Заседание № 50 на 20.09.2011 г.

A A A

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Предложение за приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на 03.09.2011 г.

2. Одобрение на Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич", касаещо разработване на проектнонто предложение с наименование „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" (наричан за краткост „Проекта"). Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22 и сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на договор № 21 от 26.05.2003 година за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост - „Баничарница" от АЕМО „Стария Добрич".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за прекратяване на договор № 64 от 27.12.2005 година за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост - (подземна градска тоалетна „Фонтана"), намиращ се под площад „Демокрация" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно определяне на концесионер на обект, публична общинска собственост: „Спирка № 1 Цар Петър" по ул. Цар Петър, находяща се до ОУ „Христо Ботев" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за отмяна на Решение № 41-15 от 21 декември 2010 година на Общински съвет град Добрич и определяне ново място за изграждане на мемориална плоча на загинали военнослужещи при изпълнение на войнския си дълг.

ДОКЛАДВА:Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на експертна оценка на непарична вноска за увеличаване капитала на „Столове" ЕООД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно определяне на обектите за обезщетение от проведения конкурс за учредяване право на строеж в УПИ Х - 1860, кв. 1124 по плана на ЖК „Север 1".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община град Добрич, във връзка с предстоящите местни избори.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка от група общински съветници относно провеждане на местен референдум във връзка с Решение № 427 от 16 юни 2011 година на Министерски съвет на Република България.

11. Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен обект с идентификатор: 72624.615.7636.2 по Кадастралната карта на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за намаляване на началната тръжна цена и обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот - парокотелно блок „Пирин".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на необработваеми земеделски земи.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в общински поземлен имот в ЖК „Добротица".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

15. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - Магазин № 19 (бивш бюфет), находящ се на Централен кооперативен пазар град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

16. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - „Цветарница" в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич - за художествена дейност.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

17. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за разширяване обхвата на допуснатия с Решение № 35-17/29.06.2010 година на Общински съвет град Добрич ПУП-ПП с имот № 474.85.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Предложение за допускане изработване на ПУП - ПП за „Електропровод" в ПИ 906.571 и 906.321 - местност „Гаази баба" град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Предложение за допускане изработване на:
• ПУП-ПП за имоти No 72624.905.604 и 72624.905.600 във връзка с изграждане на кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН в местността „Гаази баба" град Добрич, Въздушна линия НН- клон-I;
• ПУП-ПП за имоти No 72624.905.604 и 72624.904.448 във връзка с изграждане на кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН в местността „Гаази баба" град Добрич, Въздушна линия НН- клон-II;
• ПУП-ПП за имоти No 72624.905.604 и 72624.905.600 във връзка с изграждане на кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН в местността „Гаази баба" град Добрич, Въздушна линия НН- клон-III.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Реконструкция на мрежа НН с усукан проводник от МТП „ВИЛИ" град Добрич" с обхват имоти 420.5; 900.29; 900.39; 900398; 900.399; 900.401; 900.407; 900.408; 900.410; 900.429; 900.434; 901.470; 901.500; 902.400; 902.414; 902.418; 902.419; 902.422.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно приключване процедурата по ликвидацията на "Обреден дом" ЕООД в ликвидация.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед/банкова гаранция за авансово плащане по Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич" ВG161PO001/1.4-07/2010/020.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед/банкова гаранция за авансово плащане по Проект „Добрич - жива шевица от таланти" BG161PO001/1.1-10/2010/025.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно партньорство в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество", Схема „Без граници - Компонент І", Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.01.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

26. Предложение за формиране на паралелки през учебната 2011/2012 година в ОУ "Бачо Киро", СОУ „Л. Каравелов", ОУ „Отец Паисий" и ПМГ „Иван Вазов" с по-малък брой ученици от минималния.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

27. Докладна записка относно присъждане званието „Почетен гражданин на град Добрич" за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Иван Мандев
Председател на Общински съвет
Председател на Комисията
по предложенията за
почетен гражданин на град Добрич

28. ДРУГИ:

• Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия - 1;

• Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия - 2;

• Докладна записка относно опрощаване на дължими държавни вземания - 1;

• Докладна записка относно опрощаване на дължими държавни вземания - 2;

• Докладна записка относно опрощаване на дължими държавни вземания - 3;

• Докладна записка относно опрощаване на дължими държавни вземания - 4;

• Докладна записка относно опрощаване на дължими държавни вземания - 5.

 

Файлове:

Последна промяна: 15:19:56, 27 Юни 2013
Свали в pdf