Заседание № 36 на 16.09.2014 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община град Добрич, сметките за средства от Европейския съюз, основните показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и актуализирано разпределение на променените бюджети на второстепенните разпоредители с бюджет за полугодието на 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на решение за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за 2015 година на лицата, чиито жилищни имоти са пострадали от природното бедствие на 19.06.2014 г. и 20.06.2014 г. в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно постъпили средства от дарения във връзка с природното бедствие от 19 – 20 юни 2014 година и разпределението им.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Предложение за откриване на процедура за приватизация на дялове, собственост на Община град Добрич в търговско дружество «Иванов – хранителни стоки» ООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.905.469 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.440.37 в местността „Пратера” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно утвърждаване на предложение за разпореждане с активи на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич, от които не се очаква икономическа изгода, придружени с експертни оценки.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова,  Зам. - кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за изменение на решение № 26-12 от 22.02.2005 година на Общински съвет град Добрич относно срока на валидност на разрешителните и стикерите с холограми и допълнение на решение № 33-20 от 24.06.2014 година на Общински съвет град Добрич за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно присъждане званието “Почетен гражданин на град Добрич” за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

Председател на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич

 

12. ДРУГИ:

12.1. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Стефан Ненчев Стоянов.

 

Файлове:

Последна промяна: 14:53:32, 5 Септември 2014
Свали в pdf