Заседание № 45 на 26.04.2011 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

Публикувана с Приложение 1,2 и 3 на 11.04.2011 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

Преработен проект на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич в резултат на постъпили предложения на граждани към 15. 04. 2011. 

Следващите предложения в рамките на публичното обсъждане ще се разгледат от постоянните комисии към Общински съвет град Добрич и по време на самото заседание на 26 април.   

2. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

Публикувана на 11.04.2011 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич 

3. Докладна записка относно определяне на концесионер на имот, публична общинска собственост: „Гостилница" от АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно определяне на концесионер на имот, публична общинска собственост: „ХОТЕЛ" (ХАН) от АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен обект с идентификатор: 72624.615.7636.2 по Кадастралната карта на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен имот - парокотелно блок „Пирин".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за учредяване право на строеж чрез конкурс в имот, частна общинска собственост, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи" АД за монтаж на МТП върху общински терен.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от „ДКЦ - ІІ - Добрич" ЕООД за нуждите на Районна здравноосигурителна каса, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продължаване срока на договорите за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на ЕТ „Волен - 48 - Светослав Александров" за общински места, предназначени за поставяне на павилиони (по одобрен модел), за търговия и услуги в УПИ ІІІ, кв. 3 до бл. 21 в ЖК „Дружба 2" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на Сдружение „Пчела - Добрич".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

12. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в подлез „Гара юг".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Руен, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно определяне разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд по групи, в съответствие с чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно утвърждаване на актуализиран Статут на Национална литературна награда „Йордан Йовков".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

16. Доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2010 година на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870", Народно читалище „Пробуда - 1939" кв. Рилци и Читалище „Романо Дром - 2002" в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

17. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2011 - 2015 година и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

18. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата за дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" по § 10-30 за 2011 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за имоти с №№ 72624.619.410; 72624.207.34; 72624.218.29; 72624.280.732; 72624.219.28; и 72624.225.36 в землището на град Добрич във връзка с обект: „Оптичен кабел за пренос на данни - град Добрич - село Победа".

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти с №№ 72624.420.4 и No 72624.900.399 в местността „Алмалии" в землището на град Добрич във връзка с обект „Кабелни линии НН от нов БКТП 1х1000 kVA в ПИ No 72624.420.4 до съществуващи въздушни мрежи".

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ІІ на ПЗ „Север", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2010 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2010 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

25. ДРУГИ:

Заявление за отпускане на персонална пенсия
Заявление за опрощаване на държавно вземане
Заявление за опрощаване на държавно вземане

Файлове:

Последна промяна: 15:07:47, 27 Юни 2013
Свали в pdf