Заседание № 31 на 29.04.2014 г.

A A A

 

 

Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

/публикувана на 02.04.2014 г./

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва.

 

2. Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за обявяване на имот ПИ 72624.620.6 по КККР на град Добрич, за частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.13 в местността «Алмалии» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.638.3 в  землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.471 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.544 в  местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОKЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2013 година на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”, Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя на Народно читалище „Пробуда”, кв. Рилци.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост –  помещение за лекарски или стоматологичен кабинет в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот, находящ се в местността “Гаази баба” в землището на град Добрич – частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно финансово – икономическите резултати за 2013 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Докладна зaписка относно финансово – икономическите резултати за 2013 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно промяна характера на собствеността на тролейбусната кабелна мрежа и оборудването  - от публична в частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно кандидатстване с проект към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 година, проект «Природата около нас».

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Попълване състава на ПК «Култура, вероизповедания и етнически въпроси» при Общински съвет град Добрич.

21. ДРУГИ - Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 11:18:23, 20 Октомври 2023
Свали в pdf