Заседание № 41 на 27.01.2015 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2014 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

 

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандат 2011 г. – 2015 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2014 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич – постигнати резултати през 2014 година и перспективи за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Приемане на Отчет за 2014 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Отчет за изпълнение дейностите, насочени към младежите на територията на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за разпределение на клубната база на територията на град Добрич между политическите партии и коалиции.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.547 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.448 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

12. Приемане на Годишен доклад за дейността на Звено “Вътрешен одит” при Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

13. Съгласуване на Стратегически план за периода 2015 – 2017 година и Годишен план за 2015 година за дейността на Звено „Вътрешен одит” при Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

14. Приемане на План за евакуация на населението и разсредоточаване на материалните ценности на територията на Община град Добрич, неразделна част от План за защита при бедствия.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.625.892, по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Иван Хадживълков № 7а, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране пред Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2  за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, с проект „Обновяване и ремонт на лекоатлетическа зала и прилежащи помещения, част от Спортен комплекс „Добротица“.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Отчет   за    дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич и Председател на МКБППМН

 

19. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно определяне дата за провеждане заседанието на Общински съвет и график за провеждане заседанията на Постоянните комисии през месец февруари 2015 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

Файлове:

Последна промяна: 11:56:42, 20 Октомври 2023
Свали в pdf