Заседание № 48 на 26.07.2011 г.

A A A

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2011 година.

ДОКЛАДВА: Иван Мандев

Председател на Общински съвет

 

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

3. Информация за текущо изпълнение на бюджета на Община град Добрич за първото полугодие на 2011 година.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

4. Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2011 година.

 

ДОКЛАДВА:Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

7. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост: бивша целодневна детска градина № 22, град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

8. Одобрение на Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ "Управление на отпадъците - Регион Добрич", касаещо разработване на проектното предложение с наименование "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22, както и за осигуряване на собствения принос от общинския бюджет, изпълнение на сключен договор за предоставена безвъзмездна помощ и други идейности по проекта.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за продажба на общински жилищни имоти, апартаменти - частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи" АД за монтаж на БКТП върху общински терен.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за продължаване на договор за безвъзмездно ползване и запазване предназначението на имот, частна общинска собственост, предоставен на Агенция за социално подпомагане, клон град Добрич, във връзка с проектен фиш „Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане".

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), на "Ани - И" ООД за магазин № 7 в Градски хали на Централен кооперативен пазар.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), на "Евро фууд - Петранка Георгиева" за магазин № 8 в Градски хали на Централен кооперативен пазар.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, предоставен за стопанисване на ОП „Спортни имоти".

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост -щанд № 3 и щанд № 4, находящи се в Централни хали град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Осми март, 58 - частна общинска собственост.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно изработване на ПУП - ПП за имоти №№ 72624.620.44, 72624.464.18, 72624.455.65, 72624.455.57, 72624.466.93, 72624.466.88 и 72624.468.80 в землището на град Добрич, във връзка с обект „Подземен електропровод Ср.Н от ветрогенератори в землището на с. Храброво, Община Балчик до подстанция „Нона" град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за отмяна на Решение № 47-12 от 28.06.2011 година на Общински съвет град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич

 

20. Предложение за отмяна на Решение № 47-13 от 28.06.2011 година на Общински съвет град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич

 

21.  Предложение за утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

                                ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова

                                Зам. - кмет на Община град Добрич

 

22.  Докладна записка относно разпределение на имуществото (ликвидационния дял) на „Обреден дом" ЕООД в ликвидация.

                                ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова

                                    Зам. - кмет на Община град Добрич

23.  Докладна записка относно осигуряване на финансови ресурси за изпълнение на проектното предложение „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В ГРАД ДОБРИЧ - фаза 1", с което Община град Добрич кандидатства в партньорство с „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД град Добрич  по покана за представяне на проектни предложения по Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж."

                                               
          ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова

                                    Зам. - кмет на Община град Добрич

 

24. ДРУГИ.

Докладни записки относно отпускане на персонални пенсии

Докладни записки относно опрощаване на дължими държавни вземания ( 1 , 2 )

Изслушване на граждани (ако има заявки)

 

Файлове:

Последна промяна: 15:15:43, 27 Юни 2013
Свали в pdf