Заседание № 40 на 30.11.2010 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за прекратяване на договор № 90 от 21.12.2009 година за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост - „Плетачница" АЕМО „Стария Добрич".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за продължаване на договор № 87 от 10.10.2008 г. за предоставяне на концесия върху част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост - част от училищна сграда, представляваща съществуваща столова за хранене на СОУ "Св. Климент Охридски", град Добрич, с правоприемник.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: "Хотел" (ХАН) от АЕМО „Стария Добрич", находящ се в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Гостилница" от АЕМО „Стария Добрич", находящ се в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - парокотелно до блок „Пирин".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

7. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, предоставени за стопанисване на ОП „Спортни имоти".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се на входа на Централни хали град Добрич, за монтиране на кафе - автомат.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

9. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30 за 2010 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

10. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ХХVІІ - за „Обществено и делово обслужване" в кв. 572 на ЖК „Русия - 2".

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за имоти с № 72624.610.138; 72624.610.135; 72624.610.141; 72624.611.27; 72624.61.35; 72624.87.55; 72624.87.60 и 72624.90.180 в землището на град Добрич във връзка с присъединяване на ветроенергиен парк към подстанция „Фаворит" град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Предложение за допускане на изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на град Добрич за имоти, намиращи се в местност „Стопански двор" - Рилци с идентификатори 72624.630.7; 72624.630.8 и 72624.630.12.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно избор на работна група за подготовка на предложение за промяна Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите на общинските търговски дружества.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно кандидатстване с проект „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация" по Оперативна програма „Регионално развитие".

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно потвърждаване на решение на Общински съвет град Добрич за закриване на Центъра за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за разкриване на Общностен център за деца и семейства.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно приемане Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно прекратяване изплащането на възнаграждение на общински съветник, във връзка с чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

ДОКЛАДВА: Иван Мандев
Председател на Общински съвет

 

Файлове:

Последна промяна: 14:24:20, 27 Юни 2013
Свали в pdf