Заседание № 46 на 31.05.2011 г.

A A A

  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община град Добрич.

Публикувана на 16.05.2011 г.

ВНАСЯ:
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич

 ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за прекратяване на договор № 26 от 26.05.2003 година за предоставяне на концесия за имот, публична общинска собственост - „Цветарница" АЕМО „Стария Добрич".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост: „спирка № 1 Цар Петър" по ул. Цар Петър, находяща се до ОУ "Христо Ботев", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост: „спирка № 2 Цар Петър" по ул. Цар Петър, находяща се срещу ОУ „Христо Ботев", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за продажба на общински имот - УПИ ІV, кв. 4 по плана па ПЗ „Север" (бивше военно поделение „Гърнетата"), по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно кандидатстване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" с референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на поземлен имот, общинска собственост, на носителя на правото на строеж.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

9. Предложение за изменение на решение № 39-3 от 26.10.2010 година на Общински съвет град Добрич за учредяване право на строеж върху терен, общинска собственост, чрез конкурс.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

10. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за детски механизирани колички в Градски парк „Свети Георги" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

11. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост, на ЕТ „Ася - Йовка Иванова - за щанд № 5 в Градски хали на Централен кооперативен пазар.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост, на „Еспресо Вендинг" ЕООД, за терен за монтиране на автомат за кафе на микропазар „Христо Ботев".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ-ІV - за „Обществено обслужване" (ОО); УПИ - ІІІ - за „Алея" и УПИ - VІ - 4583 в кв. 816 на ЦГЧ град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

14. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - І - за „Озеленяване" в кв. 636 на ЖК „Русия 3-4", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ в кв. 30 на ПЗ „Север", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Предложение за отмяна на Решение № 43-10 от 21.02.2011 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Деян Дяков
Общински съветник

17. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир" АД.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за преобразуване чрез вливане на „Газинженеринг" ЕООД град Добрич в „Жилфонд инвест" ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно въвеждане на допълнителни условия за издаване на разрешителни за таксиметров превоз на пътници.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск".

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

Одобряване на списък на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

21. ДРУГИ:

21.1.Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Дончо Дончев Славов.

21.2.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Наталия Мариянова Иванова.

21.3.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Шермин Улвиева Мехмед.

21.4.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Светлана Атанасова Андонова.

21.5.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Росица Христова Костадинова.

21.6.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Жулиета Васкова Игнатова.

21.7.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Илияна Любомирова Влаева.

21.8.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Димитрина Стоянова Иванова.

21.9.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Димитричка Стоянова Димитрова.

21.10.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Детелина Панева Георгиева.

21.11.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Невяна Николова Иванова.

21.12.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Камелия Мариянова Димитрова.

21.13.Приемане на становище за опрощаване на публични вземания към местен бюджет от Петранка Иванова Енчева.

Файлове:

Последна промяна: 15:10:34, 27 Юни 2013
Свали в pdf