Заседание № 29 на 11.02.2014 г.

A A A

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

2. Приемане на бюджета за 2014 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014 – 2016 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно сключване на договори за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД и поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проекти, финансирани от Европейските фондове.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за отмяна на решение № 4-15 от 30.01.2008 година на Общински съвет град Добрич относно избор на форма за изграждане и управление на Бизнес зона – Добрич, на базата на публично – частно партньорство.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение ”Изграждане на четири Центъра за настаняване от семеен тип в град Добрич” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Приемане на нов актуализиран Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

10. Приемане на изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Божанка Вуцова, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

Файлове:

Последна промяна: 11:24:52, 31 Януари 2014
Свали в pdf