Заседание № 40 на 16.12.2014 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова  
Кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община град Добрич и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова  
Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно сключване на договор за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД и поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект, финансиран от Европейските фондове

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно предложение на "Екоколект" АД за изграждане на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община град Добрич

                                  ДОКЛАДВА: Детелина Николова
                                  Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект от обществен интерес: „Бъчварница” от АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект от обществен интерес: „Металическа работилница” от АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

  

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.447.444 в землището на град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.454.66 (държавна собственост) и ПИ 72624.447.60 (общинска собственост), във връзка със захранване с водопровод и канализация на ПИ 72624.447.458 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

9. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно разрешаване изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V – за „Търговия и услуги” и УПИ VІ – за „Гаражи и озеленяване” в кв. 37 на ЖК „Балик – Йовково” юг, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно разрешаване изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ І – 948 и УПИ ІІ – за „Детска градина” в кв. 721 на ЖК „Изгрев”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно предсрочно прекратяване на Договор за управление на управителя на „Център за психично здраве д-р Петър Станчев – Добрич” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно кандидатстване по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект „Красива България” за финансиране на Художествена галерия, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложения за съдебни заседатели за Районен съд град Добрич.

ДОКЛАДВА: Даниела Димитрова
Зам.-председател на Общински съвет
Председател на Временната комисия за изготвяне на предложения
за съдебни заседатели за Районен съд град Добрич

 

16. Приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии до края на мандат 2015 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

 

17. ДРУГИ.

  • Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

Файлове:

Последна промяна: 11:55:46, 5 Декември 2014
Свали в pdf