Заседание № 41 на 21.12.2010 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за актуализация на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Приемане на План - сметка за Дейност "Чистота" за 2011 година.

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно съграсуване на Стратегически план за периода 2011 - 2013 година и Годишен план за 2011 година за дейността на Звено "Вътрешен одит" при Община град Добрич

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: "Хотел" (ХАН) от АЕМО "Стария Добрич", находящ се в град Добрич.

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: "Гостилница" от АЕМО "Стария Добрич", находях се в град Добрич.

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за изваждане от капитала на "Обреден дом" ЕООД на дълготрайни материални активи и поемане заплащането на остатък от финансов лизинг.

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот на Фондация "Ръка за помощ" за целите на изпълнение на проектни дейности.

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за предоставяне на общински имот за клубна база на ПП "Герб".

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година.

Докладва: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продължаване на срока на договора за наем на основаниe § 78, ал. 2 от ЗОС на "СИБАНК" АД за общинско имущество, представляващо част от фоайе в сграда на Корпус ІІІ по ул. "Независимост" №7, град Добрич (южен вход), за поставяне на банкомат.

Докладва: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

12. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от ЗОС за общинско място за монтаж на павилион (по одобрен модел) за обущарски услуги в ЖК "Балик - Йовково - юг", град Добрич.

Докладва: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

13. Предложение за отписване от баланса на "Жилфонд - инвест" ЕООД град Добрич на съсобствени дворни места и места за временни гаражи - общинска собственост.

Докладва: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

14. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. "Васил Левски" 7, град Добрич.

Докладва: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно даване на съгласие за изграждане на мемориална плоча на загиналите военнослужещи при изпълнение на войнския си дълг.

Докладва: Арх. Пламен Ганчев
Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Предложение за изменение на Подробен устройствен план за УПИ - І - за "Обществено обслужване, озеленяване и трафопост" в кв. 631 на ЖК "Русия 3-4" град Добрич.

Докладва: Арх. Пламен Ганчев
Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно даване съгласие на "Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД за закупуване на микробус втора употреба.

Докладва: Инж. Надежда Петкова
Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Предложение за намаляване капитала на "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич.

Докладва: Инж. Надежда Петкова
Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Приемане каледнадер график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии до края на мандат 2011 година.

Докладва: Иван Мандев
Председател на Общински съвет

20. ДРУГИ
- Заявление за опрощаване на публични задължение
- Изслушване на граждани (ако има заявки)

Файлове:

Последна промяна: 14:31:39, 27 Юни 2013
Свали в pdf