Заседание № 39 на 25.11.2014 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва.

 

2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община град Добрич и издаване на сертификат за инвестиция клас В.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

3. Приемане на дългосрочна енергийна стратегия на Община град Добрич по проект „ИМАДЖИН - Ниско енергийни градове“ по Оперативната програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

4. Предложение за разпределение на клубната база на територията на град Добрич между политическите партии и коалиции.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

  

5. Докладна записка относно даване на съгласие за прекратяване и откриване производство по ликвидация на СНЦ “Управление на отпадъците – Регион Добрич” и анексиране на Споразумение за партньорство.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване с проект по Компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност” на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно определяне на представител на Община град Добрич за участие в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в Област Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.9047 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Дунав.

ДОКЛАДВА: Иван Колев

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно даване на съгласие на „Диагностично – консултативен център – І – Добрич” ООД град Добрич за закупуване на нов „Дигитален мамограф”.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков

Председател на Общински съвет

 

13. Докладна записка относно прекратяване изплащането на възнаграждение на Дженко Русев – общински съветник, във връзка с отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков

Председател на Общински съвет

 

14. Попълване състава на ПК „Търговия, услуги и туризъм”, ПК „Спорт и младежки дейности” и ПК „Териториално развитие, жилищна политика и строителство”. Избор на Председател на ПК „Търговия, услуги и туризъм”.

 

 

15. ДРУГИ:

  • Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия;
  • Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

 

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Файлове:

Последна промяна: 15:51:47, 14 Ноември 2014
Свали в pdf