Заседание № 44 на 29.03.2011 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Годишен доклад за осъществената концесионна дейност през 2010 година в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за продължаване на договор № 35 от 24.06.2003 година за предоставяне на концесия върху част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост - спирка, находяща се по бул. Добруджа (до Съдебна палата), с правоприемник.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, чрез конкурс - за изграждане на хипермаркет.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2010 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за продажба на поземлен имот - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост - павилиони (части от спирки на градския транспорт), находящи се по ул. Христо Ботев и ул. Г. Попов, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

9. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на общинско място за поставяне на павилион (по одобрен модел) за обущарски услуги по ул. Емона в ЖК „Балик - Йовково - север", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

10. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти с №№ 72624.386.26; 72624.372.18; 72624.633.23; 72624.383.38; 72624.383.39; 72624.410.32; 72624.410.28; 72 624.410.30 и 72624.603.94 в землището на град Добрич, във връзка с изграждане на подземен електропровод за присъединяване на обект „Фотоволтаична електрическа централа, находяща се в ПИ No 72624.603.283 по кадастралната карта (КК) на град Добрич към подстанция „Добрич" град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за имоти с №№ 72624.308.101; 72624.300.26; 72624.300.28; 72624.280.721; 72624.281.43 и 72624.281.44 в землището на град Добрич, във връзка с присъединяване към мрежа ЦпХ на малка електроцентрала с фотоволтаични модули в ПИ No010052 с. Котленци, Община Добричка.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Предложение за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ ХХХVІ - за обществено обслужване (ОО) в кв. 30 на ЖК „Балик - Йовково - юг", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

 

Файлове:

Последна промяна: 15:04:37, 27 Юни 2013
Свали в pdf