Заседание № 42 на 25.01.2011 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2010 година.

ДОКЛАДВА: Иван Мандев
Председател на Общински съвет
град Добрич

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2010 година.

ДОКЛАДВА:Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандат 2007 - 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Годишен доклад - отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински План за Развитие - 2010 година и приемане Общински План за Развитие - Актуализация 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно промяна в общата численост и структурата на общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Отчет за работата през 2010 година, плана за работа за 2011 година, приватизационната програма и приходо - разходната сметка за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за намаляване на началната тръжна цена и обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 72624.622.4289.1.82, попадащ в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1, находящ се по бул. Добричка епопея 10, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

9. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за общинска собственост на „ДИ-НАР" ЕООД за имот частна общинска собственост - УПИ VІІ, кв. 18 по ул. Теменуга, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

10. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост, на ЕТ „Светозар Събев" за помещение в сутерена на сградата на „Жилфонд - инвест" ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост в ЖК „Балик" (до мини бензиностанция) - ПИ с идентификатор 72624.618.138 град Добрич, за охраняем паркинг.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот, частна общинска собственост, на Сдружение „Бизнес център Добрич".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти (ПУП - ПП) с №№ 72624.906.567; 72624.905.600; 72624.905.604 и 72624.905.67 в землището на град Добрич във връзка с изграждане на БКТП-1х1000 кVа в имот № 72624.905.67 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

14. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти (ПУП - ПП) за имоти с №№ 72624.156.64; 72624.156.48; 72624.156.49; 72624.156.53 и 72624.154.4 във връзка с изграждане на външен водопровод за имот № 72624.156.64 - урбанизирана територия за „производствен, складов обект" в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Предложение за изменение на Решение № 3-6 от 18.12.2007 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Предложение за изменение и допълнение на Решение № 41-18 от 21.12.2010 година на Общински съвет град Добрич относно намаляване капитала на „Тролейбусен транспорт" ЕООД.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно изменение Устава на ПФК „Добруджа" АД.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно кандидатстване по Мярка 01 „Подобряване на градската среда" по Проект „Красива България" за финансиране изграждане на детски и спортни площадки на територията на град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно кандидатстване по Мярка 02-02 "Спешно подпомагане на социални домове" по Проект „Красива България" за финансиране на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Дъга", град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Приемане на Програма на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за периода 2011 - 2015 година, Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за 2010 година и План за работата му през 2011 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2010 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на МКБППМН

22. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества град Добрич за 2010 година и План за действие за изпълнение на Общинската стратегия от Общински съвет по наркотични вещества град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
по наркотични вещества град Добрич

23. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Мандев
Председател на Общински съвет

24. ДРУГИ.
• Заявление за отпускане на персонална пенсия
• Изслушване на граждани (ако има заявки)

Файлове:

Последна промяна: 14:33:17, 27 Юни 2013
Свали в pdf