НАРЕДБА за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич

A A A

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както формите на контрол върху тези дейности и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

/2/ Наредбата урежда обществените отношения, свързани с:

1. поддържането и опазването на чистотата;

2. управлението на битовите отпадъци /БО/;

3. управлението на масово разпространените отпадъци /МРО/ в т.ч:

а/ отпадъци от опаковки /ООп/;

б/ негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;

в/ излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;

г/ излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;

д/ излезли от употреба автомобилни гуми /ИУАГ/;

е/ отработени моторни масла /ОММ/;

4. управлението на строителните отпадъци;

5. управление на биоотпадъците.

/3/ Наредбата определя правата и задълженията на общинската администрация и на лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии.

/4/ Наредбата определя вида на административните нарушения и размера на глобите/ санкциите, на които подлежат в тази връзка физическите и юридическите лица.

/5/ Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на Община град Добрич, както и за юридическите лица, осъществяващи дейност на нейна територия, независимо дали правят това като регистрирани в Добрички окръжен съд чрез свои поделения /клонове/. Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за организациите и учрежденията, развиващи дейност на територията на Община град Добрич.

Чл. 2. /1/ Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.

            /2/ Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор от юридическите лица, а отпадъците, генерирани от  домакинствата с такъв характер, се предават по реда, посочен в настоящата Наредба.

/3/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Дейностите по третиране на отпадъци се извършват от лица, които притежават съответните документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

           /4/Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни:

1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;

2. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими;

3 да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;

4. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадат организация за безопасното им управление;

5. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

          /5/Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие със  ЗУО и настоящата Наредба.

Чл. 3. /1/ Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

           /2/ Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.

           /3/ Отстраняването на нерегламентирани замърсявания в имоти общинска собственост се организира и провежда от Общината със средства, заделени за тази дейност по бюджета за съответната година.

Чл. 4. /1/ За услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения за третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, юридическите и физически лица са длъжни да заплащат такса по реда, предвиден в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

           /2/За обезвреждане и/или оползотворяване на строителни отпадъци притежателите им заплащат цена на услугата,  определена от Общински съвет град Добрич .

 

ГЛАВА ВТОРА

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл. 5 /1/ За изпълнение на задълженията си по чл. 19, ал. 2 от ЗУО, Кметът на Община град Добрич сключва договори и възлага извършването на дейностите по управление на битовите отпадъци на лица по смисъла на чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по събирането, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането им, след санкция на Общински съвет.

          /2/ Лицата, с които кметът на Община град Добрич е сключил договор по ал.1, изпълняват задълженията си в съответствие със сключения  договор.

         /3/ В договорите, отнасящи се до събирането и транспортирането на битовите отпадъци, се определят конкретните задължения на изпълнителя във връзка с почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии на Общината, предназначени за обществено ползване.

Чл. 6. /1/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Собствениците, ползвателите и/или обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях в сградите в режим на етажна собственост са длъжни да почистват и поддържат площите в границите на урегулирания поземлен имот (УПИ)  към съответната сграда.

            /2/ (отм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.)

            /3/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Скица-извадка с площта и границите на УПИ за съответната сграда се предоставя безвъзмездно от Община град Добрич.

Чл. 7. /1/ Всички лица, собственици и ползватели на недвижими имоти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части от имотите /дворовете/ и определените прилежащи територии по чл. 6, ал.1,  да почистват тротоарите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите и да спазват регламентирания с настоящата Наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

/2/ Всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти са длъжни да изхвърлят масово разпространените отпадъци /МРО/ и други рециклируеми отпадъци разделно на определените за тази цел места.

/3/ В сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал. 1 отговорност носят техните редовно избрани управители.

/4/ Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

/5/ Почистването и поддържането на чистотата, в т. ч. осигуряването на съответни съдове за отпадъци в паркове, градини и др. зелени площи /неразпределени като прилежащи територии/ е задължение на лицата, които ги стопанисват.

/6/ Собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, намиращи се в райони без изградена градска канализационна система са длъжни да почистват попивните, изгребните или септичните си ями.

Чл. 8 /1/ На интернет страницата на Община град Добрич или по друг подходящ начини /чрез звената за административно обслужване, информационните табла на общината, средствата за масова информация/ се оповестяват данни за: 

1. Лицата по чл. 5, ал.1  от Наредбата, с които са сключени договори и на които е възложено да извършват дейности по събирането на битовите отпадъци,  почистване на териториите, предназначени за обществено ползване и транспортирането им за последващо третиране и окончателно обезвреждане. Данните  включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения.

2. Лицата по чл. 5, ал.1  от Наредбата с които са сключени договори и на които е възложено да извършват дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците. Данните  включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения.

3. Лицата, с които Община град Добрич има сключени договори за разделно събиране, транспортиране, последващо третиране и оползотворяване на МРО и други рециклируеми отпадъци. Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения.

4. Лицата по чл. 34, ал. 1, от Наредбата, които извършват услуги по събиране и транспортиране на строителни отпадъци. Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail.

5. Местата за обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на Община град Добрич. Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail.

6. Местата за смяна на отработени моторни масла на територията на Община град Добрич. Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail.

7. Местата за безвъзмездно събиране на отпадъци от домакинствата: Адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail.

8. Стратегии, планове и програми, свързани с управлението на отпадъците на Община град Добрич.

/2/ Информацията по ал. 1 се актуализира при всяка промяна.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДАЦИ (БО)

Чл. 9. /1/ Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 5, ал.1 от Наредбата.

/2/ Лицата по чл.5, ал. 1  осигуряват:

1. необходимия брой съдове за съхраняване на БО – контейнери, улични кошчета и други съдове /освен в случаите, когато е договорено друго/;

2. събирането на БО и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.

/3/ Кметът на Община град Добрич отговаря за:

1. избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депата за БО и/или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на БО;

2. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища.

Чл. 10.  Лицата по чл. 5, ал.1 от Наредбата са длъжни да:

1. събират и транспортират БО от районите, определени в договорите, като границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се определят ежегодно със заповед на Кмета на Община град Добрич по реда на чл. 63, ал.2 от Закона  за местните данъци и такси  (ЗМДТ); 

2. поддържат съдовете за БО в добро техническо състояние и естетичен вид и ги дезинфекцират най-малко два пъти годишно;

3. извозват БО за предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане само на определените от Община град Добрич депа или на други инсталации и съоръжения;

4.  почистват местата и около тях, на които са разположени съдовете за събиране на БО и уличното платно от разпилени при товаренето отпадъци;

5. връщат съдовете  на определените за тях места след натоварването на БО в специализираните автомобили;

6. (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) представят на кмета на Община град Добрич, всяка година в срок до 31 март екземпляр от годишния си отчет за дейността за предходната година, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

7. изпълняват и други изисквания, съгласно договорите, с които им е предоставено право да извършват дейности по събирането и  транспортирането на битовите отпадъци.

Чл. 11. Лицата, при чиято дейност се образуват битови отпадъци от нежилищни имоти, заплащат такса в размер, определен с разпоредбите на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ (МРО) 

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ (ООп)

Чл. 12. Кметът на Община град Добрич отговаря за разделното събиране на БО, включително отпадъци от опаковки (ООп).

Чл. 13. /1/ Кметът на общината изпълнява задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО относно отпадъци от опаковки, като сключва договори за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината при минимални параметри на системата съгласно чл. 24 и 25 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, с:

1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

/2/ Кметът на общината определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч. разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за разделно събиране, в съответствие с минималните критерии по чл. 24 и при спазване изискванията по чл. 25 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

/3/ Кметът изпълнява задълженията си по ал. 1, т. 2 в случай на писмен отказ от всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключат договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината.

/4/ С договорите по ал. 1 се уговарят задълженията на страните по изпълнението и отчитането на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване.

/5/ Кметът на общината осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

/6/ Кметът на общината съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните кампании на организациите по оползотворяване.

/7/ Кметът на общината отговаря контейнерите за битови отпадъци, различни от тези за отпадъци от опаковки, да не бъдат в жълт, зелен или син цвят.

Чл. 14. Лицата, с които Община град Добрич е сключила договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп, са длъжни да:

1. (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) притежават съответните документи, издадени по реда на ЗУО;

2. разработят в срок от два месеца след сключване на договор Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на ООп, утвърдена от Кмета на Община град Добрич, в съответствие с Програмата за управление на отпадъците на Община град Добрич, приета от Общински съвет;

3. разполагат съдовете, съгласно изискванията в договорите по чл. 13, ал. 1 и разработената Програма по чл. 14, т. 2 от Наредбата;

4. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на БО;

5. представят в Община град Добрич копие от информацията по чл. 47 и чл. 52 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;

6. събират и транспортират разделно събраните ООп  самостоятелно и/или да сключат договор с подизпълнители, притежаващи разрешения по чл.14 и чл. 35 от  ЗУО;

7. осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци от опаковки и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване;

8. предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане, определени от Община град Добрич;

9. почистват и дезинфекцират контейнерите за разделно събиране два пъти годишно;

10. обозначават  видовете отпадъци, които се събират в съответния контейнер, както  и да надписват върху контейнера  телефони на дружеството, на които гражданите да се обаждат при необходимост;

11. не допускат смесване на отпадъците в едно транспортно средство при събиране и извозване от контейнерите за стъкло, пластмаса, хартия и метал;

12. работят само с пунктове за вторични суровини, които отговарят на нормативните изисквания за извършване на тази дейност;

13. организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани от Община град Добрич, минимум 2 пъти годишно.

Чл. 15. /1/Лицата, при чиято дейност се образуват ООп, са длъжни да:

1. предават и/или изхвърлят ООп, обозначени с маркировката за разделно събиране в определените за целта места;

2. спазват указанията за изхвърляне на различните видове ООп, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най-малък обем, да почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват рециклируемите отпадъци със смесените БО;

3. не изхвърлят други отпадъци освен ООп за съответния вид контейнер за разделно събиране;

4. не поставят ООп извън съдовете за разделно събиране, дори когато те са обемни;

5. не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп;

6. не изхвърлят леснозапалими материали в съдовете за разделно събиране;

7. затварят капаците на съдовете за разделно събиране на ООп;

8. не лепят рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране;

9. опазват съдовете за разделно събиране и да не ги местят от определените места, на които са разположени.

/2/ Лицата, извършващи търговска дейност на територията на Община град Добрич, в обекти за търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, освен посочените задължения по предходната алинея, са длъжни да:

1. сключат договор с организация по оползотворяване, на която да предават генерираните от обекта рециклируеми отпадъци и опаковки;    

2. събират в специализирани съдове и/или чували рециклируеми отпадъци и опаковки, като вземат мерки за тяхното временно съхранение и предаването им съгласно утвърден график на организацията по оползотворяване, с която имат сключен договор;

3. доказват количествата предадени ООп с кантарни бележки, издадени от организацията по оползотворяване, с която имат сключен договор, и ги съхраняват, както и договора, в рамките на обекта;

4. предлагат биоразградими торби и изискват от производителите или вносителите сертификат за качество.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА)

 

Чл. 16. /1/Кметът на Община град Добрич:

1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, като сключва договори с:

а/ организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

б/ други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на общината и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

/2/ С договорите по ал. 1, т. 2 се определят най-малко:

1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията на общината;

3. задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите по прилагане на системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;

4. задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж годишно на информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията на общината.

Чл. 17. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители, са длъжни да предвидят достъпни места за  поставяне на съдове за събиране и приемане обратно на мястото на продажбата или на друго подходящо място на НУБА, образувани в резултат на употребата на пуснатите от тях на пазара продукти.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

 

Чл. 18. /1/ Кметът на общината:

1. оказва съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО;

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, като сключва договори с:

а/ организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или

б/ лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или

в/ други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.

/2/ Договорите с лицата по ал. 1, т. 2 трябва да съдържат:

1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината;

3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;

4. задължение за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината.

 

Чл.19. /1/ Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да:

1. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/или други места за предаване на ИУЕЕО;

2. приемат безплатно обратно ИУЕЕО, от същия асортимент или изпълняващо същите функции.

/2/ Лицата, които съхраняват ИУЕЕО до предаването му за обезвреждане, задължително определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране.

/3/ Лицата, които притежават ИУЕЕО, могат да го върнат в търговските обекти при покупка на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)

 

Чл. 20. /1/ Кметът на общината:

1. определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО на територията на общината за предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл. 52, ал. 1 от ЗУО и настоящата Наредба;

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 от ЗДвП и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което уведомява звено „Пътна полиция“ при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

/2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор с:

1. организации по оползотворяване на ИУМПС;

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

/3/ Договорите по ал. 2 съдържат най-малко:

1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на общината;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на територията на общината;

3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

/4/ За местата по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

Чл. 21. /1/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.; отменена с Решение №368/09.10.2019 г. на Административен съд – Добрич, потвърдено с Решение №4376/14.04.2020 г. на Върховен административен съд) Дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на изоставени и ИУМПС (съгласно Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства и Закона за движение по пътищата), компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО.

/2/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, както и други нормативните актове, регламентиращи третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци.

/3/ Собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна собственост.

/4/ В случай, че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

/5/Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 4, както и в случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл. 143, ал. 7 и ал. 8  от Закона за движението по пътищата.

Чл. 22. /1/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Кметът на Община град Добрич назначава комисия с представители на общинска администрация и РУ на МВР за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер-предписание, съгласно образец – Приложение №1.

/2/ Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 екземпляра, съгласно образец Приложение № 2. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

/3/ С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече тримесечен срок за преместването му.

/4/ Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост не спира изпълнението на предписанието по ал. 3.

/5/ В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал.2 кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС.

/6/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.

/7/ Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в интернет страницата на Общината или се оповестява по друг обичаен начин.

/8/ На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по ал. 3 контролните органи по тази Наредба съставят акт за установяване на административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на Закона за административните нарушения и наказания. Отговорността за извършеното нарушение с ИУМПС е визирана в чл. 188 от ЗДвП.

Чл. 23. Лицата, сключили договор с Община град Добрич по чл. 20, ал. 2 от Наредбата, са длъжни да:

1. приемат ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и да съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС;

2. (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) водят отчетни книги по Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри за приетите автомобили, заверен в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР;

3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР град Добрич;

4. (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) уведомяват в срок до 3 дни сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР град Добрич и съответното РУ на МВР, на територията на която се намира паркингът за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описание на автомобила, адрес на последното му паркиране и заповед за принудителното му преместване;

5. предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 14 дни от датата на приемането на ИУМПС за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на ИУМПС се извършват съгласно чл. 143, ал. 6 или ал. 8 от ЗДвП;

6. освободят ИУМПС в 14-дневния срок по т. 5, в случаите, когато собственикът е поискал връщането и е заплатил разходи по принудителното преместване и временното съхранение, както и глобата /имуществената санкция/.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ (ИУАГ)

 

Чл. 24. /1/ Кметът на общината:

1. определя и съгласува местата за събиране на ИУАГ на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на ИУАГ;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУАГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

/2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 - когато местата за събиране на ИУАГ са разположени върху общински имот.

2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУАГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане с:

а/ организация по оползотворяване на ИУАГ;

б/ лицата, които предлагат на пазара гуми, и изпълняват задълженията си по Наредбата индивидуално.

Чл. 25. (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУАГ, имат право да извършват само лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО.

Чл. 26. Всички лица, които извършват продажба на автомобилни гуми на крайните потребители са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табла, съдържащи информация за местата по ал. 1, както и начина за приемане в търговския обект на излезлите от употреба автомобилни гуми.

Чл. 27. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба автомобилни гуми само на определените събирателни пунктове.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА

Чл. 28. /1/ Кметът на общината:

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

/2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и

2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с:

а) организация по оползотворяване на отработени масла;

б) лица, които предлагат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл. 29. /1/ Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:

1. в места за смяна на отработени масла;

2. на площадки за предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО - в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;

3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

/2/ Лицата, извършващи дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или  комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Чл. 30. Лицата, които притежават отработени  моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги предават чрез приемно-предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на определените по чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата места/лица, притежаващи необходимите документи.

ГЛАВА ПЕТА

 

                            УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ  ОТПАДЪЦИ  (СО)

Чл. 31.  Кметът на Община град Добрич отговаря за:

1. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за строителни отпадъци и/или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на строителни отпадъци;

2. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци, земни маси /ЗМ/ и едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ до депа и/или до други инсталации или съоръжения за обезвреждането им;

3. определянето на изисквания към транспортните средства, превозващи строителни отпадъци и/или земни маси, с цел гарантиране чистотата на територията на Община град Добрич.

Чл. 32. (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Лицата, при чиято дейност се образуват СО, и/или лицата, които третират СО, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението им:

1. предотвратяване на образуването им;

2. подготовка за повторна употреба;

3. рециклиране на СО;

4. оползотворяване в обратни насипи;

5. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво;

6. обезвреждане на СО.

Чл. 33. /1/ Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО в резултат на строителна и ремонтна дейност,  са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им.

/2/ Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други, са длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери на мястото на образуването им или за по-малки количества в чували, поставени на определените за целта места. Специализираните контейнери се дават по заявка от страна на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, отправена към субектите по чл.8, ал.1, т.4 от Наредбата.

/3/ При неизпълнение на условието за сортиране по видове по ал. 1 и 2, лицата заплащат по–висока цена за депониране, определена от Общински съвет град Добрич.

/4/ Лицата по ал. 2 носят отговорност генерираните от ремонтни дейности строителни отпадъци и ЕГО  да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери.

/5/ Лицата по ал. 2, живеещи и/или споделящи пространства в условия на етажна собственост, при намерение за извършване на ремонтни дейности са длъжни да поставят на видно място в сградата съобщение за своето намерение най-малко 3 /три/ дни преди започване на ремонтните работи.

/6/ Съобщението по ал. 5 съдържа минимум: адрес, етаж, име или номер на апартамента/помещението в което се извършва ремонт; наименование и телефон за контакти на фирмата изпълнител или техническото лице /в случаите когато ремонтът се изпълнява от физически лица/, която/което ще събира и обслужва съда/съдовете за строителни и едрогабаритни отпадъци.

Чл. 34. /1/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Строителните отпадъци се транспортират от лица, които притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО и на които е издадено направление с определен маршрут за транспортиране и изисквания за транспортните средства към Наредбата.

/2/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Направлението по ал. 1 се издава от Кмета на Община град Добрич или определени от него длъжностни лица, след заплащане на първоначална такса за 1 тон отпадъци и/или земни маси, определена съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община град Добрич.

/3/ Приемането на строителните отпадъци от длъжностните лица на площадката за оползотворяване и/или обезвреждане се удостоверява с ТАЛОН за приети строителни отпадъци и земни маси по образец /Приложение № 3/  към Наредбата, като всеки курс се маркира с печат.

/4/ При приключването на всеки строителен обект, преди издаването на Констативен акт – Образец 15 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, инвеститорите представят талона по ал. 3, заверен от упълномощени от Кмета на Община град Добрич длъжностни лица.

/5/ В случай на непредставяне на заверен ТАЛОН за приети строителни отпадъци и земни маси по ал. 3 и 4, не се подписва Констативен акт – Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

/6/ (отм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.)

/7/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Лицата по ал. 1 представят информация по чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за включване в интернет страницата на Община град Добрич. За целта лицата представят в Община град Добрич копие от съответния документ по чл. 35 от ЗУО.

/8/ В случаите на отстраняване на стари и/или опасни сгради и съоръжения, извозването и предаването на отпадъците се извършва по реда на глава пета от Наредбата, при спазване на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него.

ГЛАВА ШЕСТА

БИООТПАДЪЦИ

Чл. 35.  Кметът на Община град Добрич отговаря за организиране на поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците и осигуряване на:

1. съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване;

2. специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване;

3. специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците;

4. разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени площи, паркове и градини;

5. претоварни станции, и/или

6. други елементи в зависимост от вида на системата;

7. насърчаване компостирането на място;

8. повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците.

Чл. 36. Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и съхраняване на биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини се определят от Кмета на общината.

Чл. 37. Притежателите на битови биоотпадъци ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

Чл. 38. Кметовете на общините разработват подробен график за обслужване на съдовете за събиране на биоотпадъци и го оповестяват на интернет страницата на съответната община и/или информират населението по друг подходящ начин. 

ГЛАВА СЕДМА

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ И  РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

КОНТРОЛ

Чл. 40. /1/ (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Контролни органи, които следят за спазването и прилагането на разпоредбите на тази Наредба, са длъжностни лица от Общинска администрация,  определени със Заповед от Кмета на Община град Добрич и органите на Районно управление (РУ) на МВР - Добрич.

/2/ Органите по ал. 1 контролират изпълнението на всички изисквания и задължения, произтичащи от тази Наредба, от лицата, извършващи дейности по поддържане и опазване на чистотата и третиране на битови, строителни, опасни и масово разпространени отпадъци, както и от лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и в т.ч.:

1.  поддържането и опазването на чистотата на територията на Община град Добрич;

2.  образуване, събиране и изхвърляне, включително разделно, съхраняване, транспортиране на битови, строителни отпадъци, опасни и масово разпространени отпадъци;

3.  екологосъобразното обезвреждане на битови, строителни отпадъци, опасни и масово разпространени отпадъци;

4.  изхвърлянето на отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в определените за целта съдове;

5.  разделното събиране на ООп от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности;

6.  не смесването на разделно събраните отпадъци с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;

7.  дейностите по събиране на ИУМПС;

8. дейностите по разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

9. във връзка с изпълнението на договорите по разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

10. спазването на други изисквания, определени с настоящата Наредба.

Чл. 41. /1/ Контролните органи по чл. 40, ал.1 от Наредбата  извършват проверки по документи, на място, както и по предложения и сигнали на граждани. При проверките контролните органи се легитимират.

/2/ Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии до местата за събиране и съхранение на отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или обезвреждане на отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа.

/3/ Предложения и сигнали до контролните органи от граждани могат да се подават писмено, на „зелен телефон” на Община град Добрич 058/604 573, чрез електронна поща и по други подходящи начини.

/4/ Забранява се подаването на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали.

/5/ При нарушаване на забраната по ал. 4 гражданите носят административно наказателна отговорност по вид и в размери, определени в Наредбата.

/6/При констатиране на административни нарушения по тази Наредба контролните органи имат право:

1. да съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;

2. да съставят актове за установяване на административни нарушения;

3. на достъп до всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност;

4. да изискват представянето на документи от лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци, които съгласно нормативните изисквания следва да се намират на мястото на проверката;

5.  да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;

6.  да  привличат експерти  в съответната област,  когато проверката изисква специални познания.

/7/ Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се съставя констативен протокол, в който се определя 7-дневен срок за представянето им.

/8/ Контролните органи са длъжни да санкционират и/или съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение в предоставените им с тази Наредба правомощия.

/9/ Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наказанията се налагат поотделно за всяко едно от тях.

Чл. 42. /1/ За неуредените в този раздел въпроси се прилага раздел V от глава V и глава VI на Закона за управление на отпадъците.

/2/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ И РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.; прогласен за нищожен с Решение №4376/14.04.2020 г. на Върховен административен съд) За нарушения по тази Наредба на физическите лица се налага административно наказание – глоба в размер до 2 000 лева, а на юридическите лица или на едноличните търговци – имуществена санкция в размер до 5 000 лева, на основание чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ако не е предвидена друга такава.

Чл.  44. /1/ (прогласен за нищожен с Решение №4376/14.04.2020 г. на Върховен административен съд) На територията на Община град Добрич се забранява и се наказва с глоба за физическо лице, а юридическо лице или едноличен търговец с имуществена санкция в размер, както следва:

точка

НАРУШЕНИЕ

Размер на санкцията за физическо лице в лева

Размер на имуществена санкция за юридическо лице или едноличен търговец в лева

 1.  

Разтоварването на отпадъци извън определените от Община град Добрич депа,   инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване

150-200

450-500

 1.  

Влизането в районите на  депа или други съоръжения за третиране на отпадъци,  освен в случаите, когато отпадъците се разтоварват  за  обезвреждане

80-100

450-500

 1.  

Разреждането или смесването на производствени и опасни отпадъци с други отпадъци или вещества с цел постигане на критериите за приемане на отпадъците в съоръжения за  обезвреждане на БО и/или строителни отпадъци

 

900-1000

 1.  

Извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без  съответни разрешителни

450-500

1800-2000

 1.  

Упражняването на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от физически и юридически лица, без  съответни разрешителни

450-500

1800-2000

 1.  

Използването на междублоковите пространства за земеделски цели и животновъдство

80-100

450-500

 1.  

Изхвърлянето на разделно събраните отпадъци, негодни за последващо оползотворяване, на места извън тези, определени от Кмета на Община град Добрич

40-80

900-1000

 1.  

Изхвърлянето на отпадъци и заустването на отпадъчни води в речните корита и дерета

450-500

900-1000

 1.  

Изхвърлянето на отпадъчни води от изгребни и септични ями извън определените за това места

450-500

900-1000

10. 

Използването за снегопочистване на неекологосъобразни смеси, които не отговарят на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП) и не притежават съответните сертификати за качество и безопасност

 

2000-2500

11. 

Натрупването на обработен с препарати и смеси сняг върху тротоари, в непосредствена близост до стволовете на дърветата, зелените площи и в сервитута на улиците

20-50

200-500

 1.  

Депонирането и насипването със земни маси и/или строителни отпадъци без съответните разрешителни документи

100-500

1800-2000

 1.  

Започването и извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара, улицата и прилежащите части, и без информационно–указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на инвеститора /не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/

300-500

800-1000

 1.  

Натрупването и разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки

50-100

800-1000

 1.  

Непочистването на обекта и прилежащата територия след приключване на строително-ремонтните дейности

50-100

800-1000

 1.  

Изхвърлянето на строителни, едрогабаритни отпадъци и земни маси извън местата, определени за обезвреждането и/или  оползотворяването им

100-500

800-1000

 1.  

Предаването и приемането на производствени, строителни и/или опасни отпадъци без писмен документ /предписание/, издаден от Кмета или упълномощено от него лице

50-100

300-500

 1.  

Изгарянето на селскостопански и други отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения, за експлоатацията на които са издадени съответните разрешения

50-100

300-500

 1.  

Заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки,  извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварни работи

20-50

400-500

 1.  

Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми

50-100

400-500

 1.  

Ползването на уличните, тротоарни и зелени площи за складиране на строителни материали, разтвори, дърва и въглища и др., освен в специални контейнери след съответно разрешение от Община град Добрич

50-100

800-1000

 1.  

Паркирането и спирането на моторни превозни средства по начин, възпрепятстващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци и на ООп, а така също и възпрепятстващ лятното и зимното улично почистване, както и върху уличните шахти

50-100

400-500

 1.  

Изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от строителна и селскостопанска дейност, оборска тор и трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, речни корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти

50-100

400-500

 1.  

Изхвърлянето на производствени отпадъци в специализираните съдове за БО и за разделно събиране на ООп или други съдове, предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци

 

300-500

 1.  

Смесването на отпадъци, определени за разделно събиране, с други отпадъци

20-50

200-500

 1.  

Изхвърлянето на негодни за употреба батерии в съдовете за БО, както и смесването им с други отпадъци

20-50

200-500

 1.  

Изхвърлянето на опасни и строителни отпадъци в специализираните съдове за БО и за разделно събиране на ООп или в други съдове, предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци

50-100

800-1000

 1.  

Разместването и повреждането на съдовете за битови отпадъци и за разделно събиране на ООп или други съдове, предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци, а също и запалването на отпадъците в тях

50-100

500-1000

 1.  

Предварителното съхраняване и съхраняване на НУБА в открити складове без навес

 

300-500

 1.  

Изхвърлянето на ИУЕЕО в съдовете за БО и за разделно събиране на ООп или други съдове, предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци,  както и смесването им с други отпадъци

20-50

300-500

 1.  

Изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

20-50

300-500

 1.  

Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води и в канализационните системи

350-500

300-500

 1.  

Съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на почвата

350-500

800-1000

 1.  

Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

350-500

800-1000

 1.  

Съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на площадки за временно съхранение, които не отговарят на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му

 

1500-2000

 1.  

Смесва моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

 

800-1000

 1.  

Извършва смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на изискванията

350-500

800-1000

 1.  

Съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове

 

800-1000

 1.  

Нарушава разпоредбите на чл. 30 от Наредбата

350-500

 

 1.  

Предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават документ по чл. 35 от ЗУО

20-50

300-500

 1.  

Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ

350-500

800-1000

 1.  

Изгарянето на ИУАГ с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

350-500

800-1000

 1.  

Депонирането на цели и нарязани ИУАГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм

350-500

800-1000

 1.  

Нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки

350-500

800-1000

 1.  

Отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна

50-100

800-1000

 1.  

Извършването на строителни работи на обекти, когато от дейността се получава силно запрашаване на околното пространство без да се използва оросяване или друга предпазна мярка

350-500

800-1000

 1.  

Транспортирането на строителни материали, земни маси, селскостопанска продукция, вторични суровини, отпадъци и други в транспортни средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи или чергила

50-100

300-500

 1.  

Изхвърлянето на строителни и едрогабаритни отпадъци директно от етажите на строителните обекти и жилищните блокове

80-100

800-1000

 1.  

Депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната

50-100

800-1000

 1.  

Смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци

50-100

800-1000

 1.  

Изгарянето на стърнища, крайпътни храсти и други растителни видове, паленето и изгарянето на всякакви видове отпадъци

300-500

800-1000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии - след дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място

10-50

 

 1.  

Замърсяването и изхвърлянето на  всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване

10-50

300-500

 1.  

Изхвърлянето на хранителни продукти и всякакви отпадъци през прозорците, балконите (терасите) и покривите на етажната собственост

30-50

 

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Изваждането на отпадъци от съдовете за БО или за ООп, освен на лицата, на които е възложено тяхното обслужване

10-50

 

 1.  

Изхвърлянето на битовите отпадъци извън специализираните съдове за БО, както и изхвърлянето на рециклируеми ООп извън специализираните съдове за разделно събиране

10-50

300-500

 1.  

Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в специализираните съдове за БО и в уличните кошчета

10-50

300-500

 1.  

Изхвърлянето  на пепел, сгурия и горящи отпадъци в съдовете за БО и за разделно събиране на ООп или в други съдове, предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци

10-50

80-100

 1.  

Излизането на транспортните средства на уличните платна с непочистена  от кал ходова част

10-50

80-100

 1.  

Неконтролираното изгаряне на биоотпадъци

10-50

400-500

 1.  

Изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци

50-100

400-500

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нарушение на чл. 2, ал. 2 от Наредбата или изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и неконтролирано обезвреждане на отпадъци

 

1800-2000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Непредоставяне на документи относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 4, т. 5 от Наредбата

 

300-500

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нарушение на разпоредбите на чл. 10 от Наредбата относно събирането и транспортирането на БО за оползотворяване и/или обезвреждане само на определените от Община град Добрич депа или на други инсталации и съоръжения

 

1200-2000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нарушение на изискванията на чл. 14 от  Наредбата за въвеждане на система за разделно събиране на  отпадъци от опаковки

 

1200-2000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Третиране и/или транспортиране на строителни отпадъци без направление с определен маршрут или без съответния документ по чл. 35 от ЗУО

 

500-1000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нерегламентирано изгаряне или извършване друга форма на нерегламентирано обезвреждане на битови отпадъци

20-50

500-1000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нарушение на разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Наредбата

50-500

1500-2000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нарушение на разпоредбите на чл. 7 от Наредбата

50-500

1500-2000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нарушение разпоредбите на чл. 15 от Наредбата

50-500

1500-2000

 1.  

Подава неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали

50-100

50-100

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Извършва продажба на акумулатори без да прилага към гаранционната карта списък на лицата, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО за събиране на негодни за употреба акумулатори

 

500-1000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори

 

800-1000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци

 

800-1000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива електролит от тях

 

800-1000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо 5% от общото количество събрани акумулатори

 

800-1000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нарушава разпоредбите на чл. 19 от Наредбата

 

800-1000

 1. 78.

Умишлено нарушава целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, освен ако притежава разрешение по чл. 35 от ЗУО за тази дейност

50-100

800-1000

 1.  

Предава или изхвърля ИУМПС на места, които не са предназначени за тази цел

500-1000

1500-2000

 1.  

Нарушава разпоредбите на чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредбата

500-1000

1500-2000

 1.  

Разкомплектова ИУМПС на площадки за временно съхраняване или добива части и компоненти от тях, или събира други видове отпадъци, които не произхождат от ИУМПС, техни компоненти и материали

500-1000

1500-5000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нарушение на разпоредбите на чл. 23 от Наредбата

 

3500-5000

 1.  

(изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Нарушение на разпоредбите на чл. 25 и чл. 26 от Наредбата

 

3500-5000

 1.  

Не предава излезлите от употреба автомобилни гуми на определените събирателни пунктове, с което нарушава  разпоредбите на чл. 27 от Наредбата

100-500

800-1000

 1.  

Нарушава разпоредбите на чл. 33 от Наредбата

100-500

800-1000

 1.  

Нарушава разпоредбите на чл. 34 от Наредбата

50-100

800-1000

 1.  

При нарушения по чл. 3, ал. 1 от Наредбата  или установяване на причинителите на отпадъците

200-500

800-1000

         

 

/2/ (прогласен за нищожен с Решение №4376/14.04.2020 г. на Върховен административен съд) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

Чл. 45. Въз основа на съставените актове се издават наказателни постановления.

Чл. 46. (изм. с  решение № 49-18 от 28.05.2019 г.) Образуването на административно-наказателни производства за нарушения, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.

Чл. 47. /1/ Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

/2/ За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на
възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят
съответно родителите, попечителите или настойниците.

/3/ За нарушения, извършени при осъществяване дейности на
предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества,
административно-наказателна отговорност носят работниците или
служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са
наредили или допуснали да бъдат извършени.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Всички схеми на прилежащи територии, одобрени преди влизане в сила на
настоящата наредба, са валидни до приемането на нови скици и
получаването на същите от съответните лица.

§ 2.   По смисъла на тази Наредба:

1.    „Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от категориите по § 1, т. 17 от ДР на ЗУО.

2.    „Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

3.   „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

4.    „Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

5.    „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения и земни маси.

6.    „Масово разпространени отпадъци” са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

7. "Отпадъци от опаковки" са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, които попадат в обхвата на определението за "отпадък" по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗУО, с изключение на остатъците, получени от производствени процеси.

7.    „Отпадъци от черни и цветни метали” са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци.

8.    „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер” са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

9.   „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване” е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

10. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

11. „Едрогабаритни отпадъци” са битовите отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им.

12. „Причинител на отпадъци е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

13. „Третиране на отпадъците” е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.

14. „Обезвреждане на отпадъците” е всяка от следните операции:

а/ депониране /наземно или подземно/;

б/ обработване на замърсени земя и почви /например биоразграждане на течности или утайки в почви/;

в/ дълбочинно инжектиране /например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани/;

г/ повърхностни заграждения /например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения/;

д/ специално проектирани депа /например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда/;

е/ изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани;

ж/ наземно изгаряне /инсинерация/;

з/ постоянно съхраняване /например съхраняване в контейнери в мини и други/.

15. „Рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства.

16. „Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

17. „Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

18. „Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

19. „Повторно използване” е използването на отпадъците като продукт, който веднъж вече е бил използван в същата форма за същата цел.

20. Оползотворяване на отпадъците е всяка от следните операции:

a/ използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия;

б/ пречистване или регенериране на разтворители;

в/ рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане;

г/ рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения;

д/ рециклиране или възстановяване на други неорганични материали;

е/ регенериране на киселини и основи;

ж/ възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването;

з/ възстановяване на компоненти от катализатори;

и/ повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла;

к/ обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда;

л/ използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по букви а - к;

м/ размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви а- л;

н/ съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви а - м, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване.

21. „Събиране” е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране.

22. „Транспортиране” е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.

23. „Управление на отпадъците” са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.

24. „Временно съхраняване” е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:

а/ три години при последващо предаване за оползотворяване;

б/ една година при последващо предаване за обезвреждане.

25. „Грубо нарушение” са такива действия или бездействия на заявителя, които са довели до въздействия над допустимите норми за въздействие върху компоненти на околната среда или човешкото здраве, установени и документирани по съответния ред от компетентните органи.

26. „Системно нарушение” е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид в продължение на тригодишен период, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.

27. „Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” е осъществяване на разпоредителни сделки с отпадъци от черни и цветни метали, както и свързаните с тях дейности /събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като сортиране, механична обработка и други/.

28. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

29. „Прилежащи части” са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, ж.п. гари, за поддържане чистотата на които са отговорни техните обитатели или ползватели.

30. „Съдове за твърди битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят твърди битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

31. „Обществени места” са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.

32. „Излязло от употреба МПСе отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в)  изоставено регистрирано МПС.

33. „Отпадъкот МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:

а/ излезли от употреба моторни превозни средства;

б/ материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

34. „Маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация  и  чл. 22 от
Закона за управление на отпадъците.

§2. Изменения и допълнения на Наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

§3. Настоящата Наредба  влиза в сила в едномесечен срок от приемането й от Общински съвет  град Добрич и отменя Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на Община град Добрич (Приета с решение № 43-6 от 21.02.2011 г. на Общински съвет град Добрич).     

§4. Наредбата е приета с решение № 33-4 от 24.06.2014 година на Общински съвет град Добрич.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич

(решение № 49-18 от 28.05.2019 г.)

§1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

Файлове:

Последна промяна: 16:48:13, 28 Май 2020
Свали в pdf