Заседание № 47 на 28.06.2011 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на договор № 94 от 11.06.2010 година за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост - "Млекарница" от АЕМО "Стария Добрич".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за увеличаване капитала на "Столове" ЕООД с нежилищен имот - общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2011 година за празничен и неприсъствен ден за работещите на територията на Община град Добрич

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен обект с идентификатор 72624.610.261.1 по кадастралната карта на град Добрич

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на недвижим имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

9. Предложение за учредяване право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, на "Български пощи" ЕАД - Областна пощенска станция - Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост, на "БАЛЧЕВ 111" ЕООД за щанд № 2 и щанд № 6 в Градски хали на Централен кооперативен пазар.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

11. Предложение за преразглеждане на решение № 46-9 от 31.05.2011 година на Общински съвет град Добрич за продажба правото на собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.-кмет на Община град Добрич

12. Предложение за изменение на Кадастрална карта на град Добрич за имоти с кадастрален идентификатор №№ 72624.509.89; 72624.509.109 и 72624.635.003.

ДОКЛАДВА: Арх. Пламен Ганчев
Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ІІ, ІІІ, ІV и V в кв. 94 и УПИ - І в кв. 93 на ЖК "Север - 3" и изменение на проектна улица между ОК 178 и ОК 181 град Добрич.

ДОКЛАДВА: Арх. Пламен Ганчев
Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно решение за преобразуване чрез вливане на "Газинженеринг" ЕООД град Добрич в "Жилфонд - инвест" ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Инж. Надежда Петкова
Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед/банкова гаранция за авансово плащане по проект "Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на град Добрич, чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка", Договор BG161РО001/1.4-06/2010/008, Бюджетна линия: BG161РО001/1.4-06/2010.

ДОКЛАДВА: Инж. Надежда Петкова
Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Предложение за увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа - 1 и Център за обществена подкрепа - 2.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Предложение за преименуване на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси град Добрич, в Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти с No 72624.386.26, 72624.372.18,72624.633.23, 72624.383.38, 72624.383.39, 72624.410.32, 72624.410.28, 72 624.410.30 и 72624.603.94 в землището на гр. Добрич във връзка с изграждане на подземен електропровод за присъединяване на обект „Фотоволтаична електрическа централа, находяща се в ПИ No 72624.603.283 по КК на гр. Добрич към подстанция „Добрич" гр. Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

20. ДРУГИ:

1. Докладни записки относно отпускане на персонални пенсии.

- Докладни записки относно опрощаване на дължими държавни вземания (1, 2, 3, 4)

- Изслушване на граждани (ако има заявки)

Файлове:

Последна промяна: 15:12:38, 27 Юни 2013
Свали в pdf