Заседание № 38 на 28.10.2014 г.

A A A

                             Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на 2014 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.09.2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно даване на съгласие за създаване и участие на Община град Добрич в регионално сдружение по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.57 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.66.143 – общинска собственост, във връзка със захранване с водопровод на ПИ 72624.66.53 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти с №№ 72624.369.15, 72624.372.18 и 72624.633.23 - общинска собственост, във връзка с газификация на имот №  72624.663.50 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.216.625 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за продажба на масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.623.4417.2, по КККР на град Добрич, находяща се на ул. Хан Кардам № 13, ведно с правото на строеж, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за намаляване капитала на “Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.615.3348 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Росица № 8.

 ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ І, кв. 957 по Кадастрален и ЗРП на ЖК “Рилци”, град Добрич – за поставяне на преместваем павилион.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за монтаж на павилиони за продажба на книги и ядки по ул. Независимост, съгласно одобрена схема на ЦГЧ – град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, във фоайето на Дом за стари хора, град Добрич – място за монтаж на автомат за топли напитки.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам
.- кмет на Община град Добрич

 

16. Докладна записка относно даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХVІІ за „ОО” в кв. 31 на ЖК „Балик-Йовково” – Юг, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
З
ам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХХІІ за „КОО” в кв. № 579 на ЖК „Русия-2”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
З
ам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно даване съгласие за кандидатстване с проект по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Програма „Насърчаване на социалното включване на роми и други уязвими групи”.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава й.

ДОКЛАДВА: Стилиян Митев
О
бщински съветник
Председател на Наблюдателната комисия

20. ДРУГИ.

  • Докладна записка относно опрощаване на дължими държавни вземания;
  • Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия;
  • Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

Файлове:

Последна промяна: 13:52:18, 17 Октомври 2014
Свали в pdf