Заседание № 33 на 24.06.2014 г.

A A A

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на уточнения годишен план и годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2013 година и отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 година на Община град Добрич и на дълга на лицата по чл. 8 а от Закона за общинския дълг.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014 – 2020 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно приемане на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно приемане на допълнение в Правилника за дейността на Общинско предприятие «Център за защита на природата и животните» град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно избор на място за “Изграждане на бронзова скулптура на Борис Георгиев Николов – МОКАТА.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.447.447 в  землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.469 в   землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за изменение на решение № 32-5 (т.І) от 27 май 2014 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно участие в третата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно подписване на Хартата за многостепенното управление в Европа и придържане към нейните принципи.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев  Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за продажба на общински жилищен имот, апартамент по ул. Методи Кусевич № 4, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев Зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за отдаване под наем на земеделска земя в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за отдаване под наем на снек-бар в сутерена на сградата на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот, находящ се в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич – частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев Зам.- кмет на Община град Добрич


19. Предложение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ - ІІ - за "Автосалон и сервиз" в кв. № 40 на ЖК "Балик - Йовково" - Юг, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев Зам. - кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова Зам. - кмет на Община град Добрич

 

21. ДРУГИ.

  • Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 11:22:12, 20 Октомври 2023
Свали в pdf