Раздел ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

Чл. 21. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и за терени общинска собственост с друго предназначение.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет.

(4) Таксите се определят на кв.м за ден или месец.

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

(7) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

 

Чл. 22. (1) (изм. и доп. с реш. № 28-1 от 28.11.2017 г.) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито пред търговски обекти, както и при провеждане на общински празнични мероприятия и продажба на сезонни стоки се заплаща такса за:

 

1. Централна градска зона, включваща територията, заключена между ул. „Независимост” до пресечката с ул. „Любен Каравелов”, ул. „България”, ул.„Отец Паисий”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Даме Груев”, бул. „25-ти септември” от площад „Тракия” до входа на Градски парк, площад „Свобода”

1,00 лв./ кв.м/ ден 

21,00 лв./ кв.м/ месец

2. Извън централна градска зона

0,80 лв./ кв.м/ ден 

18,00 лв./ кв.м/ месец

 

(2) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения, както и за разполагане на масички за правостоящи по унифициран дизайн с площ до 1,5 кв.м за 1 брой, се заплаща такса за:

 

1-ва Зона обхваща площите по ул. "Независимост" до пресечката с ул. "Любен Каравелов", ул. "България", ул. "Отец Паисий", ул. "Гоце Делчев", ул. "Даме Груев", бул. "25-ти Септември" от площад "Тракия" до входа на Градски парк, площад "Свобода".

13,30 лв./ кв.м/ месец

2-ра Зона обхваща площите, заключени в пространството между: бул."Трети март" (от входа на Градски парк), бул."Добричка епопея", бул."Добруджа", бул."25-ти Септември", ул."Ген. Георги Попов", бул."Русия", бул."25-ти Септември" (до входа на Градски парк), градски парк „Свети Георги".

11,00 лв./ кв.м/ месец

3-та Зона обхваща всички останали площи без упоменатите в 1-ва и 2-ра зона

7,70 лв./ кв.м/ месец

4-та Зона обхваща квартал "Рилци"

6,60 лв./ кв.м/ месец

През месеците от ноември до март включително, ползвателите заплащат 50 % от дължимата такса.

 

(3) За ползване на тротоари, площади, улични платна, терени и инфраструктурни съоръжения – общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи с рекламна площ до 1,5 кв.м, транспаранти и знамена се заплаща такса за:

 

1-ва Зона

Включва района, ограничен от улиците: бул. "Русия", бул. "25-ти септември", бул. "3-ти март", бул."Добричка епопея", бул. „Добруджа", бул. "25-ти септември" и описаните булеварди, входно-изходни артерии - Балчик, Албена, Варна, Шумен, Силистра и Ген. Тошево

Едностранно:

14,00 лв./ бр./ месец

Двустранно:

19,60 лв./ бр./ месец

2-ра Зона

Промишлени зони - "Север" и "Запад"

Едностранно:

12,60лв./ бр./ месец

Двустранно:

16,90лв./ бр./ месец

3-та Зона

Обхваща всички останали площи без упоменатите в 1-ва и 2-ра зона

(ЖК "Балик-Йовково", ЖК "Строител", ЖК "Иглика", ЖК "Русия 2, 3, 4", ЖК "Добротица", ЖК "Знаме на мира", ЖК "Запад", ЖК "Север - 1, 2, 3" и кв. "Рилци" по подробни устройствени планове на гр.Добрич)

Едностранно:

9,80 лв./ бр./ месец

Двустранно:

14,00 лв./ бр./ месец

 

(4) Когато обектът е разположен на границата между две зони, се счита, че той се намира в зоната с по-висока такса.

 

(5) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали във връзка с извършване на строителство, ремонт и преустройство на сгради се събира такса в размер на 10,00 лв. / кв.м/ месец.

 

Чл. 23. За ползване на места, върху които се организират панаири, събори и празници при провеждане на мероприятия на „Добрички панаир” ООД се заплаща такса в размер на 0,40 лв./ кв.м/ ден.

 

Чл. 24. (изм. и доп. с реш. № 28-1 от 28.11.2017 г.) За ползване на места, върху които са организирани атракции – панорами, стрелбища, моторни лодки и други при провеждане на общински празнични мероприятия, включително разполагане на цирк се заплаща такса в размер на 0.50 лв./кв.м/ден.

 

Чл. 25. (1) (изм. с реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) За ползване на Микропазари, с цел извършване на търговска дейност на открито за едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката) се заплаща такса за:

 1. Централна градска зона - обхваща площите по ул. "Независимост" до пресечката с ул. "Любен Каравелов", ул. "България", ул. "Отец Паисий", ул. "Гоце Делчев", ул. "Даме Груев", бул. "25-ти Септември" от площад "Тракия" до входа на Градски парк, площад "Свобода".

 

1.1 работно място от 5 кв.м

 

 

 

 

 

 

 

10,00 лв./ ден

140,00 лв./ месец

 1. Извън централна градска зона

 

2.1 работно място от 5 кв.м

 

9,00 лв./ ден

125,00 лв./ месец

 

(2) (изм. и доп. с реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) За ползване на Централен кооперативен пазар, с цел извършване на търговска дейност на открито:

 

1. за едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката) се заплаща такса за:

1.1 работно място от 4 кв.м на територията на закрита площадка

 

 

 

10,00 лв./ ден

140,00 лв./ месец

1.2. работно място от 5 кв.м на територията на открита площадка

 

10,00 лв./ ден

140,00 лв./ месец

1.3. работно място от 2 кв.м. на територията на открита площадка

 

5.00 лв/ден

70.00 лв./месец

2. за ползване на терени за търговия с дръвчета, се заплаща такса за:

2.1. терен от 12 кв. м.

 

 

12,00 лв./ ден

252,00 лв./ месец

2.2. терен от 6 кв.м.

6,00 лв./ ден

126.00 лв./ месец

 

(3) За ползване на Центъра за базарна търговия по бул. „Русия”, за извършване на търговска дейност на открито за едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката) се заплаща такса за:

 

1.1 работно място от 5 кв.м

3,00 лв./ ден

45,00 лв./ месец

 

(4) Таксите по чл. 25 се събират от ОП „Общински пазари” и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, за който се дължат.

(5) (нова – реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) През месеците януари и февруари, ползвателите на работни места по ал.ал. 1 и 2 заплащат 70 % от дължимата такса.

(6) (нова – реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) Работните места по ал. 2, т. 1.3 се предоставят с предимство на ползватели – земеделски производители.

Чл. 26. Лицата с намалена трудоспособност 71% и над 71% заплащат 70% от таксите, определени в Раздел ІІ, от чл. 22 до чл. 25.

 

Чл. 27. (отм. с реш. № 18-1 от 28.03.2017 г.)

 

РАЗДЕЛ III

(изменен с решение № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет

 

Чл. 28. (1) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

 (2) (Отменена с решение № 223 от 29.05.2017 г. на Административен съд град Добрич)

 (3) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(4) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(5) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

 (6) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

 (7) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(8) (нова –  реш. № 33-1 от 24.04.2018 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич, изм. и доп. с реш. №33-4/26.04.2022 г.) Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в общинските детски ясли и за които не се получава норматив за издръжка на дете в детска ясла – 138,78 лева на месец.

(9) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(10) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

Чл.29. (1) (нова – реш. № 18-2 от 28.03.2017 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) За ползване на храна на едно дете от Детска млечна кухня се заплаща такса в размер на 2.00 лева на ден.

(2) (нова –  реш. № 18-2 от 28.03.2017 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) За ползване на храна на едно дете от Детска млечна кухня с включена доставка до адрес, се заплаща такса в размер на 3.00 лева на ден.

Чл. 30. (изм. и доп. с реш. № 14-1 от 29.11.2016 г.; изм. и доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич; изм. и доп. с реш. № 17-9 от 26.01.2021 г., в сила от 01.01.2021г.) (1) За ползване на детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса, както следва:

1. (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

2. (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

3. (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

4. (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

5. (нова – реш. № 33-1 от 24.04.2018 г.; изм. и доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич, изм. и доп. с реш. №33-4/26.04.2022 г.) Такса за ползване на детски градини в периода 01 юни – 15 септември от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и за които не се получава норматив за издръжка на дете в общинска детска градина – 127,47 лева на месец.

6. (нова – реш. № 33-1 от 24.04.2018 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич, изм. и доп. с реш. №33-4/26.04.2022 г.) Такса за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и за които не се получава норматив за издръжка на дете в общинска детска градина, в учебно време от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд – 63,74 лева на месец.“

 

(2) (Отменена с решение № 223 от 29.05.2017 г. на Административен съд град Добрич)

(3) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(4) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(5) (нова – реш. № 42-3 от 16.02.2015 г., изм. и доп. с реш. № 14-1 от 29.11.2016 г.; отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

(6) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(7) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(8) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(9) (нова – реш. № 42-3 от 16.02.2015 г., изм. и доп. с реш. № 14-1 от 29.11.2016 г.; отменен с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

(10) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

(11) (Отменена с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

Чл. 31. (Отменен с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

Чл. 32. (Отменен с реш. №33-4/26.04.2022 г.)

Чл. 33. (1) (изм. и доп.  с реш. № 14-1 от 29.11.2016 г.) Учениците, които ползват общежитие, заплащат такса в размер на 29,22 лв./месец.

 (2) За всяко второ и следващо дете в семейството, ползващо общежитието, се заплаща 50 % от определената такса.

 (3) Таксата за ползване на общежитие се актуализира ежегодно до 15 февруари на календарната година със Заповед на Кмета на Общината, в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс на инфлацията.

Чл. 34. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка – съгласно чл. 86 от ЗМДТ.

(2) В месечната такса за ползване на услугата се калкулират следните разходи: месечните разходи за храна – в зависимост от вида требване (обяд, вечеря, обяд-вечеря) и ползвания вид диета; перилни и хигиенни материали; транспортни разходи за разнасяне на храната; постелен инвентар и облекло; съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци.

(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

(4) Ветераните от войната на основание чл. 4, ал. 5 от Закона за ветераните от войната заплащат 30% от личната пенсия.

(5) (нова с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Военно – инвалиди и военно – пострадали заплащат 30 % от размера на определената месечна такса на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за военно – инвалидите и военно – пострадалите.

Чл. 35. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат

Чл. 36. (отм.  с реш. № 13-3 от 25.10.2016 г.)  

 

РАЗДЕЛ ІV

Такси за технически услуги

 

Чл. 37. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с устройство на територията, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра на територията на Община град Добрич.

Чл. 38. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл. 39. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 40. Не се събират такси за издаване на разрешение за строеж и на разрешение за поставяне за изграждане или поставяне на съоръжения за достъпна среда на хората с увреждания в съществуващи сгради, съгласно чл. 184 от Закона за устройство на територията.

Чл. 41. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

Вид на техническата услуга - основание за определяне на такса

Такса в лв./ мярка

1. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

- Чл.107, т. 2 от ЗМДТ и §3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

30,00 лв./ бр.

2. Презаверяване на скица след изтичане на 6 месечен срок от издаването й

- Чл.107, т. 3 от ЗМДТ и §3 от ЗУТ

5,00 лв./ бр.

3. Издаване на скица - извадка от действащ ПУП на хартиен носител

- Чл.107, т. 1 от ЗМДТ и §3 от ЗУТ

 

 

 

 • скица с формат А4

20,00 лв./ бр.

 • скица с формат А3

30,00 лв./ бр.

 • скица с формат по-голям от А3

40,00 лв./ бр.

4. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях по Закона за устройство на територията (ЗУТ):

- Чл.107, т. 6 от ЗМДТ и §3 от ЗУТ

 • до 5 бр. листа формат А4

2,50 лв./ бр.

 • за формат А3

3,00 лв./ бр.

 • за всеки следващ

5,00 лв./ бр.

5. Цялостна процедура по разглеждане искане за изработване/ изменение на действащи устройствени планове (за имот):

- §3 от ЗУТ

5.1 (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Разрешение за изработване или отказ за изработване /изменение на ОУП, ПУП-ПР, ПРЗ,ПЗ, ПП и др.

50,00 лв./

ново образуван имот

5.2 (изм. и доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Процедура по обявяване, разглеждане и одобряване на устройствени планове

 • ЧИ на ОУП

200,00 лв.

 • ПУП, ПР,ПЗ, ПРЗ

60,00 лв./ новообразуван УПИ/ПИ

 • РУП

100,00 лв./ проект

 • ПУП-ПЗ по чл.12 от ЗУТ

200,00 лв./ имот

 • ПП

200,00 лв.     

5.При повторно и  всяко следващо разглеждане на ПУП-ПР,ПРЗ, РУП, и др.

30,00 лв.

6. Съгласуване на идеен инвестиционен проект с извършена предварителна оценка за съответствие, по който се издава разрешение за строеж (чл. 142, ал. 2 от ЗУТ): 

- чл.143 и §3 от ЗУТ

 • За обекти І категория

300,00 лв./ бр.

 • За обекти ІІ категория

200,00 лв./ бр.

 • За обекти ІІІ категория

150,00 лв./ бр.

 • За обекти ІV категория

100,00 лв./ бр.

 • За обекти V категория

80,00 лв./ бр.

7. Одобряване на инвестиционни проекти:

- чл.143 ал.2 и §3 от ЗУТ

7.1. С предварителна оценка /издавана от ОЕСУТ по чл. 143, ал. 3 от ЗУТ/, за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията на строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта за обекти:

 

7.1.1 От първа до трета категория

1000,00 лв./ обект

7.1.2  Четвърта категория

а/ частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях;

15,00 лв./ л.м,  но не повече от

1500,00  лв.

б/ жилищни сгради със средно застрояване Н до 15.00 метра и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях

 

250,00 лв./ обект

в/ смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях

300,00 лв./ обект

г/ сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители

 

500,00 лв./ обект

д/ производствени сгради с капацитет от 50 до 100 места и съоръженията към тях

 

200,00 лв./ обект

е/ паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

100,00 лв./ обект

ж/ реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

 

150,00 лв./ обект

з/ вътрешни преустройства на сградите от І до ІII категория, с които не се засяга конструкцията им

 

200,00 лв./ обект

7.1.3 Пета категория

а/ смесени сгради, ниско застрояване с Н до 10 метъра

150,00 лв./ обект

б/ сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители

200,00 лв./ обект

в/ производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

150,00 лв./ обект

г/ строежи на допълващото застрояване, извън тези по служебно съгласуване и от VІ категория

10,00 лв./ обект

д/ реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

150,00 лв./ обект

7.2 С оценка, извършена като комплексен доклад от консултант за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта за обекти:

 • За обекти І категория

200,00 лв./ обект

 • За обекти ІІ категория

150,00 лв./ обект

 • За обекти ІІІ категория

100,00 лв./ обект

 • За обекти ІV категория

80,00 лв./ обект

 • За обекти V категория:
 • с РЗП до 50 кв.м

30,00 лв./ обект

 • с РЗП над 50 кв.м

60,00 лв./ обект

8. Одобряване на инвестиционни проекти по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

- чл.143 ал.2 и §3 от ЗУТ

50% от таксата за съответната категория в лв./ обект

9. Одобряване на инвестиционни проекти за доброволна делба на сгради по чл.202 от ЗУТ:

- чл. 143 ал.2 и §3 от ЗУТ

 • до 100 кв.м

30,00 лв./ обект

 • от 100 до 500 кв.м

50,00 лв./ обект

 • от 500 до 1000 кв.м

120,00 лв./ обект

 • над 1000 кв.м

200,00 лв./ обект

10. Одобряване комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ

 –чл.150 ал.4  и § 3 от ЗУТ

100,00 лв./ имот + 1,3 от дължимите такси за одобряване на проект и издаване на разрешение за строеж

11. За повторно и всяко следващо разглеждане за одобряване на инвестиционен проект  - §3 от ЗУТ

 

20,00 лв./ проект

12. Заверяване на екзекутивна документация, съгласно чл. 175 ал. 1 от ЗУТ: - §3 от ЗУТ

 • за сгради с РЗП до 100 кв.м

20,00 лв./ обект

 • за сгради с РЗП от 100 кв.м до 1000 кв.м

100,00 лв./ обект

 • за сгради с РЗП над 1000 кв.м

150,00 лв./ обект

 • за линейни обекти
 • до 50 л.м

20,00 лв./ обект

 • над 50 л.м

20,00 лв. + 0,05 лв. за всеки  следващ л.м  

13. Одобряване/ съгласуване на проекти за отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура за свързване с отделните недвижими имоти  - §3 от ЗУТ

20,00 лв./ обект

14. Издаване на разрешение за строеж на:

- Чл.107, т. 8 от ЗМДТ и §3 от ЗУТ

 14.1 (изм. с реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.) Ж.р.конструкция, базова станция, мачтов трафопост, табло за оптична точка, трансформатори и др. съоръжения и инсталации за комуникационни и разпределителни мрежи

 • върху терен

600,00 лв./ бр.

 • върху покрив на сграда или наето помещение

400,00 лв./ бр.

14.2 Алтернативни енергийни източници

- ветрогенератори

30 000,00 лева за генератор

- фотоволтаични системи /Таксата е за усвоена площ, доказана с одобрения проект/

 • до 10 декара

1000,00 лв./дка.

 • от 10.001 до 100 декара

500,00 лв./дка.

 • над 100 декара

350,00 лв./дка.

14.3 Монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW (киловата) включително

2 % от стойността на обекта, но не по-малко от 50,00 лв./ обект

14.4 Сгради от І до ІІІ категория

РЗП (м2) х 900 лв. х 0,004 в лв./ обект

14.5 Сгради от ІV категория

РЗП (м2) х 800 лв. х 0,003 в лв./ обект

14.6 Сгради от V категория

РЗП (м2) х 600 лв. х 0,002 в лв./ обект

14.7 Сгради от VІ категория

РЗП (м2) х 200 лв. х 0,002 в лв./ обект

14.8 (доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Техническа инфраструктура

 • до 20 л. м, „кв. м“

50,00 лв./ обект

 • над 20 л. м, „кв. м“

50,00 лв. + 20,00 лв. за всеки следващ участък от 100 л. м, (кв. м)

14.9 Огради 

 • за леки (прозирни) огради

0,50 лв./ л.м

не по-малко от 20,00 лв.

 • за масивни

1,00 лв./л.м

не по-малко от 40,00 лв.

14.10 Отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура за свързване с отделните недвижими имоти

25,00 лв./ обект

14.11 Преустройство, смяна на предназначение, ремонт на сгради, независимо от категорията

РЗП (кв.м) х 200,00 лв. х 0,003

в лв./ обект

14.12 Смяна на предназначение без извършване на СМР, и за второстепенни постройки

50,00 лв./обект

 

14.13 Остъкляване на балкони и лоджии

50,00 лв./ бр.

14.14 (изм. с реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.) Монтаж на сградни газови инсталации:

 • обществени, промишлени и складови сгради

4 на 1000 от стойността на обекта лв./обект

15. Презаверяване на разрешения за строеж, съгласно изискванията на чл. 153, ал. 4 от ЗУТ

- §3 от ЗУТ

50 % от цената по общия ред

16. Издаване на заповеди за промяна титуляря в издаденото разрешение за строеж

- § 3 от ЗУТ

50,00 лв./ бр.

17. (изм. с реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.) Вписване на изменения в издадено  разрешение за строеж във връзка с нови инвестиционни намерения по чл.154, ал.5 от ЗУТ, в частта на предложените изменения

- § 3 от ЗУТ

Изчислява се за съответния вид обект по т. 14 в обхвата на конкретното изменение

18. Издаване на акт за узаконяване – §3 от ЗУТ

3 пъти по цената на РС в лв./ бр.

19. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

- Чл.107, т. 7 от ЗМДТ и §3 от ЗУТ

50,00 лв./ бр.

20. Издаване на разрешение за поставяне на РИЕ по чл. 57 от ЗУТ:

- §3 от ЗУТ

 • за рекламни елементи

30,00 лв./ бр.

 • за издаване на РС за  билбордове

100,00 лв./ бр.

 • за временни рекламни елементи с площ до 0.5 кв.м

10,00 лв./ бр.

 • транспарант

20,00 лв./ бр.

21. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа съгласно чл.157, ал.2 и чл.158, ал.1 от ЗУТ

- чл.107, т.4 от ЗМДТ

20,00 лв. / бр.

22. Проверка след завършване на СМР по фундаментите на строежа за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и че ПУП е приложен по отношение на застрояването(чл. 159, ал. 3 от ЗУТ):

– такса  §3 от ЗУТ

22.1 за обекти с квадратура:

 • до 25 м²

15,00 лв./ бр.

 • от 26 до 50 м²

20,00 лв./ бр.

 • от 51 до 100 м²

25,00 лв./ бр.

 • от 101 до 250 м²

30,00 лв./ бр.

 • от 251 до 500 м²

35,00 лв./ бр.

 • от 501 до 1000 м²

50,00 лв./ бр.

 • над 1000 м²

70,00 лв./ бр.

22.2 за обекти на техническата инфраструктура

 • до 1000 л.м

25,00 лв./ обект

 • над 1000 л.м

25,00 лв. + 0,05 лв. за всеки следващ л.м

23. Одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж, съгласно чл. 145, ал. 5 от ЗУТ - §3 от ЗУТ

30 % от съответната такса в лв./ обект

24. За ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие, съгласно чл. 145, ал. 4 от ЗУТ - §3 от ЗУТ

50 % от съответната такса в лв./ обект

25. Изготвяне на констативен акт по чл. 181 от ЗУТ за обект, предмет на прехвърлителна сделка  - §3 от ЗУТ

 

50,00 лв./ обект

26. Издаване становище на Кмета на Община град Добрич по чл. 135, ал. 4, т. 2 или т. 3 от ЗУТ - § 3 от ЗУТ

200,00 лв.

27. Съобщаване на окончателен проект по чл. 126, ал. 6, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 128, ал. 12 от ЗУТ - § 3 от ЗУТ

300,00 лв./ проект

28. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория, съгласно чл. 177, ал. 3 и 4 от ЗУТ

- §3 от ЗУТ

28.1. за строежи от ІV (четвърта) категория:

28.1.1. частни пътища – отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях /мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др./

200,00 лв./ обект

 

28.1.2. жилищни сгради със средно застрояване /Н до 15м/ и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях

400,00 лв./ обект

 

28.1.3.смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях

 

500,00 лв./ обект

28.1.4. сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.

 

500,00 лв./ обект

 

28.1.5. амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки

 

250,00 лв./ обект

 

28.1.6. производствените сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията и складовете към тях

 

800,00 лв./ обект

29.1.7. градини и озеленени площи до 1 ха, вкл. атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ с капацитет от 50 до 100 паркоместа

 

 

500,00 лв./ обект

 

28.1.8. реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория

а) в жилищни сгради

150,00 лв./ обект

б) в обществени сгради

250,00 лв./ обект

в) в производствени сгради

400,00 лв./ обект

28.1.9. вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им

150,00 лв./ обект

28.1.10. строежи на инженерна инфраструктура - за ел.захранване на обекти; за електронно съобщителни мрежи и съоръжения; за газификация

 • Трасе до 100 л.м

100,00 лв./ проект

 • Трасе над 100 л.м

150,00 лв./ км

но не повече от 2000,00 лв.

28.2. за строежи от V (пета) категория:

28.2.1.жилищни сгради с ниско застрояване /Н до 10 м/ и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях

150,00 лв./ обект

28.2.2.смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях

200,00 лв./ обект

28.2.3.вилни сгради

150,00 лв./ обект

28.2.4.сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.:

А/  до 50 кв.м

5,00 лв./ кв.м

Б/ от 51 до 100 кв.м

300,00 лв./ обект

В/ от 101 до 200 кв.м

400,00 лв./ обект

Г/ от 201 до 500 кв.м

550,00 лв./ обект

Д/ от 501 до 1000 кв.м

750,00 лв./ обект

28.2.5.сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа

200,00 лв./ обект

28.2.6.производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

А/ капацитет до 25 работни места

300,00 лв./ обект

Б/ капацитет от 25 до 50 работни места

500,00 лв./ обект

28.2.7.строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория

80,00 лв./ обект

28.2.8.реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория

А/ в жилищни сгради

80,00 лв./ обект

Б/ в обществени сгради

 • до 100 кв.м

 

150,00 лв./ обект

 • от 101 – 500 кв.м

250,00 лв./ обект

 • от 501 –до 1000кв.м

400,00 лв./ обект

В/ производствени сгради

 • до 100 кв.м

 

200,00 лв./ обект

 • от 101 – 500 кв.м

300,00 лв./ обект

 • от 501 –до 1000кв.м

500,00 лв./ обект

28.2.9. строежи на инженерна инфраструктура - за ел.захранване на обекти; за електронно съобщителни мрежи и съоръжения; за газификация

 • Трасе до 100 л.м

80,00 лв./ обект

 • Трасе над 100 л.м

100 лв./ км

но не повече от 1500,00 лв./ обект

29. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – касаещи планове, имоти, собственост и други

- чл.107 т.5 от ЗМДТ и §3 от ЗУТ

30,00 лв./ бр.

30. Издаване на удостоверение относно степен на завършеност на строеж

– такса  §3 от ЗУТ

30,00 лв./ бр.

31. (изм. и доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Издаване на удостоверение за търпимост по §16, ал. 1 от ЗУТ

- §3 от ЗУТ

100,00 лв./строеж

32. (изм. и доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Издаване на удостоверение за приложимостта на § 6 от Наредба № 2 на МРРБ 

 

За строежи четвърта и пета категория – като за издаване на УВЕ за видовете строежи от четвърта и пета категория

 

За ЖСК, неприети до 31 март 2001 г. – трета категория

 

- §3 от ЗУТ и чл. 104 от ЗМДТ

 

 

 

Таксата, посочена в т. 28

 

1000,00 лв.

33. Издаване удостоверение за реално обособени части на сгради (чл. 202 от ЗУТ) – такса §3 от ЗУТ

50,00 лв./ бр. обекти

34. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

- §3 от ЗУТ чл.111 от ЗМДТ

20,00 лв./ бр.

35. Изготвяне на становище за  идентичност между УПИ от действащ ПУП и ПИ от КК

- § 3 от ЗУТ

 • за УПИ от план с цифров модел

20,00 лв./ имот

 • за УПИ от план без цифров модел

30,00 лв./ имот

36. Извадка от цифров модел на действащи планове:

- чл.107 т.6 ЗМДТ и § 3 от ЗУТ

 

36.1 предоставена на магнитен носител в един формат

 • до 20 дка или 400 л.м

20,00 лв./ бр.

 • от 20 до 40 дка или 800 л.м

30,00 лв./ бр.

 • от 40 до 100 дка или 1500 л.м

45,00 лв./ бр.

 • от 100 до 300 дка или повече от 1500 л.м

60,00 лв./ бр.

36.2 предоставена на магнитен носител в повече от един формат

Определената такса по т.35.1 + 10,00 лв. за всеки следващ формат

37. Предоставяне на координати на точки от планове в графичен вид:

- чл.107 т.6 ЗМДТ и § 3 от ЗУТ

 

 • координати, извлечени от цифров модел

1,50 лв./ бр.точка, но не по-малко от 4,00 лв.

 • координати, извлечени от графичен модел

4,00 лв./ бр.точка

 

(2) Сроковете за извършване на технически услуги по ал.1 са определени и утвърдени от Кмета в технологичните карти на услугите, неразделна част от Вътрешните правила за административно обслужване и са съобразени с изискванията на нормативната уредба в страната;

(3) Извън определените срокове по ал.2, може да се извършва „бърза” услуга, като се заплаща размера на таксата за съответната услуга увеличен с 2,5 пъти;

(4) Услугата е „бърза”, когато се извършва до 3 (три) работни дни от подаване на заявление от клиента.

                       

РАЗДЕЛ V

Такси за административни услуги

 

Чл. 42. (1) (изм. и доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)  За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:

Вид на административната услуга - основание за определяне на такса

Такса в лв./ мярка

1. Издаване на удостоверение за наследници

- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 1; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 9

 

 • За лица починали преди 1980

7,00 лв./бр.

 • За лица починали след 1980

5,00 лв./бр.

 • За добавяне на данни от удостоверение за наследници от друга община към основното удостоверение – Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 11, ал. 3

5,00 лв./бр.

 

2. Издаване на удостоверение за семейно положение

- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 6; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 13

5,00 лв./бр.

3.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 6; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 14

5,00 лв./бр.

4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 7; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 15

5,00 лв./бр.

5.Издаване на удостоверение за родените от майката деца

- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 16

5,00 лв./бр.

6. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 2 ;Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 18

5,00 лв./бр.

7.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние(акт за раждане, акт за смърт)

- Закон за гражданската регистрация чл. 88, ал. 4; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 3

5,00 лв./бр.

8. Издаване на удостоверение за раждане-дубликат

- Закон за гражданската регистрация чл. 88, ал. 1, т. 1; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 4

5,00 лв./бр.

9. Издаване на удостоверение за граждански брак-дубликат

- Закон за гражданската регистрация чл. 88, ал. 1, т. 2; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 4

5,00 лв./бр.

10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

- Закон за гражданската регистрация чл. 88, ал. 1, т. 3; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 4

5,00 лв./бр.

11. Адресна регистрация и удостоверения за адресна регистрация -  По постоянен адрес

- Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т .8; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 22 и чл. 24

 • заверка на заявление за постоянен адрес на граждани с предишен постоянен адрес на територията на община град Добрич

5,00 лв./бр.

 • заверка на заявление за постоянен адрес на граждани с предишен постоянен адрес на територията на друга община

6,00 лв./ бр.

 • издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече заявен)

5,00 лв./ бр.

 • издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

5,00 лв./бр.

12. Адресна регистрация и удостоверения за адресна регистрация -  По настоящ адрес

Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 23 и чл. 25

 • заверка на адресна карта за настоящ адрес

5,00 лв./ бр.

 • издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече заявен)

5,00 лв./ бр.

 • издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

5,00 лв./бр.

13. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1;Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 20

10,00 лв./ бр.

14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1;Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 21

10,00 лв./ бр.

15. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

- Закон за гражданската регистрация чл. 24 ал.1;Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 19

5,00 лв./ бр.

16. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

- Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 11 Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 7, ал. 5

10,00 лв./ бр.

17. Издаване на удостоверение за правно ограничение

- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1;Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 17

5,00 лв./ бр.

18. Издаване на препис или заверено копие от семеен регистър,  личен регистрационен картон или друг документ по гражданско състояние

- Закон за гражданската регистрация чл. 106, чл. 80 и чл. 88, ал. 3; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 13

5,00 лв./ бр.

19. Издаване на удостоверение за адрес  на имот или включване на адреса в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България

- Закон за гражданската регистрация чл. 89; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12

5,00 лв./ бр.

20. Издаване на всички други видове удостоверения относно гражданско състояние по искане на граждани

- Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 3, ал. 2

5,00 лв./ бр.

 

(2) Сроковете за извършване на услуги по гражданско състояние са определени и утвърдени от Кмета в технологичните карти на услугите, неразделна част от Вътрешните правила за административно обслужване и са съобразени с изискванията на нормативната уредба в страната;

(3) Извън определените срокове по ал.2, може да се извършва „бърза” услуга, като се заплаща размера на таксата за съответната услуга увеличен с 2,5 пъти;

(4) Услуга по гражданско състояние е „бърза”, когато се извършва до 3 (три) работни дни от подаване на заявление от клиента.

 

Чл. 43. (1) (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич; изм. и доп. с реш. № 18-6 от 23.02.2021 г.) За извършени други административни услуги се заплащат такси, както следва:

Вид на административната услуга - основание за определяне на такса

Такса в лв./ мярка

 

Дирекция „Общинска собственост”

(изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

 

1. Приемане на преписка (документи) за установяване на жилищни нужди и включване в картотека на нуждаещите се от общинско жилище лица и семейства

– чл.111 от ЗМДТ

5,00 лв./ бр.

 

2. Подаване на възражение по проекто-списъка за настаняване на нуждаещите се от общинско жилище

- чл.111 от ЗМДТ

5,00 лв./ бр.

 

3. Изготвяне на заповед на кмета за настаняване в общинско жилище или промяна на заповед

- чл.111 от ЗМДТ

4,00 лв./ бр.

 

4. Издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог

- чл.111 и във връзка с чл.115 от ЗМДТ

4,00 лв./ бр.

 

5. Приемане и обработка на документи за изплащане на левовата компенсация на правоимащи

- чл.111 и във връзка с чл.115 от ЗМДТ

4,00 лв./ бр.

 

Дирекция „Общинска собственост”

 

1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на АОС и претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти и че имотът е отписан от актовите книги на имотите - общинска собственост

- Закон за общинската собственост  - чл. 62, ал. 4 и чл. 115 от ЗМДТ

15,00 лв./ бр.

 

2. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост; заверен препис-извлечение на протоколи, решения и заповеди

- Закон за общинската собственост - чл. 62, ал.2 и 4,  и чл. 115 от ЗМДТ

1,15 лв./ стр.

 

 

3. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

- Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4 във връзка с чл. 587 от Гражданскопроцесуален кодекс и чл.115 от ЗМДТ

15,00 лв./ бр.

 

4. Издаване на удостоверение по чл. 66 във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността

- чл.111 от ЗМДТ

15,00 лв./ бр.

 

Дирекция „Местни данъци и такси”

 

1. Издаване на удостоверения за данъчни оценки за декларирани жилищни имоти по реда на чл.14 от ЗМДТ, без промяна в декларираните данни

5,00 лв./ бр.

 

2. Издаване на удостоверения за данъчни оценки за декларирани нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗМДТ имоти, без промяна в декларираните данни

10,00 лв./ бр.

 

3. Издаване на удостоверения за данъчни оценки за имоти:

- за които ще се учредява право на ползване;

- представляващи земеделски земи и гори.

10,00 лв./ бр.

 

4. Издаване на удостоверения за данъчни оценки за имоти:

- за които се подава декларация по чл.14 от ЗМДТ в момента на подаване на искането за издаване на удостоверение за данъчна оценка.

- за които ще се учредява право на строеж 

- представляващи незавършено строителство

10,00 лв./ бр.

 

5. Издаване удостоверение за декларирани данни и за имотно състояние

2,00 лв./ бр.

 

6. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства или издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси

2,00 лв./ бр.

 

7. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК

2,00 лв./ бр.

 

8. Издаване на копие от данъчна декларация

2,00 лв./ бр.

 

9. Изготвяне на разпечатка  за задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и патентен данък

2,00 лв./ бр.

 

Дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”

(нова с реш. № 18-6 от 23.02.2021 г.)

1. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

- чл. 12, ал. 2 от ЗАП

100,00 лв./ бр.

2. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство

- чл. 12, ал. 5 от ЗАП

50,00 лв./ бр.

3. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

- чл. 12, ал. 5 от ЗАП и чл. 10, ал. 6 от Наредба №34/06.12.1999 г.

25,00 лв./ бр.

4. Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

- чл. 12а, ал. 3 от ЗАП

100,00 лв./ бр.

       

 

 (2) От заплащане на гореизброените услуги в дирекция „Местни данъци и такси” се освобождават Община град Добрич, Областна администрация град Добрич, Съд, Прокуратура, МВР, Национална агенция по приходите, Агенция за социално подпомагане.

(3) Сроковете за извършване на административни услуги по ал.1 са определени и утвърдени от Кмета в технологичните карти на услугите, неразделна част от Вътрешните правила за административно обслужване и са съобразени с изискванията на нормативната уредба в страната;

(4) Извън определените срокове по ал.3, може да се извършва „бърза” услуга, като се заплаща размера на таксата за съответната услуга увеличен с 2,5 пъти;

(5) Услугата е „бърза”, когато се извършва до 3 (три) работни дни от подаване на заявление от клиента.

 

 

РАЗДЕЛ VІ

Такси за гробни места

 

Чл. 44. (изм. и доп. с реш. № 13-3 от 25.10.2016 г.) (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

 1. За 15 години – 25 лева
 2. За вечни времена – 130 лева
 3. За семейни гробни места – 250 лева
 4. За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.

 

Чл. 45. Таксите се събират от ОП “Обреден дом” град Добрич и се внасят в приход на общинския бюджет.

 

РАЗДЕЛ VІІ

Такса за притежаване на куче

 

Чл. 46. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

(2) Собствениците на кучета порода “бултериер” и “питбул” заплащат такса в размер на 100 лв.

(3) Собствениците на кучета, които не са от порода, посочена в ал.2, заплащат такса в размер на 20 лв.

(4) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес / седалище.

(5) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. (Отменена с решение № 223 от 29.05.2017 г. на Административен съд град Добрич)

7. кучета с поставен микрочип - за първата година от тяхното регистриране.

(6) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(7) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

Други местни такси, определени със закон

 

Чл. 47. (изм. и доп. с реш. № 13-3 от 25.10.2016 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) За всички услуги, предоставяни от общината, които са регламентирани с други закони, извън случаите на ЗМДТ, се определят следните такси:

 

 

Вид на услугата  - основание за определяне на такса

Такса в лв./ мярка

 

                                        Дирекция „Инфраструктура и околна среда”      

(изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

 

1. Издаване на предписание за депониране на строителни отпадъци и земни маси и определяне на маршрут за транспортирането им

- чл.19 от Закон за управление на отпадъците

15,00 лв./ тон

 

2. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

- чл.54 от Закон за опазване на околната среда и

чл.4 и чл.23, ал.1 от Закон за лечебните растения

 

 

 • за събиране на плодове от конски кестен

0,05 лв./ кг

 

 • за събиране на липов цвят

0,03 лв./ кг

 

3. Издаване на разрешение за специално ползване на общински пътища за прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

- чл.18, ал.3, т.2 от Закона за пътищата

 

3.1 За полагане на подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на пътя и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя:

 

 • за пътища I категория

DOB1071- ІІ - 97, ок.п. Добрич/ - Граница общ. Добрич - Добричка) - Дончево - Опанец – Драганово

DOB1075 - ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – Добрич

DOB1078- II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк Запад

DOB1081- ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Албена – Добрич

DOB1082- ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – Добрич

DOB1084- ІІ - 97, ок.п. Добрич/ промишлена зона Север – Добрич

DOB1085- DOB1075, п.к. Владимирово - Добрич / - промишлена зона Запад

3000,00 лв./ км

 

 • за пътища II категория

DOB2070-/ ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ. ( Добрич - Добричка ) – Врачанци

DOB2114-/ DOB1071, Дончево - Опанец / - Богдан - Граница общ. ( Добричка - Добрич ) – Добрич

2000,00 лв./ км

 

 • за пътища III категория

DOB3074- ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк Дъбовете

DOB3079- ІІ - 97, ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух

DOB3083- DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк

1000,00 лв./ км

 

3.2 За пресичане на път с хоризонтален сондаж

 

 • за пътища I категория

DOB1071- ІІ - 97, ок.п. Добрич/ - Граница общ. Добрич - Добричка) - Дончево - Опанец – Драганово

DOB1075 - ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – Добрич

DOB1078- II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк Запад

DOB1081- ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Албена – Добрич

DOB1082- ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – Добрич

DOB1084- ІІ - 97, ок.п. Добрич/ промишлена зона Север – Добрич

DOB1085- DOB1075, п.к. Владимирово - Добрич / - промишлена зона Запад

50,00 лв./ бр.

 

 • за пътища II категория

DOB2070-/ ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ. ( Добрич - Добричка ) – Врачанци

DOB2114-/ DOB1071, Дончево - Опанец / - Богдан - Граница общ. ( Добричка - Добрич ) – Добрич

30,00 лв./ бр.

 

 • за пътища III категория

DOB3074- ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк Дъбовете

DOB3079- ІІ - 97, ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух

DOB3083- DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк

20,00 лв./ бр.

 

3.3  За реконструкция и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

 

 • за пътища I категория

DOB1071- ІІ - 97, ок.п. Добрич/ - Граница общ. Добрич - Добричка) - Дончево - Опанец – Драганово

DOB1075 - ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – Добрич

DOB1078- II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк Запад

DOB1081- ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Албена – Добрич

DOB1082- ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – Добрич

DOB1084- ІІ - 97, ок.п. Добрич/ промишлена зона Север – Добрич

DOB1085- DOB1075, п.к. Владимирово - Добрич / - промишлена зона Запад

20,00 лв./ км

 

 • за пътища II категория

DOB2070-/ ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ. ( Добрич - Добричка ) – Врачанци

DOB2114-/ DOB1071, Дончево - Опанец / - Богдан - Граница общ. ( Добричка - Добрич ) – Добрич

15,00 лв./ км

 

 • за пътища III категория

DOB3074- ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк Дъбовете

DOB3079- ІІ - 97, ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух

DOB3083- DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк

10,00 лв./ км

 

4. Издаване на разрешение за специално ползване на общински пътища за временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

- чл.18, ал.3, т.2 от Закона за пътищата

 

 • прекъсване или спиране на движението

150,00 лв./ час

 

 • отклоняване на движението по временни маршрути, удължаващи трасето над 5 000 м

50,00 лв./ ден

 

 • ограничения на движението и/или отклоняване по временни маршрути, удължаващи пътя до 5 000 м

25,00 лв./ ден

 

Дирекция „Общинска собственост”

 

1. Отдаване под наем на общински пасища и мери

- чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

2,00 лв./ дка/ година

 

Регионална библиотека „Дора Габе”

 

1. Писмена тематична библиографска справка с ретроспективно преглеждане на източници до 15 години

- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

5,00 лв./бр. справка

 

2. Писмена тематична библиографска справка с ретроспективно преглеждане на източници над 15 години

- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

10,00 лв./бр. справка

 

3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина

- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

 

 

 • Международно междубиблиотечно заемане /ММЗ/

/Формулярът по ММЗ е приет с писмо – XXII – 349 от 06.04.1978 г. на Министерството на финансите. Стойността  му е равна на цената на едно препоръчано писмо до Европа/

 

-Междубиблиотечно заемане /МЗ/

4,00 лв. за бланка/формуляр

+ пощенски разходи

 

 

Таксата на изпълняващата поръчката библиотека + пощенските разходи

 

4.Копиране на документи от фонда на библиотеката

- чл. 52, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените библиотеки

 

 

4.1. Ксерокопиране на библиотечен документ  (нова с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

 

 

- формат А4

 

 

на текст

0.10 лв./стр.

 

на илюстрация

0.20 лв./стр.

 

- формат А3

 

 

на текст

0.20 лв./стр.

 

на илюстрация

0.40 лв./стр.

 

4.2.  (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Сканиране на библиотечен документ – една страница/формат А4

 

 

      Издания преди 1940 г.

1,00 лв. / стр.

 

                  Издания след 1940 г.

0,50 лв. / стр.

 

4.3. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Фотографиране на библиотечен документ с цифров фотоапарат на Регионална библиотека „Дора Габе” – една страница/един кадър

 

 

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

0,50 лв.

един кадър

 

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

0,80 лв.

един кадър

 

4.4. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Фотографиране на библиотечен документ с цифров фотоапарат на читателя – една страница/един кадър:

 

 

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

0,20 лв.

един кадър

 

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

0,50 лв.

 един кадър

 

4.5. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD)на читателя

0,50 лв.

бр. записи

 

4.6. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)  Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD)на библиотеката

1,50 лв.

бр. записи

 

4.7. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Компютърна разпечатка на библиотечен документ на черно-бял принтер

 

 

- формат А4

 

 

          на текст

0,10 лв. / стр.

 

          на илюстрация

0,20 лв. / стр.

 

- формат А3

 

 

          на текст

0,20 лв. / стр.

 

          на илюстрация

0,40 лв. / стр.

 

4.8. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Компютърна разпечатка на дигитализиран библиотечен документ на черно-бял принтер

 

 

- формат А4

 

 

          на текст

0,50 лв. / стр.

 

          на илюстрация

1,00лв. / стр.

 

- формат А3

 

 

          на текст

1,00 лв. / стр.

 

          на илюстрация

2,00 лв. / стр.

 

5. (нова – реш. № 18-2 от 28.03.2017 г., изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)  Предложени за продажба в книжарницата на библиотеката отчислени библиотечни документи и дарени книжни документи, които не са постъпили във фонда на библиотеката, предварително подпечатани с печат „продажба”

2.00 лв./на документ

 

Регионален исторически музей – Добрич

(нова част с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

1. Заверяване на препис и препис извлечение на документи от ОФ, ОБФ,  и НСФ:

- за първа страница

- за всяка следваща страница

 

 

5,00 лв.

2,50 лв.

2. За извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в ОФ, ОБФ, НСФ на музея:

- устна справка

- писмена справка

 

 

7,00 лв.

10,00 лв.

3.  За извършване на писмена справка в автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“:

- за един археологически обект

- за определена територия, в която не са установени археологически обекти

 

 

10,00 лв.

30,00 лв.

 

4.За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни ценности:

 

-за една движима културна ценност

- за група от движими културни ценности със сходни характеристики, вкл.  монети и монетовидни предмети

- за колекция от движими културни ценности                                                   

 

 

 

        15,00 лв.

        50,00 лв.

 

      100,00 лв.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Чл. 48. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл. 49. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в/ разходи за управление и контрол;

г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

(2) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(3) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им

(4) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(5) Цените на услугите се събират от общинската администрация или от съответния второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл. 50. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

 1. обикновена;
 2. бърза.

 (2) Сроковете за извършване на услугите са:

1. обикновена – в рамките на 7 работни дни, освен когато не е предвидено друго в закон;

2. бърза – в рамките до 3 работни дни;

 (3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл. 51 и заплащане на цената на съответния вид услуга.

 (4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

 (5) Бързата услуга се заплаща с 2,5 пъти увеличение.

Чл. 51. (1) Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината и мястото за изпълнение на конкретния вид услуга са описани в технологичните карти на услугите съобразно Вътрешните правила за организация на административното обслужване в общината и се утвърждават от Кмета на Община град Добрич.

(2) Условията по ал.1 се оповестяват публично в сайта на Общината, чрез брошури и дипляни, и на информационните табла в трите звена за административно обслужване.

Чл. 52. При неспазване на определените срокове по чл.50 ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл. 53. (изм. и доп. с реш. № 13-3 от 25.10.2016 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Общински съвет определя следните цени на услуги, предоставяни от Община град Добрич:

 

 

Вид на  услугата

Цена в лв. без ДДС/ мярка

                                            Дирекция "Инфраструктура и околна среда"

(изм. и доп. с реш. № 13-3 от 25.10.2016 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

1. Продажба на тръжна документация за изработване на ПУП

60,00 лв./ бр.

2. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства – Маршрутен пропуск

 • за леки и товарни автомобили до 3,5 тона

30,00 лв./ месец

 • за товарни автомобили над 3,5 тона

60,00 лв./ месец

3. Издаване на пропуск „Платен абонамент”  за паркиране на автомобили върху общински терени с неорганизирани и неизградени паркинги

30,00 лв./ месец

 

Дирекция "Общинска собственост"

1. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект

10,00 лв./ бр.

2. Продажба на тръжни книжа за

- отдаване под наем на общински обекти;

 

40,00 лв./ бр.

- продажба/ учредяване право на строеж на/ върху общински имоти.

 

60,00 лв./ бр.

Дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

(изм. и доп. с реш. № 18-6 от 23.02.2021 г.)

 

 

1. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници  и водоустойчив светлоотразителен стикер, защитен с холограма:

 • разрешение за извършване на таксиметров превоз

15,00 лв./ бр.

 • дубликат на разрешително за таксиметров превоз

5,00 лв./ бр.

 • водоустойчив светлоотразителен стикер, защитен с холограма

10,00 лв./ бр.

2. Отменена с реш. № 18-6 от 23.02.2021 г.

отменена

2. Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга

14,00 лв.

Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението”

1. (Отменена. с решение № 223 от 29.05.2017 година на Административен съд град Добрич)

.

2. Изготвяне и обработка на декларации за припознаване на дете (след съставяне на акта за раждане)

5,00 лв.

3. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

5,00 лв.

Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване”

1. Издаване на удостоверение от общ характер

2,00 лв./ бр.

2. Извършване на копирни услуги:

 -    формат А4 едностранно

0,10 лв./ стр.

 -    формат А4 двустранно

0,20 лв./ стр.

 -    формат А3 едностранно

0,20 лв./ стр.

 -    формат А3 двустранно

0,40 лв./ стр.

3. Ламиниране формат А4

 1.00 лв./ бр.

4. Сканиране

1.00 лв./ стр.

5. Машинописни услуги

1.00 лв./ стр.

6. Подвързване:

 

 • до 50 листа

1.50 лв.

 • над 50 листа

2.00 лв.

7. (изм. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г., изм. и доп. с реш. № 18-2 от 28.03.2017 г.) Еднократно ползване на залите в сградата на общината, Корпус III, Концертна зала „Добрич”, Огледална зала, зали в ОМЦ „Захари Стоянов” и в детски градини (до 8 часа), (През отоплителния сезон, цената на залите, с изключение на цените за Огледална зала и Концертна зала Добрич, се увеличава с 20 %).

 • зала 140 места

120.00 лв.

 • голяма бизнес-зала

  80.00 лв.

 • малка бизнес-зала

  40.00 лв.

 • малка зала 12-ти етаж на Корпус ІІІ

  30.00 лв.

(отменен с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменен

 • (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Наем на Концертна зала „Добрич” (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика).

350.00 лв.

 (до 4 часа)

 50.00 лв.

 (за всеки

 сл. час)

 • (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Наем на Концертна зала „Добрич” за детски градини, училища и ВУЗ

50,00 лв.

/до 4 часа/

 • (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Наем на Огледална зала – Добрич (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика).

 

 

100,00 лв.

 • (нова с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Наем на Огледална зала – Добрич за детски градини, училища и ВУЗ (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика).

50,00 лв.

 • (нова с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Наем на Огледална зала – Добрич за фотосесии (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика).

50,00 лв. на час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – концертна зала:

а) за първия 1 час

      б) за всеки следващ час

 

40.00 лв./час

20.00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” - фоайе

20,00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – конферентна зала

40.00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – други зали

20,00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – репетиционна зала Ансамбъл „Добротица”

20,00 лв./час

 • Отстъпка от цената на услугите на залите в ОМЦ „З. Стоянов” за училища, детски градини и социални заведения е в размер на 25 %

 

-

 • Не се заплаща наем за залите в ОМЦ „З. Стоянов” за инициативи и дейности, организирани от Община Добрич, по утвърден от Кмета на Общината план/график за съответната година

 

-

 

 • РИМ Добрич – експозиционни зали

25,00 лв./час

 • РИМ Добрич – учебен музей и зала „Йордан Йовков”

25,00 лв./час

 • РИМ Добрич – фоайе на Дом паметник „Й.Йовков”

50,00 лв./час

 • РИМ Добрич – Етнографска къща

50,00 лв./час

 • РИМ Добрич  - наем експозиционни зали за представяне на изложби на външни физически или юридически лица

10,00 лв./час

 • Художествена галерия – наем на зала за концерт, рецитал, събрание, презентация, честване и др.

80,00 лв.

 • Художествена галерия – ползване на фоайе за художествени фотосесии до 1 час

40,00 лв.

8. Еднократно ползване на техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.:

 • мултимедиен прожектор

40,00 лв./ бр.

 • екран

20,00 лв./ бр.

 • преносим компютър (лаптоп)

40,00 лв./ бр.

(отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

9. ОМЦ „З. Стоянов” – сценично осветление

40,00 лв./час

10. ОМЦ „З. Стоянов” – озвучаване до 2 микрофона за говор

40,00 лв./час

11. (доп. с реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Озвучаване на прояви в/извън ОМЦ „З. Стоянов”, Концертна зала „Добрич” и Огледална зала „Нели Божкова”

 

60,00 лв./час

12. (отменен с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменен

13. Художествена галерия – ползване на роял/пиано

20,00 лв.

Дирекция „Хуманитарни дейности”

1. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Продажба на стоки:

 

           - Книга „История на Добруджа” том 2

17,00 лв./бр.

           - Книга „История на Добруджа” том 4

20,00 лв./бр.

           - Книга „История на Добруджа” том 1

35.00 лв./бр.

           - Сборник „Те загинаха за Добруджа”

41.67 лв./бр.

2. (изм. с реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.) Откупка на концерт на територията на Община град Добрич и Област Добрич -  ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен оркестър

 

500,00 лв.

3. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Откупка на концерт извън територията на Община град Добрич и Област Добрич – ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен оркестър

 

1600,00 лв.

4. Участие в концерт на територията на Община град Добрич и Област Добрич – ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен оркестър

 

250,00 лв.

Общински младежки център „Захари Стоянов” (доп. с реш. № 31-2 от 29.04.2014 г., доп. с реш. № 18-2 от 28.03.2017 г.)

1. Образователна услуга за школи, клубове, студия, курсове

15,00 лв./ месец

1.1. За деца и млади хора от социални заведения за отглеждане и възпитание на деца и юноши и млади хора с противообществени прояви, препоръчани от МКБППМН

 

безплатно

1.2. При участие в повече от една форма (школа, клуб, студия, курс) – за участие във втората и всяка следваща форма

50 % от цената на услугата на месец

1.3. При участие на две и повече деца от едно семейство – за второто и всяко следващо дете за всяка форма

50 % от цената на услугата на месец

2. (нова – реш. № 18-2 от 31.01.2017 г.) Легло за спане (с предварителна заявка за група не по-малко от 5 човека)

 

20.00 лв./ден

ОП „Център за защита на природата и животните” (изм. с реш. № 47-1 от 26.03.2019 г.)

1. (изм. с реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.) Семейна карта за 1 календарна година

46,00 лв./бр. с ДДС

2. (изм. с реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.) Групови посещения (над 10 човека)

 1.50 лв./бр. с ДДС 

3. (изм. с реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.) Беседа:

 • Български език
 • Английски

 

20.00 лв. с ДДС 

  30.00 лв. с ДДС

4. (изм. и доп. с реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.) Ползване на пикник /Рожден ден/

   -        маса 8 места

   -        маса 16 места

 

16.00 лв. с ДДС

32.00 лв. с ДДС

5. (изм. с реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.) Провеждане на образователни програми – лятно Зелено училище

        35.00 лв. с ДДС/за седмица

6. (Отменена с реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.)

 

Регионален исторически музей

 1. Беседи

 

 • на български език

5,00 лв.

 • на чужд език

10,00 лв.

 • изготвяне и изнасяне на лекция по заявка от училища, организации фирми и др. извън експозициите на музея

10,00 лв.

 1. (изм. и доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Специализирана консултация

 

 • (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) за ученици от основен курс

2,00 лв.

 • (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) за ученици от горен курс, студенти и възрастни

5,00 лв.

 • (изм. и доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) за курсови и дипломни работи, докторантски работи и за научни изследвания

10,00 лв.

 • (доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Оглед на място и даване на становище за наличие или липса на археологични НКЦ (на парцел)

60,00 лв.

 • Продажба на сувенири

20 % от стойността

 • Книжка „100 национални туристически обекта”

2.00 лв.

 • Карта „100 национални туристически обекта”

2.50 лв.

 1. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Заснемане на музеен експонат

 

 • (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) с фотоапарат

6,00 лв.

 • (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) с камера

36,00 лв.

 • (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) с мобилен телефон

3,00 лв.

 • (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) заснемане на външни продукции в музеен обект

60,00 лв.

 • (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) ползване на технически средства и презентиращи устройства, собственост на РИМ – Добрич (на ден)

24,00 лв.

 1. Предоставяне на фотоси на музейни експонати

10,00 лв./на фотос

 1. Предоставяне на фотоси от музейни прояви

5,00 лв./на фотос

 1. Музейни карти
 • 10 посещения в рамките на една календарна година

-     5 посещения в рамките на една календарна година

 

10,00 лв.

5,00 лв.

 1. (доп. с реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.; изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Продажба на стоки
 • картички на РИМ Добрич                                                                              
 • албуми и футляри, издадени от РИМ Добрич след 2015 г.
 • Археология на Добруджа
 • Дуранкулак, т. 1                                                                                               
 • Накити от Добруджа                                                                                      
 • Каталог „Икони“                                                                                            
 • Футляр „Народно изкуство“                                                                        
 • „Калиакра“, т. 1
 • „Калиакра“ - дипляна
 • „Североизточна България - древност и съвремие“
 • „Извори за история на Добруджа“, т. 1
 • „Извори за история на Добруджа“, т. 2
 • „Известия ИМ – Варна“
 • „Текето Ак Язълъ Баба“
 • „Средновековни накити“                                                                            
 • Футляр „Икони“                                      
 • „Отиваха юнаците, отиваха…….“
 • Сборник „Те загинаха за Добруджа“                                                                                  
 • Сборници с материали от научни форуми, изд. от РИМ след 2012 г.
 • Книги, издадени от РИМ – Добрич след 2015 г.
 • Единичен лист по повод годишнина
 • Продажба на други издания и сувенири по договор
 • Издания на движение „100 национални туристически обекта“

 

 

 

1,00 лв./бр.

4,00 лв./бр.

3,00 лв./бр.

18,00 лв./бр.

1,00 лв./бр.

2,00 лв./бр.

1,00 лв./бр.

6,00 лв./бр.

      1,00 лв./бр.

3,00 лв./бр.

12,00 лв./бр.

12,00 лв./бр.

8,00 лв./бр.

1,00 лв./бр.

2,00 лв./бр.

2,00 лв./бр.

    12.00 лв./бр.

50,00 лв./бр.

12.00 лв./бр.

10,00 лв./бр.

3,00 лв./бр.

По договор

По договор

   - Сборници с материали от научни прояви и конференции, издадени след 2015 година

10.00 лв.

   - Книги, издадени от РИМ след 2015 година

5.00 лв.

Художествена галерия

1. Продажба на картини от изложби

20 % от стойността

2. Продажба на печатни издания

20 % от стойността

3. Специализирани консултации

5,00 лв.

4. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)Заснемане на художествено произведение

-  с фотоапарат

-  с камера

 

 

15,00 лв./ бр.

30,00 лв./ бр.

 

5. (отменена с реш № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

5. (нова с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Художествена галерия – наем на зала за концерт, рецитал, събрание, презентация, честване и др. за 1 час

100,00 лв. плюс 20% увеличение за отоплителния сезон

6. (отменена с реш № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

6. (нова с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Художествена галерия – наемане на зала за изложба по договор.

 

Изложби по покана и организация на ХГ – Добрич, изложби на Добрички художници, годишни изложби на дружествата на художници в Добрич

20,00 лв. на ден

 

 

Без наем

 

7. (отменена с реш № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

7. (нова с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Художествена галерия – ползване на фоайе или зала за художествени фотосесии до 1 час.

50,00 лв. плюс 20% увеличение за отоплителния сезон

8. (отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

9. (отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

10. Папка с 10 репродукции

5,00 лв.

11. Каталог на Художествена галерия – Добрич

18,00 лв.

12. Сборник “Добруджа в изобразителното изкуство”

15,00 лв.

13. (отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

14. (отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

15. (отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

16. Страници от архива на Художествена галерия – Добрич

9,00 лв.

17. (отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

18. (отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

отменена

Регионална библиотека „Дора Габе”

1. Издаване на читателска карта за идентификация с баркод

2,00 лв./бр.

 1. Не заплащат такса издаване на читателска карта за идентификация:

деца от подготвителни групи, първите класове от училищата в град Добрич, групи над 10 човека и служителите на библиотеката

 

2. (нова с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Такса за ползване на интерактивна зала със 100 места – еднократно ползване на залата (до 8 часа), в рамките на работното време на библиотеката (през отоплителния сезон, цената на залата се увеличава с 20%, а в празнични и почивни дни със 100%).

 

За учебни заведения и общински структури – не се заплаща цена на услуга.

50,00 лв./на ден

3. (нова с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Провеждане на образователна програма „Летен детски клуб“ с продължителност 25 дни, по 2 часа дневно.

 

 

2 лв./на посещение

4. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Фотографиране с цифров фотоапарат на читателя – една страница/един                            кадър:

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

 

 

 

 

Отпада.

 

Отпада.

5. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Запис на документи върху електронен носител (СД, DVD) на читателя

 

Отпада

6. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Запис на документи върху електронен носител (СД, DVD) на библиотеката

 

Отпада.

ОП „Устойчиви дейности и проекти”

1. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Услуга с автовишка с височина 11 м

39,73 лв./ час

2. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)Услуга с автовишка с височина 22 м

51,12 лв./ час

3. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Услуга – резач с моторен трион

14,67 лв./ час

4.Услуга с товарен автомобил „Ивеко”:

4.1. Превоз на растителни отпадъци, акумулирани от дейността на ОБП „УДП”

(заплаща се транспорта в двете посоки)

4.2. Цена за престой, свързана с превоз на растителни отпадъци, акумулирани от дейността на ОБП „УДП”

 

 

0.75 лв./км.

 

 

5.00 лв./час

Общински приют за безстопанствени животни

1. Разходи за регистрирано куче-компаньон, намерено и настанено в ОПБЖ – за транспорт, храна, манипулации и др., които се заплащат преди връщането му на собственика, както следва: 

 • транспорт до приюта

1,00 лв./ км

 • разходи за упойка

 

 • на куче с тегло до 15 кг

2,50 лв.

 • на куче с тегло над 15 кг

5,00 лв.

 • разходи по престой /храна/ на кучето

8,00 лв./ ден

 • разходи за медикаменти, медицински консумативи, манипулации /при необходимост/

20,00 лв.

 

2. Използване на услугите на приюта като кастрационен център за безстопанствени животни от други общини  без залавяне на животните

 • обезпаразитяване и ваксинация

40,00 лв.

 • кастрация на мъжко куче

20,00 лв./ бр.

 • кастрация на женско куче

 40,00 лв./ бр.

 • маркиране с ушна марка на куче

 2,50 лв./ бр.

 • микрочип

 20,00 лв./ бр.

 • консумативи, медикаменти, манипулации

40,00 лв.

 • евтаназия

 30,00 лв./ бр.

 • разходи по престой /храна/ на кучето за ден

16,00 лв.

ОП „Обреден дом” (изм. и доп. с Решение № 22-6/25.07.2017 г., изм. и доп. с реш. № 34-3 от 29.05.2018 г.

Услуга

 

Мярка

Цена без ДДС

 

Тъжни обреди:

 

 

1.

Ръчно изкопаване, оформяне и засипване на стар гроб

лв.

200,00

2.

Изкопаване, оформяне и засипване на нов гроб

лв.

141,75

3.

Изкопаване на гроб за бетонова камера

лв.

380,00

4.

Бетонови елементи за бетонова камера

лв.

доставна цена

5.

Предсрочно изкопаване на гробно място преди изтeкъл санитарен срок при условията на чл. 26, ал.1 от Наредба № 2/21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

 

 

 

 

лв.

240,00

6.

Урнополагане

лв.

75,00

7.

Изваждане на кости от гробно място

лв.

55,00

8.

Абонаментно поддържане на гробно място

лв./месец

20,00

9.

Подравняване на гробно място - еднократно

лв.

16,00

10.

Транспорт с катафалка (цена на км. в града)

лв.

1,20

 

11.

Транспорт с катафалка (цена на километър извън града)

 

лв.

0,80

12.

Надпис на кръст/табелка

лв.

2,00

13.

Граждански ритуал

лв.

25,00

14.

Ламиниране (1бр.) формат А4

лв.

1,00

15.

Изработка на некролог черно-бял 1 бр. по образец

лв.

0,40

16.

Изработка на некролог цветен 1 бр. по образец

лв.

1,70

 

17.

Изработка на некролог с текст на клиента черно-бял 1 бр.

 

лв.

0,50

 

18.

Изработка на некролог с текст на клиента цветен 1 бр.

 

лв.

2,00

19.

Поставяне на некролог във витрина на територията на гробищния парк - 1 бр. за 10 дни

 

лв.

2,00

20.

п (изм. и доп. с реш. № 34-3 от 29.05.2018 г.) Ползване на хладилна камера (за 1 час)

лв.

4,30

21.

Ползване на помещение за престой на покойник (за 1 час)

 

лв.

0,75

22.

нова с реш. № 34-3 от 29.05.2018 г.) Ползване на зала за траурни церемонии (за 1 час)

лв.

20,00

23.

Изработка на портрет- чернобял

лв.

8,00

24.

Изработка на портрет- цветен

лв.

10,00

25.

Попълване на гроб с пръст

лв.

15,00

26.

Почистване на гробно място:

 

 

 

- от треви и ниски храсти

лв.

10,00

 

- от големи храсти и издънки

лв.

20,00

 

- (отм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)

 

 

27.

Местене на капак от гроб

лв.

15,00

28.

Копирни услуги за 1 стр.формат А4

лв.

0,10

29.

Справка в регистъра за гробни места

лв.

2,00

30.

Ползване на зала (30 места) за възпоменания

лв.

25,00

31.

Ползване на зала (50 места) за възпоменания

лв.

40,00

32.

Продажба на стоки

лв.

доставна цена

33.

Продажба на кухненска продукция

лв.

по калкулация

34.

Изработване на продукция на ишлеме

лв.

по калкулация

 

 

Радостни обреди:

 

 

35.

Сватбен ритуал – класически/фолклорен – в зала

 

лв.

120,00

36.

Сватбен ритуал -  класически/фолклорен– в зала -  в неделя следобяд

 

лв.

130,00

37.

Сватбен ритуал – класически/фолклорен – извън зала - в града

 

лв.

170,00

38.

Сватбен ритуал - класически/фолклорен- извън града до 50 км.

 

лв.

225,00

39.

Сватбен ритуал -  класически / фолклорен – на официални поддържане празници– в зала

 

лв.

225,00

40.

Сватбен ритуал -  класически /фолклорен на официални празници – извън зала

 

лв.

270,00

41.

Сватбен ритуал–класически /фолклорен– в делнични дни

лв.

60,00

42.

Сватбен ритуал – разписване – в делнични дни

лв.

25,00

43.

Ритуал - златна, сребърна сватба

лв.

60,00

44.

Ритуал именуване

лв.

20,00

45.

Фотографско право:

 

 

 

-І етаж

лв.

18,00

 

-ІI етаж

лв.

35,00

 

 

 

 

Чл. 54. Цените на услугите по чл. 53 са облагаеми сделки в случаите на чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗДДС. Определените за тях цени в наредбата са без ДДС.

 

Чл. 55. (изм. и доп. с реш. № 13-3 от 25.10.2016 г.) Общински съвет определя следните цени на входни билети:

ОП „Център за защита на природата и животните”

1. (изм. с реш. № 47-1 от 26.03.2019 г.; изм. с реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.)

Входни билети за индивидуални посещения:

 • възрастни

 

 

 

3.50 лв.

 • (изм. с реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.) учащи, студенти и пенсионери

2.00 лв.

(изм. и доп. с реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.) Безплатен вход:  

 • деца под 5 години;
 • лица с увреждания – срещу представяне на съответен документ;
 • за доброволци в организирани доброволчески дни
 • на всички национални празници (3-ти март, 6-ти септември и 22-ри септември)
 • на празника на град Добрич (25-ти септември)
 • на Деня на детето (1-ви юни).

 

Регионален исторически музей

 1. (изм. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Входни билети за обект
 • възрастни
 • деца, ученици и студенти
 • семеен билет

 

 

 

3,00 лв.

1,00 лв.

4,00 лв.

 1. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Входни билети в рамките на туристически маршрут
 • възрастни
 • деца, ученици, студенти
 • семеен билет

 

 

 

6,00 лв.

2,00 лв.

10,00 лв.

 1. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Входен билет за участие в образователни програми

                  

 

             2,00 лв.

Забележка: Безплатен вход за хора с увреждания (при представен документ); всеки първи понеделник от месеца; на 3-ти март – Национален празник; на 18-ти Май – Международен ден на музеите; на 25-ти Септември – ден на град Добрич; в нощ на музеите; в дните на отворени врати.

 

Художествена галерия

 1. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г. , в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) 

Входен билет за:

 • ученици и студенти
 • възрастни

Безплатен вход: За деца под 7 години, пенсионери и хора с увреждания; в четвъртък; на 18 май – Международен ден на музеите; на 25 септември – ден на град Добрич; в Нощ на музеите; в дните на отворени врати

 

 

 

1,00 лв.

3,00 лв.

 

2. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Входен билет за участие в образователни програми за деца, ученици и студенти за „Работилница за въображение”

 

 

2,00 лв.

3.Входен билет за участие в образователни програми за възрастни за „Работилница за въображение”

 

5,00 лв.

Дирекция „Хуманитарни дейности”

1. (изм. и доп. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич)  

Билет за концерт

 • - възрастни
 • - ученици, студенти, пенсионери
 • - семеен билет
 • Годишна абонаментна карта за концертите на БКО
 • Абонаментна карта за СКМ „Константин Илиев“

 

 

 

5,00 лв.

2,00 лв.

7,00 лв.

20,00 лв.

10,00 лв.

2. (отменена с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Билети за гостуващи културни прояви – концерти, спектакли, постановки

отменена

Общински младежки център „Захари Стоянов”

1. Билети за  концерти, спектакли, постановки и др.

1,00 лв.

2. Билети за  ЕМПРК „Сарандев”

– първи ден

1,00 лв.

– втори ден

2,00 лв.

– трети ден

3,00 лв.

 

Чл.56. Общински съвет определя следните цени на услуги, предоставяни от общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети:

 

Общински училища

1.Такси за музикално-педагогически услуги (при ползване на музикални инструменти)

2,00 лв. за 1 уч. час на ученик

2. Подготовка на ученици за конкурсни изпити с прием след 7 клас и след завършено средно образование за 1 лекторски час.

4,72 лв./уч. час

3. Провеждане на приравнителни изпити за чужд език на ученици самостоятелна форма на обучение от други училища.

15,00 лв./на изпит

4. Копирни услуги за страница.

0,04 лв./на стр.

5. (изм. с реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Издаване на дубликат на диплом /препис, копие/, свидетелство и удостоверение за завършено образование и клас:

 - за завършен клас

 - за основно образование

 - за средно образование

 

 

 

 

3,00 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

6. Приравнителни изпити – самостоятелна подготовка (вечерна форма на обучение)

15,00 лв./изпит

7. Служебна бележка

0,50 лв.

8. Служебна бележка за хорариум взети часове по съответния чужд език

1,00 лв.

ОУ „Стефан Караджа”

1.Превоз на деца и ученици от държавни и общински училища и детски градини

0.95 лв./на км

 /летен сезон/

 1.18 лв. на км

 /зимен сезон/

Чл. 57. (нов – реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.) Общински съвет определя следните цени на услуги за ползване на велосистема:

(1)

- за първоначална регистрация

1.00 лв.

- месечен абонамент

7.50 лв.

 

(2)

 

Без абонамент

При абонамент

- за първите 30 минути

1.50 лв.

безплатно

- за всеки следващи 30 минути

1.50 лв.

0.75 лв.

- максимум 24 часа

15.00 лв.

7.50 лв.

 

Чл. 57а. (нов – реш. № 18-1 от 28.03.2017 г., изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г. и влиза в сила при въвеждане на Системата за централизирано управление на „синя зона” 2022) (1) Общински съвет определя следните цени на услуги в обхвата на „синя зона” за ползване на терени - улици, площади и паркинги - общинска  собственост, на които е въведен режим за платено паркиране:

        1. За платено кратковременно паркиране от:         

        1.1 Леки автомобили - 1,00 лева на час;

        1.2 (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Товарни автомобили с допустима максимална маса до 2,5 тона и микробуси - 2,00 лева на час

        2. (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За ползване на карта за платено паркиране в режим “СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ” – 90,00 лева за месец/бр.

        3. (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) За ползване на карта за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес е 20% от стойността на определената цена по т. 2.

        4. (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ“ – 100,00 лева.

        5. (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН – 60,00 лева.

        6. (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС „СИНЯ ЗОНА“ – 1 100,00 лева.

         7. (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС „АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН В СИНЯ ЗОНА” – 660,00 лева.

         8. (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За годишен абонамент  в режим „СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ“ – 990,00 лева.

        9. (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За годишен абонамент за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес – 198,00 лева.

       10. (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г., изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За отблокиране на принудително задържано МПС чрез използването на техническо средство (скоба) – 20,00 лева.

       11. (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г., изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За освобождаване на принудително преместено поради неправилно паркиране превозно средство - 50,00 лева, а когато преместването се преустанови на място - 50,00 лева.

       12. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За ползване на карта в режим на платен абонамент извън „Синя зона” – 30.00 лева.

       13. (нова - решение № 34-4/29.05.2018 г., изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) За престой на паркинг на принудително отстранени МПС – по 1,20  лева за всеки час престой.

         (2) (изм. с решение № 18-6 от 23.02.2021 г.) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Паркинги и пазари” и се внасят ежедневно в приход на общинския бюджет.

 

Чл. 58. (нов – реш. № 31-2 от 29.04.2014 г., доп. с реш. № 18-2 от 28.03.2017 г.) Цените на услугите по чл. 57 и чл. 57а са облагаеми сделки в случаите на чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност. Определените за тях цени в чл. 57  и чл. 57а са с данък върху добавената стойност (ДДС).

 

Чл. 59. (нов – реш. № 29-5 от 21.12.2021 г.)

(1) Общински съвет определя следните цени на услуги за ползване на плувен басейн при СК „Русалка”:

1. За ползване на басейна от граждани извън определения за спортните клубове график – 10.00 лева за 1 час;

2. Месечна абонаментна карта за ползване на басейна от граждани извън определения за спортните клубове график 12 посещения – 100.00 лева;

3. За ползване на басейна от ученици, студенти и пенсионери извън определения за спортните клубове график – 6.00 лева за 1 час;

4. Месечна абонаментна карта за ползване на басейна от ученици, студенти и пенсионери извън определения за спортните клубове график – 12 посещения – 70.00 лева;

5. Месечна абонаментна карта за ползване на басейна от картотекирани състезатели в определения за спортните клубове график 8 посещения – 40.00 лева, 12 посещения – 60.00 лева, неограничени посещения – 70.00 лева;

6. Месечна абонаментна карта за 12 посещения за начинаещи – 60.00 лева.

 

(2) Цените за услугите по предходната алинея са с включен ДДС;

(3) Цените за услугите по ал. 1 за ползване на басейна при СК „Русалка“ са без треньор или инструктор

(4) Приходите по ал. 1 се събират от служители на ОП „Спортни имоти“ и се внасят в приход на Общинския бюджет.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

 "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и др. обществени сгради. Към тях  се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в  същото време тяхното количество или състав няма да попречи на  третирането им съвместно с битовите. Не са битови отпадъци производствените отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

„Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чували за разделно събиране.

„Основно жилище” е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

“Семейство” са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие деца, които не са в брак.

„Предприятия” са лицата по смисъла на Закона за  счетоводството.

„Данъчна оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие” е данъчна оценка, определена съгласно Приложение 2 на ЗМДТ.

„Обезвреждане на битови отпадъци”  по смисъла на тази  наредба включва дейностите по третиране на битовите отпадъци след тяхното събиране и извозване от мястото на образуването им: обезвреждане, временно съхраняване, оползотворяване и  други (включително междинни операции) по Закона за управление на отпадъците.

 „Неуважителна причина за отсъствие на дете от детско заведение” – отсъствие на дете от детско заведение без да е представен болничен лист, медицинско удостоверение или без да е подадено заявление от родителя за отсъствие на детето - до 30 дни годишно.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  (нов – реш. № 31-1 от 27.02.2018 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

            § 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.

§ 4. Другите общински такси, необхванати в настоящата наредба, които са определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

§ 5. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от датата на публикуването в местен ежедневник, с изключение на чл.18, който влиза в сила от 01.01.2013 г., след одобряване от Общински съвет град Добрич на „План – сметка” за 2013 г.

            § 6. С приемането на тази наредба се отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, приета с решение № 55-4/25.02.2003 г. от Общински съвет – град Добрич, изменена и допълнена с решение № 62-28/16 септември 2003 година по протокол № 62/16.09.2003 година, решение № 5-1/2 декември 2003 година по протокол № 5/2.12.2003 година, решение № 14-5/26.05.2004 година по протокол № 14/26.05.2004 година и влиза в сила от 1 юни 2004 година; решение № 19-32/26.10.2004 г.; Решение №24-1/27.12.2004 г.; решение № 26-12/22.02.2005 г.; изменена с Решение № 37-4 от 20 декември 2005 г.; Решение № 40-1 от 28.02. 2006 година, Решение № 46-19 от 25.07.2006 година, Решение № 47-7 от 19.09.2006 година, Решение № 55-2 от 24.04.2007  година, решение № 5-3 от 26 февруари 2008 година, решение № 8 – 8 от 29.04.2008 година, решение № 9 -13 от 27 май 2008 година, решение № 17-6 от 27 януари 2009 година, решение № 27-1 от 27 октомври 2009 година, решение № 31-1 от 23 февруари 2010 година, решение № 35-2 от 29 юни 2010 година, решение № 37-1 от 14.09.2010 година, решения №№ 41-1 и 41-2 от 21.12.2010 година, решение № 44-1 от 29.03.2011 г., решение № 46-1 от 31.05.2011 г., решение № 47-1 от 28.06.2011 година, решение № 48-6 от 26.07.2011 г.

         § 7.  (нов – реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) Измененията и допълненията в Наредбата влизат в сила от 01.05.2013 година.

         § 8.  (нов – реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.) Измененията и допълненията в Наредбата влизат в сила от датата на публикуване в местен ежедневник.

§ 9. (нов – реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Преустановява се събирането на цени за услуги, определени в чл. 53 от Наредбата за Общински младежки център „Захари Стоянов” за периода на изпълнение и приключване на проект BG06-102 „Младежки център Добрич – вашето утре” по Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП), или до 30.04.2016 г.

§ 10. (нов – реш. № 14-1 от 29.11.2016 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от 01.01.2017 година.

§ 11. (нов – реш. № 18-2 от 28.03.2017 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на публикуването й.

§ 12. (нов – реш. № 22-6 от 25.07.2017 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на публикуването ѝ.

§ 13. (нов – реш. № 33-1 от 24.04.2018 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на публикуването й.

§ 14. (нов – реш. № 34-3 от 29.05.2018 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

§ 15. (нов – реш. № 8-7 от 28.04.2020 г.) Срокът за плащане на Такса за битови отпадъци за 2020 г. с 5 % отстъпка, се удължава до 30.06.2020 г.

§ 16. (нов – реш. № 8-7 от 28.04.2020 г.) Родителите не заплащат една месечна такса за първия пълен месец след извънредното положение за ползване на Детска ясла и Детска градина, ако в периода на въведеното от Народното събрание на Република България извънредно положение поне един от родителите е безработен и с прекратено трудово правоотношение, регистриран е в „Бюро по труда“ или е в неплатен отпуск над 30 (тридесет) работни дни и таксата не се финансира по друг ред.

§ 17. (нов – реш. № 8-7 от 28.04.2020 г.) Не се заплаща такса за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения на територията на Община гр. Добрич, за периода на извънредното положение.

§ 18. (нов – реш. № 8-7 от 28.04.2020 г.) Не се заплаща такса за ползване на Центъра за базарна търговия (Битака) по бул. “Русия“, за периода на извънредното положение.

§ 19. (нов – реш. № 8-7 от 28.04.2020 г.) На предплатилите съответните такси по предходните два параграфа от момента на извънредното положение, но преустановили дейност поради извънредното положение, същата ще се счита платена за месеците следващи края на извънредното положение.

§ 20.(1) (нов – реш. № 10-11 от 30.06.2020 г.) Не се заплаща такса по чл.22, ал.2 от Наредбата за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения на територията на Община гр. Добрич, за първия месец след изтичане на извънредното положение.

(2) (нов – реш. № 10-11 от 30.06.2020 г.) За втория месец от изтичане на извънредното положение, лицата по ал. 1 заплащат таксата с 50 % намаление.

§ 21. (нов – реш. № 10-11 от 30.06.2020 г.) На предплатилите такси по предходния параграф, същите ще бъдат прихванати от такси за следващите месеци.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§  1.  (нов – реш. № 47-1 от 26.03.2019 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§  1.  (нов – реш. № 8-7 от 28.04.2020 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение 8-7/28.04.2020 г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от 08.05.2020 г.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§  1.  (нов – реш. № 6-2 от 31.03.2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение 6-2/31.03.2020 г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването ѝ по други начин на територията на общината.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. (нов – реш. № 16-4 от 18.12.2020 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение 16-4 от 18.12.2020 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от 29.12.2020 г.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. (нов – реш. № 17-9 от 26.01.2021 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение № 17-9 от 26.01.2021 г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от 01.01.2021 г.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. (нов – реш. № 18-6 от 23.02.2021 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение 18-6 от 23.02.2021 г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от обнародването в печата или разгласяването ѝ по друг начин на територията на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. (нов – реш. № 24-14 от 27.07.2021 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. (нов – реш. № 29-5 от 21.12.2021 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение 29-5 от 21.12.2021 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от 30.12.2021 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. (нов – реш. № 33-4 от 26.04.2022 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение 33-4 от 26.04.2022 на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила на 16.05.2022 г.

 

 

Наредбата е приета с  решение № 10-7 от 31.07.2012 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 19-1 от 30.04.2013 година, изм. и доп. с решение № 31-2 от 29.04.2014 година, изм. и доп. с решение № 42-3 от 16.02.2015 година, изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение № 4-7 от 28.01.2016 г., изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич – решение № 7-3 .от 26.04.2016 г., изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич – решение № 13-3 от 25.10.2016 година, изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич – решение № 14-1 от 29.11.2016 г., изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич – решение № 13-3 от 25.10.2016 година, изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич – решение № 18-2 от 28.03.2017 г.; решение № 18-1 от 28.03.2017 г. – пар. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 22-6 от 25 юли 2017 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 28-1 от 28 ноември 2017 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 31-1 от 27  февруари 2018 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 33-1 от 24 април 2018 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 34-3 от 29 май 2018 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич - решение 34-4 от 29 май 2018 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 47-1 от 26 март 2019 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 8-7 от 28 април 2020 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 10-11 от 30 юни 2020 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 6-2 от 31 март 2020 г., в сила от 11.12.2020 г., съгласно Решение 320/03.11.2020 г. на Адм. съд – Добрич; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 16-4 от 18 декември 2020 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 17-9 от 26 януари 2021 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 18-6 от 23 февруари 2021 г.; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - решение 24-14 от 27 юли 2021 г.; доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич – решение 29-5 от 21 декември 2021 г., изм. и доп. с Решение 31-2 от 22 февруари 2022 г. на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич – решение 33-4 от 26 април 2022 г.; изм. с реш. № 97 от 01.03.2023 г. на Административен съд – Добрич, влязло в сила от 22.03.2023 г.

 

 

 

Дата на последна актуализация: 22.03.2023 г.

Файлове:

Последна промяна: 16:41:46, 22 Март 2023
Свали в pdf