Заседание № 43 на 21.02.2011 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане Общински план за развитие - Актуализация 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Отчет на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 за 2010 година и приемане на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич - постигнати резултати и перспективи за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Отчет за 2010 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно приемане на отчета на бюджет 2010 година и бюджета за 2011 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно кандидатстване с проект по процедура с определен срок за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Приоритетна ос 3, Мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма „Техническа помощ", с наименование „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Годишен доклад за дейността на звено "Вътрешен одит" при Община град Добрич за 2010 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Приемане принципите на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се на Централен кооперативен пазар.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Иван Рилски, 7.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - едноетажна масивна сграда по ул. Трети март, 38 А - на Дружество „Военноинвалид" град Добрич към Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите - град София.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - избено помещение в двуетажна масивна сграда по ул. Екзарх Йосиф, 3 - на Синдикален регионален съюз „ПОДКРЕПА" - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

15. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещения за лекарски и стоматологични кабинети, офиси и ООХ (бюфет) в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

16. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПЗ за УПИ - ХVІ - за „Озеленяване и гаражи" в кв. 60 на ЦГЧ град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имот № 72624.906.563 по КК (път) във връзка с ел.захранване на имот № 72624.906.302 в местността „Гаази баба" в землището на град Добрич.


ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за изработване на ПУП - ПП за имоти №№ 72624.603.11, 72624.386.28, 72624.603.92, 72624.410.30 и 72624.603.94 в землището на град Добрич, във връзка с прокарване на „Електропровод 20 kv, свързващ Възлова станция на з-д „Старт" и Ел. подстанция Добрич" град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ІV - „Специален терен" в кв. № 4 на ПЗ „Север" (имот с идентификатор № 72624.611.15 - „Гърнетата") за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10//2010, ОПРР 2007 - 2013 г.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2010 година и Общинска програма за закрила на детето за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно даване съгласие за разкриване на колеж в град Добрич към Аграрен университет - град Пловдив.

ДОКЛАДВА: Александър Алексиев
Председател на ПК „Наука, образование"

Файлове:

Последна промяна: 15:01:05, 27 Юни 2013
Свали в pdf